Aktuality 2015 (Archív)

11-12-2015 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlasuje výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov.
Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne a subjekty územnej samosprávy, môžu od dnešného dňa podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosti o NFP) pre projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspor energie vo verejných budovách.
Komplexné projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nevyhnutnou podmienkou podpory bude dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie. V rámci výzvy bude podporená iba obnova verejných budov (najmä administratívnych budov) mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Od úspešných žiadateľov o NFP sa očakáva najmä:
dosiahnutie minimálne 50 % úspory potreby energie na vykurovanie;
vypracovaný energetický audit verejnej budovy;
zníženie výpočtovej potreby energie (energetickej hospodárnosti budov) nad rámec platných minimálnych požiadaviek;
udržateľnosť po dobu aspoň 5 rokov.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.
Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: www.siea.sk a www.op-kzp.sk.

Kontakt pre ďalšie informácie
Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:
tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: denisa.rakovska@siea.gov.sk

11-12-2015 Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

02.12.2015 – Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci grantového programu Erasmus+.
Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.
Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:
Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík
Jean Monnet
Šport (centralizované aktivity)
O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm
Národná stránka programu Erasmus+ je http://www.erasmusplus.sk

11-12-2015 NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

02.12.2015 – Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
Uzávierka predkladania projektov: 28. január 2016
Viac informácií: http://www.cedslovakia.eu/clanky/pristup-na-trh

11-12-2015 Fond na podporu umenia – Výzva č. 1/2016

01.12.2015 – Fond na podporu umenia (ďalej len „fond”), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v termíne od 30. novembra 2015 do 08. januára 2016.
Dokument Výzvy č. 1/2016 a vzory žiadostí si môžete stiahnuť tu:
Výzva_1_16
Žiadosť o dotáciu – vzor – 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Žiadosť o dotáciu – vzor  –  2.3 Vydávanie časopisov
Projekt si môžete pripraviť podľa priloženého vzoru žiadosti. Tieto vzory žiadostí budú ešte doplnené o časť prílohy. Po spustení registračného systému si budete môcť všetky údaje prekopírovať do elektronického formulára, z ktorého si vygenerujete žiadosť, ktorú zašlete na adresu fondu.
Plné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 nájdete: tu
V prípade otázok sa môžete obrátiť na  našich referentov:
Ján Blaha – zodpovedný za Program 1 Umenie a Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
02/5932 4255, jan.blaha@fpu.sk
Zuzana Lapitková – zodpovedná za Program 1 Umenie
02/59324253, zuzana.lapitkova@fpu.sk
Miroslav Palec – zodpovedný za Program 1 Umenie, Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
02/59324253, miroslav.palec@fpu.sk
Ľudmila Hadvigerová – zodpovedná za Program 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
02/5932 4255, ludmila.hadvigerova@fpu.sk
Marína Kuruczová – zodpovedná za Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility
02/5932 4255, marina.kuruczova@fpu.sk
Zuzana Borošová – zodpovedná za Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie
02/59324253, zuzana.borosova@fpu.sk
Referentov môžete kontaktovať:
PO – ŠT: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
PI: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

11-12-2015 V 1. kole projektu Zelená domácnostiam je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie

Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov. Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky sa presunú do ďalšieho kola, ktoré bude vyhlásené v januári s podstatne väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca sa tak ukáže, koľko z domácnosti plánuje poukážky aj skutočne využiť.
„Skúsenosti z rozbehu 1. kola sú pre nás cenné a určite poslúžia zhotoviteľom aj domácnostiam. Zhotovitelia majú teraz šancu rozložiť si vhodnejšie termíny inštalácií k už vydaným poukážkam a zároveň sa môžu pripraviť na podstatne väčší nápor v hlavnej sezóne,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.
Z reakcií domácností je jasné, že mnohí vlastníci domov sú nadšení myšlienkou využívať obnoviteľné zdroje energie. No určite sa potrebujú lepšie zorientovať v reálnych možnostiach, ktoré ponúkajú podporované zariadenia. „Je veľmi dôležité, aby si vybrali spoľahlivého zhotoviteľa a vopred sa z rôznych zdrojov informovali o vhodnom riešení, aby neboli neskôr sklamaní z nenaplnených očakávaní,” uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.
Aby si domácnosti mohli porovnať viaceré ponuky a dôsledne zvážiť, u koho poukážku uplatnia, zverejnila SIEA prehľad záujemcov o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov, ktorí už doručili všetky potrebné dokumenty pre ich registráciu. „V prehľade je zatiaľ uvedených 212 zhotoviteľov. Zmluvy pre týchto zhotoviteľov máme pripravené, doručené im budú v najbližších dňoch. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú zapísaní po tom, čo odovzdajú SIEA podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok,” vysvetlil E. Jambor.
Pre domácnosti mimo Bratislavského kraja SIEA vydala 1258 poukážok, z toho 38% na fotovoltické panely určené na výrobu elektriny. Na solárne kolektory na ohrev teplej vody pripadá 34% vydaných poukážok. Poukážky na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné využívať teplo z okolitého prostredia, dostane 246 domácnosti, teda zhruba 20%.
Celkom bude v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka 1. kolu nainštalovaných 195 zariadení. Fotovoltické panely tu majú podstatne väčšie zastúpenie, tvoria takmer polovicu zo všetkých plánovaných inštalácií. Takmer tretina vydaných poukážok je určená na tepelné čerpadlá a 21% pripadá na solárne kolektory. Po 1. kole by malo byť na celom Slovensku nainštalovaných 100 kotlov na biomasu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Stav čerpania.

11-12-2015 Ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR každoročne od roku 1998 organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 18. ročník bol vypísaný v januári 2015. Zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné a hospodárne riešenia bytovej výstavby a podporovať tak rozvoj bytovej výstavby na Slovensku.
…kategórie
bytové domy s úsporným riešením bytov,
rodinné domy,
formy bývania odlišného štandardu,
obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.
…súťažné návrhy
Do 18. ročníka sa môžu prihlásiť bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2015.
…prihlášky
Ministerstvo prijíma do 31. januára 2016.
Prihláška, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=171486.
Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 574, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk

11-12-2015 Ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie
V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov €. Pre enormný záujem bolo ukončené po 4 dňoch. Domácnosti si budú mať šancu teraz uplatniť poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov. Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky sa presunú do ďalšieho kola, ktoré bude vyhlásené v januári s podstatne väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca sa tak ukáže, koľko z domácnosti plánuje poukážky aj skutočne využiť.
„Skúsenosti z rozbehu 1. kola sú pre nás cenné a určite poslúžia zhotoviteľom aj domácnostiam. Zhotovitelia majú teraz šancu rozložiť si vhodnejšie termíny inštalácií k už vydaným poukážkam a zároveň sa môžu pripraviť na podstatne väčší nápor v hlavnej sezóne,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.
Z reakcií domácností je jasné, že mnohí vlastníci domov sú nadšení myšlienkou využívať obnoviteľné zdroje energie. No určite sa potrebujú lepšie zorientovať v reálnych možnostiach, ktoré ponúkajú podporované zariadenia. „Je veľmi dôležité, aby si vybrali spoľahlivého zhotoviteľa a vopred sa z rôznych zdrojov informovali o vhodnom riešení, aby neboli neskôr sklamaní z nenaplnených očakávaní,” uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.
Aby si domácnosti mohli porovnať viaceré ponuky a dôsledne zvážiť, u koho poukážku uplatnia, zverejnila SIEA prehľad záujemcov o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov, ktorí už doručili všetky potrebné dokumenty pre ich registráciu. „V prehľade je zatiaľ uvedených 212 zhotoviteľov. Zmluvy pre týchto zhotoviteľov máme pripravené, doručené im budú v najbližších dňoch. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú zapísaní po tom, čo odovzdajú SIEA podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok,” vysvetlil E. Jambor.
Pre domácnosti mimo Bratislavského kraja SIEA vydala 1258 poukážok, z toho 38 % na fotovoltické panely určené na výrobu elektriny. Na solárne kolektory na ohrev teplej vody pripadá 34 % vydaných poukážok. Poukážky na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné využívať teplo z okolitého prostredia, dostane 246 domácnosti, teda zhruba 20 %.
Celkom bude v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka 1. kolu nainštalovaných 195 zariadení. Fotovoltické panely tu majú podstatne väčšie zastúpenie, tvoria takmer polovicu zo všetkých plánovaných inštalácií. Takmer tretina vydaných poukážok je určená na tepelné čerpadlá a 21 % pripadá na solárne kolektory. Po 1. kole by malo byť na celom Slovensku nainštalovaných 100 kotlov na biomasu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Stav čerpania.

11-12-2015 Ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR každoročne od roku 1998 organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 18. ročník bol vypísaný v januári 2015. Zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné a hospodárne riešenia bytovej výstavby a podporovať tak rozvoj bytovej výstavby na Slovensku.
…kategórie
bytové domy s úsporným riešením bytov,
rodinné domy,
formy bývania odlišného štandardu,
obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.
…súťažné návrhy
Do 18. ročníka sa môžu prihlásiť bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2015.
…prihlášky
Ministerstvo prijíma do 31. januára 2016.
Prihláška, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=171486.
Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 574, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva),  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7232

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie,  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7130

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7129

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov,  vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7128

03-11-2015 Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 – Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania/vyzvanie-prispevok-starostlivost-dieta-vo-viac-rozvinutom-regione.pdf

03-11-2015 Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že pri vypracovávaní ŽoNFP v rámci výzvy č. 6/PRV/2015, v činnosti 2 Živočíšna výroba pri prepočte zvierat na  VDJ žiadateľ  použije koeficienty buď z :

1.    Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva EÚ
2.    Nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva SR
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7119

03-11-2015 Grantová výzva “Môžu ryby lietať?“

Cieľom grantovej výzvy  je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít. Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt”, ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.
Pre koho je výzva určená?
Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.
Ako sa môžem prihlásiť?
Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si a vyplňte potrebné formuláre a pošlite na lietajuceryby@pro-vida.sk.
Dokedy sa môžem prihlásiť?
Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.
Pre koho je vhodný náš investičný grant?
Investičný grant je vhodný pre tých, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozbeh prípadne ďalší rozvoj svojej už prebiehajúcej podnikateľskej aktivity. Táto musí byť schopná presvedčiť o svojej ekonomickej udržateľnosti, byť pripravená uspieť na trhu a popri tom priniesť pozitívny spoločenský dopad.
Aké sú kritéria výberu?
Jedným z najdôležitejších kritérií pre hodnotiteľov je osobná motivácia, zručnosti a schopnosti predkladateľov podnikateľského zámeru. Ďalšími z kritérií sú rozsah plánovaného spoločenského dopadu a životaschopnosť, a inovatívnosť podnikateľskej aktivity.
Kedy budú zverejnené výsledky?
Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.
Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nás:
Riaditeľ programu
M. A. Peter Mészáros, e-mail: meszaros@pro-vida.sk, telefón: +421 908 581 560
Programová koordinátorka
PharmDr. Katarína Skybová, e-mail: skybova@pro-vida.sk, telefón: +421 903 421 224

03-11-2015 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Oznamuje
všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.
Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7094

03-11-2015 Výzva na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci technickej pomoci OP ĽZ

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 2. novembra 2015 vyhlasuje Výzvu na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci technickej pomoci OP Ľudské zdroje.

03-11-2015 Roadshow 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v snahe pozitívneho ovplyvnenia stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku realizuje, organizuje a podporuje rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku Európskej únie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí aj aktivita Roadshow  2015.
Kampaň Roadshow 2015  je určená pre dve cieľové skupiny a to pre stredoškolskú mládež ( študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl) a pre prijímateľov, resp. potenciálnych prijímateľov pomoci z EŠIF.
Súčasťou aktivity budú regionálne konferencie a putovná výstava, ktoré sa  budú konať  v 8 krajských slovenských mestách – Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava a Trenčín. Regionálne konferencie  budú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020, predstavenie strategických a programových dokumentov a operačných programov zástupcami jednotlivých riadiacich orgánov. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy, ktorá bude obsahovať zbierku fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/roadshow-2015/

03-11-2015 Zákony o bývaní

Na portáli MDVRR SR boli  uverejnené ďalej uvedené súbory na stiahnutie
Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a ….
.Zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

03-11-2015 MH SR vydalo usmernenie pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

Vzhľadom na ukončovanie pomoci zo štrukturálnych fondov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v Usmernení pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501 upozorňuje najmä na hraničné termíny na predkladanie Žiadostí o platbu (ŽoP), spôsob uplatnenia preddavkových platieb ako aj oprávnenosť výdavkov.

03-11-2015 Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. „Na túto aktivitu sme vyčlenili 45 mil. EUR. Pri maximálnej výške podpory 100 tisíc EUR je možné opraviť 450 km miestnych komunikácii. O tom, že to malé obce potrebujú sa presviedčam pri každom výjazde,“ konštatoval minister. Okrem toho budú môcť obce požiadať o NFP aj na obnovu a stavbu kanalizácií, vodovodov, kultúrnych domov, domov smútku, zateplenie obecných úradov a tiež na infraštruktúru cestovného ruchu vrátane cyklochodníkov. „Výška podpory predstavuje z celkových oprávnených nákladov 100% a oprávnenými prijímateľmi sú v tomto prípade obce do 1000 obyvateľov a združenia obcí vrátane obcí z bratislavského kraja. Výška vyčlenených finančných prostriedkov na uvedené výzvy v rámci opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, predstavuje spolu 83 mil. EUR. Žiadosti sa budú prijímať postupne od 18.1.2016 až do 6.4.2016, pričom každá obec bude môcť podať jednu žiadosť na každé podopatrenie.,“ doplnil Ľ. Jahnátek.
Agorezort v rámci hľadania spôsobov pomoci nezabúda ani na záujemcov o podnikanie vo farmárskej oblasti. Mladí ľudia do 40 rokov majú možnosť získať podporu vo výške 50 000 EUR na rozbeh podnikania v poľnohospodárstve z podpory PRV SR 2014-2020 v zmysle výzvy 6.1 Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Uzávierka výzvy je 8. februára 2016.Medzi jednu z podpôr radíme aj nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy vo forme dlhodobého prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a vo forme kúpy poľnohospodárskej pôdy cez úverový produkt „Moja pôda pre mladých“.
„Pri nastavovaní nového úverového produktu sme vychádzali z praktických poznatkov, ktoré svedčia o sťaženom prístupe začínajúcich slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve k úverovým zdrojom. V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a SPF chceme mladým farmárom tento prístup k úverovým zdrojom umožniť, a to v maximálnej miere a pri dodržaní zásad obozretného podnikania,“ uzavrel na margo podpory pre farmárov šéf agrorezortu. Celý mechanizmus, akým je možné efektívne sa uchádzať o podporné mechanizmy, nájdu mladí farmári na webe agrorezortu pod heslom „Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu“.
Na posilnenie vzájomnej spolupráce, uzavrelo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Memorandum o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov. SZRB má eminentný záujem na zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti poľnohospodárstva. Týmto produktom nadväzuje na niekoľkoročnú skúsenosť s úverovými produktmi „Pôda“ a „Moja pôda“. „Moja pôda pre mladých“ prispeje ku generačnej obnove v poľnohospodárstve a pomôže k zefektívneniu štruktúry kapitálového vybavenia začínajúcich poľnohospodárskych subjektov tak, aby mohli napĺňať svoje poslanie, dodávať na trh poľnohospodárske produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a uspokojovať dopyt po špecifických tovaroch a službách v poľnohospodárstve,“ povedal Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB.

03-11-2015 Informácia k národným projektom v programovom období 2014 – 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením.
Projekty sú preukázateľne veľkým prínosom v oblasti sociálnej politiky na lokálnej úrovni. Ich hlavnou myšlienkou je zvýšenie kvality poskytovaných služieb priamo v komunite a v prirodzenom prostredí klientov, čo je hlavným predpokladom pre znižovanie chudoby a miery sociálneho vylúčenia. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má zasa sprístupniť túto službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnej služby neposkytovali.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si preto uvedomuje nevyhnutnosť ich opätovného nastavenia aj v programovom období 2014-2020 a všetko svoje úsilie sústreďuje na úpravu a modifikáciu tak, aby tieto osvedčené projekty boli v súlade so schváleným operačným programom Ľudské zdroje a mohli byť opakovane podporené z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné opätovne nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov.
S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje. Naďalej pracujeme na ďalších procesných úkonoch, ktoré budú kľúčom k vydaniu Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok príslušných projektov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predpokladá, že výzvy nových národných projektov (Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni), ktoré obsahovo nadväzujú na končiace sa národné projekty, budú vyhlásené do konca tohto roka a začiatok aktivít je naplánovaný na január, resp. február 2016. Bližšie informácie budú k dispozícii na internetovej stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a samotného MPSVR SR.

03-11-2015 Ministerstvo financií ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov OPIS

Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov, ktoré sú financované v rámci OPIS. Ide o projekty, ktoré výrazne rozširujú ponuku elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov a umožňujú im tak komfortne komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Realizátori daných projektov splnili nápravné opatrenia, ktoré im boli uložené kontrolami MF SR a tým mohli byť projekty z technologickej stránky riadne ukončené. Ide o nasledovné projekty:
• Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov,
• Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť),
• Elektronické služby centrálnej ohlasovne,
• Elektronické služby národnej evidencie vozidiel,
• Informačný systém Registra adries,
• Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla,
• Elektronická identifikačná karta,
• Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.
Spolu bolo na uvedené projekty eGovernmentu v rámci OPIS vyčlenených takmer 150 miliónov eur z Európskych zdrojov, čo predstavuje 23% z alokácie prioritnej osi 1 OPIS.
Ukončené projekty majú uľahčiť občanom či podnikateľom komunikáciu s úradmi pri množstve životných situácií. Už takmer 1,1 milióna občanov SR má občiansky preukaz s čipom vďaka ktorému môžu komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Elektronickou formou môžu nahlásiť zmenu trvalého alebo prechodného pobytu a rovnako cez internet môžu požiadať o vystavenie potvrdenia o pobyte, ktoré spätne dostanú poštou.
Občania taktiež môžu požiadať o štátne sociálne dávky či pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom elektronických formulárov. Spomenúť môžeme napríklad podanie žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa, o rodičovský príspevok, žiadosti o náhradné výživné, žiadosti na peňažný príspevok na prepravu, úpravu bytu a pod. Ak potrebujú napríklad prihlásiť alebo prepísať na niekoho auto, môžu si na to dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte a vyhnúť sa tak čakaniu v radoch. Nový register adries, kde sú sústredené všetky adresy v Slovenskej republike, výrazne uľahčuje prácu predovšetkým záchranárom, hasičom a policajtom. Taktiež je užitočný aj pre podnikateľov a občanov v situáciách, keď potrebujú zistiť či overiť presnú adresu firmy, inštitúcie alebo osoby.
Viac tu:  http://www.informatizacia.sk/pouzivatelske-prirucky-projektov/21950s

03-11-2015 Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v mene Úradu vlády SR informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o možnosti zapojiť sa do testovania verejnej časti systému ITMS2014+ s cieľom vylepšiť jeho používanie a funkcionalitu.
Viac tu: https://www.itms2014.sk/oznamenia/oznamenie?id=8e2a6d2b-6f6d-47dd-b9d3-c74d8d61f602

03-11-2015 Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku zatepluj.sk

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.
„Sme radi, že už schválené opatrenie z druhého sociálneho balíčka, ktorým štát pomôže ľudom zatepliť ich domy, sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom,“ povedal na pôde ministerstva dopravy premiér Robert Fico. Podľa neho má vláda veľký záujem na tom, aby bol tento program úspešný a ľudia sa do neho zapojili. „Naším zámerom je, aby účty za energie boli pre peňaženky ľudí menej zaťažujúce. Veríme, že tento web bude verejnosťou využívaný, a že aj takýto spôsobom pomôžeme zlepšiť život ľudí aj životné prostredie,“ povedal Fico.
Okrem novej internetovej stránky bude ministerstvo dopravy prevádzkovať aj infolinku. „Mysleli sme aj na starších ľudí, ktorí nemajú až také veľké skúsenosti s internetom. Pre týchto ľudí zriaďujeme na ministerstve dopravy v pracovných dňoch infolinku,“ povedal štátny tajomník ministerstva František Palko.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii.
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

03-11-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7120

03-11-2015 Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci rok. Táto nová verejnoprávna inštitúcia predstavuje štart nového modelu financovania kultúry. Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. V súlade s platným zákonom zverejní fond prvú výzvu 30. novembra 2015. Prechod podstatnej časti dotačného systému na Fond na podporu umenia (FPU) prináša do kultúry tak navýšenie finančných prostriedkov, ako aj rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne), jednoduchšiu administratívu z pohľadu žiadateľa o podporu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov až po schválení dotácie) a tiež vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov). Fond na podporu umenia bude poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Prijaté mechanizmy vo fonde zabezpečia transparentnosť rozhodovacích procesov pri prideľovaní podpory. Pokiaľ ide o prideľovanie dotácie určenej pre organizácie v pôsobnosti miest, obcí a VÚC, FPU nebude uzatvárať zmluvy so zriaďovateľmi, ale výlučne s prijímateľmi podpory.Na čele Fondu na podporu umenia stojí Rada fondu, ktorej predsedom je Peter Michalovič. Jej členmi sú: Pavol Weiss, Vladimír Kyseľ, Anna Miklovičová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Alexander Halvoník a Zuzana Komárová . Riaditeľom fondu je Jozef Kovalčik. Na ministerstve kultúry zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.

03-11-2015 Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru.
Iniciatíva SME Week, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act” pre Európu. Cieľom je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň aj prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.   Európsky týždeň  malého a stredného podnikania na Slovensku koordinuje  Slovak Business Agency, ktorá je súčasne členom Enterprise Europe Network – najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu.
Viac tu: http://www.sbagency.sk/mikropozicky

19-10-2015 Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí ešte realizujú projekty podporené z končiaceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast OP KaHR), na stanovené limitné termíny, dokedy je možné podávať žiadosti o platbu.
Ďalšie termíny vyplývajú z usmernenia k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. Usmernenie č. 1/2013 – U (verzia 2.0) z 09. 09. 2015 je k dispozícii na stránke ministerstva tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881
Pre väčšinu prijímateľov z OP KaHR, ktorých projekty v realizácii SIEA administruje, je rozhodujúci posledný termín na predloženie žiadostí o platbu do 31.01.2016. SIEA však odporúča podať žiadosti s dostatočným časovým predstihom, pretože v prípade, ak budú v krajných termínoch podané nekompletné žiadosti, hrozí ich nepreplatenie z dôvodu, že nebude časový priestor na ich prípadné doplnenie.
SIEA upozorňuje, že oprávnené výdavky budú môcť byť iba tie, ktorých úhrada dodávateľovi zo strany prijímateľa bude zrealizovaná do 31.12.2015, t.j. odoslaná z účtu prijímateľa, pri dodržaní schváleného harmonogramu realizácie konkrétneho projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku.
Konečné termíny predloženia žiadostí o platbu:
Predloženie žiadosti o platbu pri predfinancovaní (najmä obce) – do 30. 10. 2015
Predloženie žiadosti o platbu pri zúčtovaní predfinancovania – do 31. 01. 2016
Predloženia žiadosti o platbu alebo záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie – do 31. 01. 2016
SIEA v tejto súvislosti zároveň pripomína, že prijímatelia, ktorí požadujú preplatenia žiadosti ešte v roku 2015, musia predložiť žiadosti o platbu ešte v priebehu októbra 2015.
V prípade akýchkoľvek otázok je možné osloviť manažérov sekcie ŠF EÚ SIEA, ktorí sa konkrétnym projektom zaoberajú.

19-10-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1 a špecifický cieľ 1.4.2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
investičnú prioritu 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
pre špecifický cieľ 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-a-specificky-ciel-1-4-2/

19-10-2015 Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Schému štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka.
Viac tu: http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/statna-pomoc/

19-10-2015 Pozvánka na školenie “Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA” (L. Mikuláš, 27.10.2015)

Dovoľujeme si Vás pozvať na jednodňové bezplatné školenie na tému
Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA,
ktoré realizuje Združenie miest a obcí Slovenska.
termín a miesto školenia:
•    27.10.2015 – Hotel Klar, ul. 1. Mája 117 Liptovský Mikuláš / Stredné Slovensko
Na rokovaní Predsedníctva ZMOS, konaného dňa 24.6.2015  bola vznesená požiadavka na urýchlené riešenie  problematiky posudzovania strategických dokumentov obcí (Programov rozvoja obcí, územných plánov) v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA. Zároveň požiadavka zabezpečiť informovanosť miest a obcí o postupe pri schvaľovaní návrhov Programov rozvoja obcí a územných plánov v nadväznosti na strategické environmentálne posudzovanie – SEA v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA.
Na podnet ZMOS sa dňa 23.7. 2015  k uvedenej problematike uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom odboru environmentálneho posudzovania MŽP SR Gabrielom Nižňanským na MŽP SR, ktorého sa za ZMOS zúčastnili podpredsedovia Štefan Bieľak a Jozef Turčány,  špecialista sekcie miestneho rozvoja kancelárie Stanislav Doktor a Peter Straka, externý odborník ZMOS.
V nadväznosti na predmetné rokovania bol v spolupráci ZMOS a MŽP SR vypracovaný návrh Usmernenia postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich posudzovania procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. Usmernenie má slúžiť ako dokument nielen pre mestá a obce, ale tiež pre orgány štátnej správy. Dňa 28. júla 2015 bol predmetom rokovania Komory obcí pri Rade ZMOS.
registrácia: mailom na adrese stulajterova@zmos.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára
elektronický registračný formulár: pre otvorenie registračného formulára kliknite SEM
uzávierka registrácie: do 23.10.2015
Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/pozvanka-na-skolenie-postavenie-a-konanie-samosprav-v-procesoch-sea-a-eia-l-mikulas-27-10-2015/

19-10-2015 Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 09. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Viac tu:  http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/

19-10-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7098

19-10-2015 Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí jasne vyjadruje už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“ Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda SR prijala v januári 2014, uvádza vo svojich cieľoch aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva, predstavuje logo komunikačnej kampane o problematike násilia na deťoch a hlavnú myšlienku kampane, ktoré spoločne zastrešujú všetky plánované aktivity realizované v rámci komunikačnej kampane. Kľúčovým komunikačným kanálom k téme je práve nová samostatná webová stránka k problematike násilia páchaného na deťoch www.detstvobeznasilia.gov.sk . Tá je štruktúrovaná tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín, ktorými sú: deti a mládež, dospelí (rodičia a laická dospelá verejnosť) a profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť). Ústredným cieľom stránky je jednoduchým a prístupným spôsobom poskytnúť informácie, resp. priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami kompetentnými riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj s organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam násilia. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti. Webová stránka vytvára dynamický priestor, pričom, vzhľadom k svojmu cieľu poskytovať informácie o problematike a kontaktoch pomoci, bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná. Aktivity pri prezentácii tejto stránky budú realizované v spolupráci s ďalšími rezortmi a akreditovanými subjektmi, a to v duchu záväzku zainteresovaných subjektov spolupracovať pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, ktorý je ústrednou líniou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Hodnotové východisko pre diskusiu a opatrenia týkajúce sa problematiky násilia na deťoch vyjadruje medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa a jej tri opčné protokoly, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Príslušné informácie sú súčasťou stabilného obsahu tejto webovej stránky.

19-10-2015 O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcí

V rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok prejavili slovenské mestá a obce vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zaregistrovalo 529 žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených do uzávierky výzvy (30.9.2015) v celkovej výške viac než 121 mil. €, čo presahuje alokáciu výzvy o 71 mil. €.
V priebežnom konaní bolo do 7.10.2015 schválených 150 žiadostí v hodnote nad 30 mil. €, čo predstavuje 61% alokácie výzvy stanovenej na úrovni 50 mil. €.
Viac tu: http://www.mhsr.sk/aktuality-o-podporu-na-obnovu-verejneho-osvetlenia-poziadalo-529-miest-a-obci/10s146125c

19-10-2015 Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO pre PCS SR-ČR a SR-AT

Vážení prijímatelia a partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Spoločný technický sekretariát spolu s oddelením kontroly v súčasnosti sťahuje do nových priestorov mimo Apollo Bussiness Centre, Prievozská 2/B, Bratislava. Sťahovanie bude prebiehať v termíne od 9. 10. 2015 do odvolania. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať, aby ste pri komunikácii s projektovými a kontrolnými manažérmi využívali naďalej naše e-mailové adresy a mobilné telefónne čísla uvedené nižšie. Po ukončení sťahovania budú zverejnené nové kontaktné údaje pre poštovú aj telefonickú komunikáciu.
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Meno    Služ. tel. č.
Ing. Horínek Robert, VO    0910 819 238
Bernátová Denisa, Ing.    0908 296 556
Cimová Vladena, Mgr.    0908 296 551
Karovič Branislav, Mgr.    0908 296 557
Malovaný Libor, Ing.    0902 963 788
Meliorisová Dáša, Mgr.    0908 296 555
Trenčanská Jarmila, RNDr.    0908 296 554
Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce SR-ČR a SR-AT
Meno    Služ. tel. č.
Ing. Teodor Chudý, VO    0908 296 585
Drahoš Martin, Ing.    0908 296 584
Hudzík Martin, Mgr.    0908 296 582

19-10-2015 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.09.2015 prostriedky vo výške 9 003,73 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 77,50 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 9 411,47 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 81,01 % z celkového záväzku. Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (87,01 %), Regionálneho OP (85,74 %), OP Zdravotníctvo (84,61 %), OP INTERACT II (84,39 %), OP Informatizácia spoločnosti (83,91 %), OP Doprava (83,07 %), OP Bratislavský kraj (81,47 %) a OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (80,63 %). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 70 – 80 % OP Vzdelávanie (79,13 %), OP Technická pomoc (75,45 %), OP Rybné hospodárstvo (75,09 %) a OP Výskum a vývoj (72,87 %). Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahli OP Životné prostredie (64,48 %) a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (58,11 %).
Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu programu.
Do 31.12.2015 zostáva za všetkých 14 operačných programov vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume 2 613,94 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 208,42 mil. EUR.
Viac tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=879

13-10-2015 Oznámenie č. 124 zo dňa 13.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  / Opatrenie 1.1.  / Výzva č. 2015/PRV/36 zverejnila:
Dodatok č. 1 K Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“
I.
Týmto dodatkom sa v rámci Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ sa mení znenie vety v časti 5) Ochrana majetku nadobudnutého z prostriedkov EÚ a ŠR, odsek B) Záložné právo:
„Zriadenie záložného práva v prospech PPA sa bude  preukazovať predložením výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv pred vyplatením platby ŽoP zo strany PPA“ sa mení na „Zriadenie záložného práva v prospech PPA sa môže  preukazovať predložením výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv aj po vyplatení platby ŽoP zo strany PPA, najneskôr však do 31.03.2016“.
II.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2015.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7102

12-10-2015 Oznámenie o predĺžení obdobia verejnej intervencie na predkladanie ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1549 zo 17. septembra 2015,  že sa predlžuje  termín predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka a to:
do 30. septembra 2016
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Pavel Topoľský
e-mail: pavel.topolsky@apa.sk
tel.: 0915 762 215
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7099

08-10-2015 Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia

O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2015 počas medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne. Súčasťou seminára je panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia distribučných spoločností.
Na podujatí sa bude hovoriť o podmienkach podpory malých fotovoltických zariadení v domácnostiach a technických požiadavkách projektu Zelená domácnostiam. Ďalšie prednášky budú venované základným predpokladom efektívneho využitia fotovoltiky v režime on grid, off grid a pri hybridných systémoch. Rozoberať sa budú aj dosiahnuteľné energetické a ekonomické výsledky. Cieľom seminára je zároveň poskytnúť užitočné odporúčania, ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej elektriny.
Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia na tému “Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach do distribučných sústav”. Vlastníci rodinných domov, ale aj zhotovitelia zodpovední za inštaláciu zariadení budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré s pripájaním súvisia. Účasť na diskusii  potvrdili zástupcovia troch distribučných spoločností. K dispozícii sú základné témy diskusie. Ďalšie otázky pre diskustujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu poradenstvo@siea.gov.sk.
Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Seminár sa bude konať v areáli výstaviska EXPO CENTER v pavilóne č. 1 na poschodí od 9. 30 h. Vstupenku na veľtrh si zabezpečuje každý individuálne.
Viac tu: http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-pozvanky/c-9857/seminar-vyuzivanie-fotovoltickych-systemov-v-domacnostiach-vyhody-a-obmedzenia/

08-10-2015 Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov

Z eurofondov plánuje Slovensko využiť na podporu cyklistickej dopravy, cykloturistiky a budovanie cyklotrás predbežne až 50 miliónov eur. Aj táto informácia odznela na 7. ročníku národnej konferencie Cyklistická doprava 2015, ktorá sa koná pod záštitou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Banskej Bystrici.
„Ministerstvo dopravy si uvedomuje, že obľúbenosť nemotorovej dopravy rastie a získava na význame. Aj preto robíme všetko potrebné pre to, aby bol konečne cyklista vnímaný ako plnohodnotný účastník cestnej premávky a cykloturistika sa stala prirodzenou súčasťou cestovného ruchu,” povedal na úvod konferencie štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Pripomenul, že základom je Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila pred dvoma rokmi. Aj preto je dobrou správou, že cyklodoprava na Slovensku bude podporená aj z eurofondov v novom programovom období, primárne z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Štátny tajomník Palko na konferencii spomenul aj podujatia, ktoré ministerstvo aktívne podporuje a organizuje. Tento rok sa uskutočnil úspešný druhý ročník Do práce na bicykli 2015. Do súťaže sa zapojilo vyše 2700 cyklistov z 55 miest. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo po zorganizovaní súťaže pre dospelých zamerať aj na mladú generáciu. Minulý mesiac vyhlásilo kampaň Do školy na bicykli. Do pilotného ročníka sa zapojilo vyše sto škôl.
Siedmy ročník národnej konferencie bude pokračovať v Banskej Bystrici aj zajtra. Účastníci konferencie sa môžu tešiť aj na vystúpenia zahraničných odborníkov z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. Konferenciu okrem ministerstva dopravy podporilo aj ministerstva životného prostredia a primátor mesta Banská Bystrica.

08-10-2015 Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Národný kontaktný bod Vám oznamuje, že náhradný Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020
sa uskutoční v stredu 14. októbra 2015 v Košiciach. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať.
Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v dunajskom regióne.
Viac tu: http://www.interreg-danube.eu/

08-10-2015 Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (ďalej len žiadosť) je možné podávať tiež elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
– Elektronické podávanie žiadostí je dobrovoľné a je možné za podmienok, uvedených v „Návode na elektronické podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a ktorý sa nachádza tiež v časti  PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 6.1.
– V prípade elektronického podávania žiadostí nie je potrebné predkladať formulár žiadosti v papierovej forme. Predkladanie všetkých ostatných príloh v papierovej forme, resp. na CD nosičoch tak, ako je to uvedené vo formulári žiadosti, v časti „C Povinné prílohy“ je žiadateľ povinný predkladať spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie, že formulár žiadosti bol podaný elektronicky.
– Termíny podávania a prijímania ŽoNFP, uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí, v bode „1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ ostávajú nezmenené.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7096

08-10-2015 Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/37, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 30.10.2015.

08-10-2015 Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013

Operačný program Zdravotníctvo
24.novembra 2015 sa uskutoční plánovaná Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013 v priestoroch MZ SR, Limbová 2

08-10-2015 Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť pri takýchto projektoch? Týmto témam bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave.
Od roku 2020 by mali nové i obnovované budovy na Slovensku spĺňať technické požiadavky kladené na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Riešením, ako to dosiahnuť, je zásadnejšie minimalizovať tepelné straty a maximalizovať tepelné zisky v chladnom období a až v týchto súvislostiach uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj o tom, do akej miery sú takéto projekty finančne náročné budú počas konferencie hovoriť  špecialisti, ktorí stáli pri projektovaní a realizácii viacerých budov s podstatne nižšou spotrebou energie. Prednášky sa budú popri odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Hovoriť sa bude o riešeniach v bytových domoch, administratívnych a polyfunkčných budovách, ale aj v školách či zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov.
Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (IEPD). Podujatie nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií “Pasívne domy”. Tento rok sa vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU konferencia otvorí aj pre širšiu verejnosť.  Konferencia je tak určená pre architektov, projektantov, energetikov či špecialistov na technické zariadenia budov, ale aj pre zástupcov verejného sektora a súkromných investorov, ktorým pri novostavbách alebo obnove záleží na tom, aby ich projekty zohľadňovali prísnejšie požiadavky a najnovšie trendy. Po skončení konferencie organizuje IEPD exkurziu, počas ktorej si bude možné prezrieť v Trnave v budovách s takmer nolovou potrebou energie.
Účasť na podujatí je bezplatná. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.
Viac tu: http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-pozvanky/c-9474/pozvanka-na-konferenciu-budovy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-fikcia-alebo-blizka-buducnost/

08-10-2015 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
•    aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
•    aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
•    aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
•    aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
•    aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.
Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/

08-10-2015 Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie na dôsledné dodržiavanie lehôt na vrátenie príspevku

Výskumná agentúra zverejňuje Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie, ktoré sa týka dôsledného dodržiavania lehôt, stanovených na vrátenie príspevku alebo jeho časti za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. Dokument nájdete aj v časti Dokumenty pre prijímateľov OPV.
Viac tu: http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2015/20150930_Upozornenie_pre_prijimatelov_OPV_uhrada_nezrovnalosti.pdf

06-10-2015 Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (ďalej len žiadosť) je možné podávať tiež elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
– Elektronické podávanie žiadostí je dobrovoľné a je možné za podmienok, uvedených v „Návode na elektronické podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a ktorý sa nachádza tiež v časti  PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 6.1.
– V prípade elektronického podávania žiadostí nie je potrebné predkladať formulár žiadosti v papierovej forme. Predkladanie všetkých ostatných príloh v papierovej forme, resp. na CD nosičoch tak, ako je to uvedené vo formulári žiadosti, v časti „C Povinné prílohy“ je žiadateľ povinný predkladať spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie, že formulár žiadosti bol podaný elektronicky.
– Termíny podávania a prijímania ŽoNFP, uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí, v bode „1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ ostávajú nezmenené.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7096

05-10-2015 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.
Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

05-10-2015 Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/37, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 30.10.2015.

05-10-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7098

01-10-2015 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne  od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia v členskom štáte.

Kontakt:
Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

30-09-2015 Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 – Absolventská prax štartuje zamestnanie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny .

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania/vyzvanie-absolventska-prax-startuje-zamestnanie-nove.pdf

30-09-2015 Zrušenie Vyzvania OP ĽZ NP 2015/2.1.1/02

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že z dôvodu nevyhnutnosti vykonania podstatných zmien podmienok poskytnutia príspevku ruší vyzvanie OP ĽZ 2015/2.1.1/02.

30-09-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície na nový vinársky rok

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
vyzýva
všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne:
od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7068

30-09-2015 Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa  25.9.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 37 320 251,60 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uvedeného je indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR 45 000 000 EUR.
V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytovať príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinných domoch a na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytových domoch. Bližšia špecifikácia podmienok poskytovania príspevkov je uvedená v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
Vyzvanie je vyhlásené vo forme otvoreného vyzvania, ktorého uzavretie nastane schválením predmetného národného projektu. Informácia o uzavretí vyzvania bude bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Postup schvaľovania národného projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Zelená domácnostiam (ďalej len „Príručka pre žiadateľa”).
Oprávneným žiadateľom v rámci tohto vyzvania je Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia implementácie EŠIF
Odbor riadenia OP
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Žiadosť o NFP je možné predložiť SO (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:
– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 12:00 a 12.30 – 15.00;
– doporučenou poštou;
– kuriérskou službou.
Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO.
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO zastaví konanie o žiadosti.

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzvanie-na-prelozenie-narodneho-projektu-zelena-domacnostiam-opkzp-po4-sc411412-2015-np1/

30-09-2015 Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Viac tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9655

30-09-2015 Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

SV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Viac tu: http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2015/09/Part_180915_Vyzva_final.pdf

30-09-2015 Vyzvanie – Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

30-09-2015 Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

30-09-2015 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.
Bližšie informácie nájdete na stránke: Dotácie 2016.
V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
program    termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Obnovme si svoj dom / Národný cintorín
v Martine    10. november 2015
Kultúra znevýhodnených skupín    10. november 2015
Kultúrne poukazy    30. jún 2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.
Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Viac tu: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html

30-09-2015 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí – Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na  mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel  vytvorí pracovné miesto
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-praxou-k-zamestnaniu.html?page_id=525379

30-09-2015 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre prijímateľa pre národné projekty, v rámci ktorej boli zohľadnené termíny stanovené v rámci aktualizácie č.2 Usmernenia č.1/2013 k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/narodne-projekty/prirucka-prijimatela-np-akt-c-9.pdf

30-09-2015 Pozvánka na konferenciu: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá sa uskutoční v Liptovskej Tepličke dňa 8.10.2015.
Konferencia sa uskutoční pod záštitou a za účasti p. štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej.
Viac tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9654

30-09-2015 Nový web Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že ku dňu 22. 9. 2015 sme spustili nový web www.ia.gov.sk.
Webová stránka IA MPSVR SR má oddnes prehľadnejšiu štruktúru, ktorá ponúka aktuálne informácie v prehľadnej forme. Zmenou prešiel aj dizajn stránky, web je responzívny, čiže sa vie prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený.
Na stránke ešte stále pracujeme. Aby bol vzhľad jednoduchý, prehľadný a zároveň zladený s vysokou informačnou hodnotou, budeme radi, keď nás budete kontaktovať, v prípade ak objavíte na stránke nejakú chybu alebo nedostatok. Posielajte nám podnety, postrehy, čo by sme mali na našom webovom sídle vylepšiť, zmeniť, doplniť a pomôžete nám tým zlepšiť kvalitu Vám poskytovaných informácií.
Veríme, že práca investovaná do tvorby nového webu sa vráti v podobe návštevníkov stránky, ktorí nájdu všetky hľadané informácie potrebné pre úspešnú implementáciu projektov.

30-09-2015 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15. júla 2015, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2015/2016 s účinnosťou od 1.októbra 2015

Viac tu: http://www.apa.sk/

30-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Aktualizáciou výzvy sa:
1.    predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 23.10.2015.
2.    V bode 2.7.3 výzvy sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:
„2.7.3 V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“ s výnimkou nadlimitných zákaziek. V prípade nadlimitných zákaziek žiadateľ predkladá dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie minimálne v nasledovnom rozsahu:
•    verejná súťaž minimálne v rozsahu bodov 1 až 28 prílohy 4a) formuláru ŽoNFP
•    užšia súťaž minimálne v rozsahu bodov 1 až 33 prílohy 4b) formuláru ŽoNFP
•    rokovacie konanie so zverejnením minimálne v rozsahu bodov 1 až 36 prílohy 4c) formuláru ŽoNFP
•    priame rokovacie konanie minimálne v rozsahu bodov 1 až 26 prílohy 4d) formuláru ŽoNFP
Ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie v prípade nadlimitných zákaziek predkladá žiadateľ na základe písomnej výzvy PPA najneskôr do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP.“

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=509

30-09-2015 Oznámenie č. 122 zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/36, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 15.10.2015.

29-09-2015 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 zo 15. júla 2015, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2015/2016 s účinnosťou od 1.októbra 2015.

28-09-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

vyzýva

všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne: od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

25-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že MPRV SR vyhlásilo výzvu pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorá je zverejnená na stránke MPRV SR v časti Rozvoj vidieka a priame platby – PRV SR 2014-2020 – Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Viac tu:  http://mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

25-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
Aktualizáciou výzvy sa aktualizoval  formulár ŽoNFP.

25-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 2/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Aktualizáciou výzvy sa:
1.    predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 16.10.2015.
2.    v bode 1.4 Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt sa dopĺňajú dva nasledovné „podbody“:
•    1.4.1  Monitorovanou plochou sa rozumie celá oblasť v dosahu monitorovacieho systému, tzn. oblasť všetkých lesných pozemkov a k ním priľahlých nelesných pozemkov, od ktorých môže vzniknúť aj požiar lesných pozemkov, v ktorých monitorovací systém detekuje signál. Na základe uvedenej plochy sa určí maximálny limit oprávnených výdavkov na danú aktivitu.
•    1.4.2 Veľkosť monitorovanej plochy popíše žiadateľ v projekte realizácie. V prípade, že zasahuje aj iné priľahlé pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ ich nevie zdokladovať v rámci potvrdení príslušného odboru pozemkového a lesného okresného úradu, žiadateľ predloží stanovisko NLC Zvolen k výpočtu veľkosti monitorovanej plochy.
3.    V bode 2.3.1 B)5) sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:
„5) výdavky na realizáciu projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. T.j. oprávnené výdavky musia vždy súvisieť s monitorovaním lesného pozemku žiadateľa s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. Tým sa nevylučuje, že monitorovací systém okrem lesných pozemkov žiadateľa v dôsledku dosahu zariadenia a skladby lesných pozemkov nemôže monitorovať aj ďalšie lesné pozemky, resp. priľahlé pozemky.“
4.    aktualizoval sa formulár ŽoNFP pre oblasť Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry.

23-09-2015 Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 29. februára 2016.
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

23-09-2015 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 29. februára 2016.

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

23-09-2015 KONFERENCIA JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH: PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO

Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov a Dušan Chrenek,vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu
JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH:  PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO
Dátum: 28. september 2015
Miesto: Hotel Bôrik, Bratislava
Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Úrad vlády SR–RO OPIS
Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a za účasti predsedu NR SR a digitálneho lídra Petra Pellegriniho, ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.
Podujatie je určené pre zástupcov podnikateľského sektora, záujmových organizácií, štátnej správy, ako aj zástupcov akademickej resp. vedecko-výskumnej sféry. Nosnými témami konferencie sú rozvoj širokopásmového internetu, revízia regulačného rámca pre elektronické komunikácie, inkluzívna e-society vrátane elektronickej verejnej správy a digitálnych zručností, a startupy, inovácie a prístup k financovaniu.

Viac tu: http://www.opis.gov.sk/konferencia-jednotny-digitalny-trh-registracia/

23-09-2015 Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).
Zároveň týmto usmernením dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR  (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania tabuľky č. 12 formulára žiadosti o NFP.
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy zo 16.09.2015 na 05.10.2015, t.j. o 19 kalendárnych dní.
Uvedené úpravy nemajú vplyv na podmienky poskytnutia pomoci a podpory vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.
Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:
•    „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
•    „Podrobný rozpočet projektu“, ktorý tvorí prílohu 02 žiadosti o NFP, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
•    „Príručka pre žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-15-1-z-30-07-2015-4-1/

23-09-2015 Zoznam obcí zapojených do Národného projektu Take Away

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal v období od marca do apríla 2015 osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka zmapovať ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR. Následne ÚSVRK distribuoval 150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do Národného projektu „Take away“.

23-09-2015 Informácia Environmentálneho fondu – august 2015

Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obce a mestá musia účelovo viazané peniaze využiť do konca novembra. Minister životného prostredia Peter Žiga si od programu sľubuje vyčistenie Slovenska od množstva nelegálnych skládok, ktoré zaťažujú životné prostredie.
Environmentálny fond po vyhodnotení všetkých žiadostí uspokojí 219 z nich, čo predstavuje takmer 46% z celkového počtu žiadostí o podporu formou dotácie. V Banskobystrickom kraji získala najvyšší príspevok 99 180 eur Opatovská Nová Ves, v Bratislavskom kraji 99 375 eur mestská časť Čunovo, v Košickom obce Perín-Chym a Kechnec po 100 000 eur. V Nitrianskom kraji získalo na odstránenie viacerých čiernych skládok súhrnne najviac mesto Nitra – 111 583 eur, v Prešovskom obec Kružlová 99 548 eur a v Trenčianskom obec Bošáca 89 945 eur. V Trnavskom kraji sa najviac ušlo obci Šterusy, keď na likvidáciu viacerých skládok získala dokopy 101 988 eur a v Žilinskom kraji dostali po 100 000 eur obce Dolný Hričov, Komjatná a mesto Bytča.
Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto (jednu čiernu skládku), pričom štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Podmienkou bolo, aby sa „čierna skládka“ nachádzala v jej katastri a existenciu skládky potvrdil okresný úrad. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, rezort podporuje aj vytriedenie využiteľného odpadu a úpravu miesta do pôvodného stavu.
Envirofond pri vyhodnocovaní žiadostí zohľadňoval sociálno-ekonomické kritériá – nezamestnanosť v regióne, HDP v kraji (% z celoslovenského priemeru), súlad s regionálnymi a európskymi stratégiami a koncepciami, environmentálne kritériá – priorita odstránenia nezákonne umiestneného odpadu vzhľadom na charakter lokality, stupeň rizikovosti miesta s nezákonne umiestneným odpadom s ohľadom na charakter odpadu a funkčno-technické kritériá – spôsob odstránenia nezákonne umiestneného odpadu a opatrenia na elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom v budúcnosti.
Keďže požiadavky o podporu presiahli určených 10 miliónov eur, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam. Úspešné obce teraz dostanú rozhodnutia o pridelení dotácie, pričom zoznam je možné nájsť na internetovej stránke www.envirofond.sk.
Podrobnosti a podmienky čerpania schválených prostriedkov definuje zmluva a usmernenie. Úspešní uchádzači teraz musia projekty dokončiť do 30. novembra 2015, podmienkou preplatenia nákladov je vykonané verejné obstarávanie.
Akciou Veľké upratovanie Slovenska chce ministerstvo životného prostredia predovšetkým výrazne pohnúť s riešením dlhodobého problému čiernych skládok odpadu a pomôcť slovenským mestám a obciam zbaviť sa ich. Na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur. „Na to, aby nevznikali nové čierne skládky, musia predovšetkým zmeniť prístup samotní obyvatelia miest a obcí. Nielen tým, že budú ukladať odpad len tam, kde majú, ale aj tým, že nebudú ľahostajní k tým, ktorí tak nerobia. Len samotné sankcie, ktoré obsahuje aj nový zákon, problém nevyriešia,“ konštatuje minister životného prostredia Peter Žiga.

23-09-2015 Oznámenie zo dňa 21.09.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 27.08.2015 schválil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorým sa zmenili ustanovenia časti 2.1 ods. 4 (Príprava a zmena Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020) a časti 8.4.1 ods. 2 (Spôsoby realizácie integrovaných projektov).

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=502

23-09-2015 Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Operačný program Informatizácia spoločnosti“.

Úrad vlády SR oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vrátane strategického dokumentu s vyznačením navrhovanej zmeny je uverejnené na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia . Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Úrad vlády SR, Riadiaci orgán OPIS, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.
Viac tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia

23-09-2015 Aktualizácia usmernenia MF SR č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu č.2.0 Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.

23-09-2015 OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu “Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – verzia 7.0”

Viac tu: http://www.mhsr.sk/11643-menu/146010s

23-09-2015 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 29. februára 2016.
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7050

23-09-2015 OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 29. februára 2016.
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7052

21-09-2015 Oznámenie zo dňa 21.09.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 27.08.2015 schválil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorým sa zmenili ustanovenia časti 2.1 ods. 4 (Príprava a zmena Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020) a časti 8.4.1 ods. 2 (Spôsoby realizácie integrovaných projektov).
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=502

16-09-2015 Informácie environmentálneho fondu

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR. Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.
Viac tu: http://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie_po.html

16-09-2015 Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Viac tu: http://swiss-contribution.sk/sk/brozura_SFM_2014_SJ.pdf

16-09-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickým cieľom 4.1.1 a 4.1.2.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 10. 9. 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Prioritnú os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre Investičnú prioritu 1Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov pre Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a pre Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraj.
Viac tu: http://www.siea.sk/materials/files/op_kzp/vyzvy_hodnotitelia/411_a_412/Vyzva_na_vyber_odbornych_hodnotitelov_SC_4_1_1_a_4_1_2.pdf

16-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 5/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.10.2015.

16-09-2015 Informácia pre prijímateľov od IA MPSVR SR

Vážení prijímatelia,
touto cestou by sme vás radi informovali, že Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (ďalej len „zákon o eurofondoch“), § 27a) stanovuje, že v prípadoch ak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku t.j. udelenie korekcie. Ak prijímateľ korekciu neuhradí, tak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie zistí porušenie verejného obstarávania, tak Riadiaci orgán rozhodne o vrátení jeden a pol násobku pôvodne navrhnutej korekcie.

16-09-2015 Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP”) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR”), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Viac tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=864

16-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.
Viac tu: http://www.apa.sk/

16-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 5 pre podopatrenie 4.2.

Viac tu: http://www.apa.sk/

16-09-2015 OPIS news 05/2015

Elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti
Viac tu: http://www.opis.gov.sk/data/files/6049_opisnews05_2015.pdf

16-09-2015 Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!
Uzávierka predkladania žiadostí
20. október 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu
40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac tu: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

16-09-2015 80 000 eur pre aktívne komunity

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?
Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:
•    zlepšenie života na miestnej úrovni,
•    záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
•    podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
•    prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite.

Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.

Cieľom programu je:
•    riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
•    objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
•    vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.
Oblasti podpory
Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:
•    projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
•    zveľadenie mestských lokalít a verejných pristranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
•    inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
•    projekty z oblasti komunitného vzdelávania.
Oprávnení žiadatelia
•    mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
•    samosprávy.
Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant prijímame výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/. Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.
Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Výsledky 1.kola hodnotenia budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 25. 10. 2015.
Harmonogram grantového programu:
Vyhlásenie grantového programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január – jún 2016
Konzultácie
Prípadné otázky radi zodpovieme prostredníctvom emailu info@nadaciavub.sk alebo na tel. čísle 0908 928 600 (Lenka Bradňanská).
V prípade otázok súvisiacich s prihlasovaním do systému e-grant alebo vypĺňaním elektronického formuláru prosím kontakujte:
Luboš Tvrdoň 0908 521 135 alebo info@nadaciavub.sk

16-09-2015 Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc

Obce snažiace sa o integráciu Rómov žijúcich na okraji spoločnosti  dostanú od ministerstva vnútra pomoc. Na riešenie najväčších problémov súvisiacich s nízkou životnou úrovňou marginalizovaných rómskych komunít rezort vnútra sprostredkuje prvé finančné zdroje vo výške 64 miliónov eur. Prostriedky budú slúžiť aj na odstraňovanie segregácie Rómov vo vzdelávaní prostredníctvom posilnenia predškolskej prípravy rómskych detí. Pomoc pre obce sa bude sústreďovať tiež na zlepšovanie spolužitia s väčšinovým obyvateľstvom prostredníctvom terénnej sociálnej práce a na zlepšenie kvality zdravia, bývania a dostupnosti pracovných príležitostí.
Zmeniť situáciu marginalizovaných komunít chceme aj odstránením segregácie rómskych detí vo vzdelávaní
Segregácia vo vzdelávaní rómskych detí je jednou z kľúčových výziev, ktorým čelí Slovensko. Ministerstvo vnútra preto plánuje aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu členov rómskych komunít. „Vyčlenili sme peniaze aj na predškolskú prípravu rómskych detí, aby sme predišli ich neopodstatnenému zaraďovaniu do špeciálnych škôl. Je to ďalšia dobrá správa pre obce s rómskym obyvateľstvom. Zaviedli sme rómske občianske hliadky, vďaka ktorým sa zlepšila  bezpečnosť a verejný poriadok v obci a z vlastných peňazí sme v rómskych lokalitách udržali zdravotných asistentov, ktorí sú v teréne veľkým prínosom. Celková výška investície bude 64 miliónov eur, neskôr však pribudnú aj ďalšie financie,“ povedal Robert Kaliňák, minister vnútra SR. Investície v oblasti vzdelávania pôjdu napríklad aj na činnosti asistentov učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, podporu ich spolupráce s pedagógmi, ale aj na rozšírenie a budovanie kapacít inkluzívnych materských škôl.
Projekty zvýšia aj kvalitu života obyvateľov pri rómskych komunitách
Na potrebe investovať do zlepšenia kvality života obyvateľov v obciach, v ktorých súčasne žijú aj marginalizované rómske komunity sa zhodla Komisia zložená zo zástupcov štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii, ktorá schválila prvé zámery národných projektov. Národné projekty vychádzajú zo skúseností z predošlého programového obdobia, pomáhajú napĺňať Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov a budú realizované v partnerstvách so samosprávami a neziskovými organizáciami. Skúsenosti z minulosti potvrdili, že overené aktivity treba smerovať práve do obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré vykazujú najvyšší stupeň sociálno-ekonomickej podrozvinutosti a zároveň prejavujú aktívny záujem o riešenie problémov.
Aj zdravie hrá rolu pri začleňovaní
Úroveň zdravotného stavu obyvateľov a celková kvalita služieb verejného zdravia výrazne ovplyvňuje kvalitu života. V marginalizovaných rómskych komunitách ovplyvňuje tiež spolužitie Rómov a väčšinovej populácie ale aj ich šance na integráciu, napríklad pri hľadaní zamestnania. Aj preto národný projekt Zdravé komunity, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva bude v nadväznosti na predošlý program zabezpečovať prevenciu zdravia a šírenie zdravotnej osvety vo vyše 250 lokalitách. Prácou asistentov zdravotnej osvety bude pomáhať lekárom zvyšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju potrebujú a pomáhať riešiť problémy súvisiace s verejným zdravím.
Peniaze idú tam, kde ich najviac potrebujú
Národný projekt Take away bude realizovaný v 150 obciach s najväčšou mierou podrozvinutosti a bude riešiť najvypuklejšie problémy komunít marginalizovaných Rómov komplexným prístupom v témach bývanie, vzdelanie, práca, bývanie. Cieľom projektu je dosiahnuť aj vyšší počet detí z rómskych komunít navštevujúcich predškolské zariadenia, zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti, zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ich zamestnateľnosti a vysporiadanie pozemkov nevyhnutné k zlepšeniu podmienok bývania v rómskych komunitách. „Aby prostriedky z fondov EÚ boli využívané maximálne účelne a efektívne, budeme tiež realizovať projekt zameraný na monitorovanie a hodnotenie opatrení na integrovanie Rómov. Dôležité je tiež, že súvisiaca administratíva sa pre obce výrazne zjednoduší,“ uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.
Väčší účinok budú mať projekty ak sa budú navzájom dopĺňať
Riešenie problémov a potrieb súvisiacich s marginalizovanými rómskymi komunitami rezort vnútra chce adresovať komplexne. „Zmena životnej situácie obyvateľov a ich kvality života je možná len vtedy, ak sa komplexne a systematicky riešia ich problémy zároveň s pretváraním prostredia, v ktorom žijú. Znamená to, že v tomto programovom období podporíme aj projekty na zlepšenie kvality bývania a komunitnej infraštruktúry vrátane rozšírenia kapacity škôlok a tiež prístupu k pitnej a úžitkovej vode a systému odvozu komunálneho odpadu,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

16-09-2015 Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok maximálne počas piatich rokov, pričom 70 % podpory sa poskytne po podpísaní zmluvy a ďalších 30 % po správnej realizácii podnikateľského plánu. Aby sme záujemcom uľahčili prípravu projektov, ponúkame vám niekoľko užitočných informácii.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=9611

14-09-2015 Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

14-09-2015 Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

10-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 5/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.10.2015.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?start

09-09-2015 Oznámenie č. 121 zo dňa 09.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Usmernenie PPA k výzve pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, číslo výzvy: 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 – 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vydáva nasledovné usmernenie k pojmu výdavok, ktorý platí len pre výzvu 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 – 2013:
A)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 11 a v súvislosti s bodom Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovných dvoch podmienok:
•    a)    fyzické prevzatie stroja (resp. automobilu) potvrdené v rámci dodacieho listu zo strany dodávateľa aj odberateľa
•    b)    vystavenie daňového dokladu (vyfaktúrovanie) za nákup stroja (resp. automobilu) zo strany dodávateľa
Uvedené je nutné realizovať a zabezpečiť s termínom do 15.09.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.

B)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 12 a v súvislosti s bodom Časová oprávnenosť realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovnej podmienky:
•    a)    Úhrada daňového dokladu z účtu prijímateľa na účet dodávateľa (zrealizovanie prevodu preukázané výpisom z účtu prijímateľa) za dodaný stroj (resp. automobil)
Uvedené je nutné realizovať najneskôr v termíne predloženia ŽoP na PPA uvedenom vo výzve, t.j. do 30.09.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.09.2015 predĺžiť zvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 15.10.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.

04-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=522

04-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 5 pre podopatrenie 4.2.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=524

31-08-2015 Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č.4 pre podopatrenie 4.1.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=519

31-08-2015 Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016
vyzýva
schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 na predloženie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci (ďalej len „žiadosť“) a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016 v termíne
od 2. septembra 2015 do 30. septembra 2015.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre školský rok 2015/2016 poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
sekcia organizácie trhu
odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6987

28-08-2015 Oznámenie zo dňa 27.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti: PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Podporné dokumenty (http://www.apa.sk/index.php?navID=507) boli zverejnené aktualizované vzorce pre výpočet podniku v ťažkostiach a metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=507

26-08-2015 Oznámenie zo dňa 26.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 26.08.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verziu 01, účinnú od 01.09.2015 (ďalej len „Príručka“). Príručka bola vypracovaná na základe ustanovení časti 2.4. platného Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=531

26-08-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platiebv znení neskorších predpisov (novela Nariadenie vlády Slovenskej republiky 76/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. , ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb).

Viac tu:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/342/20150415

26-08-2015 Nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z.

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb.
Viac tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/152/20150201

26-08-2015 Zákon č. 543/2007 Z. z.

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
Viac tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/543/20150101

26-08-2015 Zákon č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
Viac tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20110701

18-08-2015 Oznámenie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
v y z ý v a
oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015
v termíne od 19.8.2015 do 21.9.2015
na opatrenia
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Žiadosť sa predkladá na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 usmernenia.
Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť vyšší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. PPA bude akceptovať uvedený dátum iba v prípade, ak takto podaná žiadosť bola prijatá podateľňou PPA najneskôr do 10. kalendárneho dňa (vrátane dňa podania na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania žiadosti. V sporných prípadoch a tiež v prípade, ak na obálke nie je zreteľný odtlačok pečiatky odosielajúcej pošty, žiadateľ bude PPA vyzvaný na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.7.2015 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Mária Babeľová (e-mail: Maria.Babelova@apa.sk, tel. 0918 612 194).

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6934

17-08-2015 Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre  sektor ovocia a zeleniny

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6931

17-08-2015 Výberové konanie MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
Projektový manažér Spoločného technického sekretariátu pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9584

17-08-2015 Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“.
Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 28. 08. 2015 na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/programove-dokumenty/opzp/dokument-opzp/

17-08-2015 Informácie o programoch nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR

Najnovšie informácie o programoch nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR:
Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bude spustená 23.-24. 9. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: http://danube2014.gov.sk/ Prioritné osi programu: 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región, 4: Dobre spravovaný dunajský región.
Dočasnú platformu pre hľadanie vhodných projektových partnerov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 nájdete tu: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/danubeprogrammepartnersearchplatform
Pozvánka na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 dňa 23.-24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/ Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.
ÚV pripravuje informačné dni po spustení výzvy: 28. 9. 2015 v Prešove a 2. 10. 2015 v Bratislave. Bližšie informácie ako aj registrácia budú zverejnené v septembri na http://danube2014.gov.sk/

Program Interreg Stredná Európa 2014-2020 hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov na 1. kvalitatívne hodnotenie, 2. hodnotenie finančnej kapacity, 3. štátnej pomoci. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-call-for-experts-open/

V prvom kole prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 si podalo žiadosť 620 projektov, z toho 40 projektov so slovenským vedúcim žiadateľom. Monitorovací výbor programu na základe kvalitatívneho hodnotenia spoločného sekretariátu v septembri rozhodne, ktoré projekty sa dostanú do druhého kola výzvy. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-620-applications-for-transnational-funding-received/
Chystá sa 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa bude konať 29. a 30. októbra 2015 v meste Ulm. Účasť za SR by mala byť čo najširšia, nakoľko budeme na fóre preberať predsedníctvo stratégie. Účasť na fóre je bezplatná. Registrácia ešte nie je otvorená. Viac informácií na: http://www.danube-region.eu/communication/events/600104-4th-annual-forum-of-the-eusdr/event_details

17-08-2015 Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2015

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/cerpanie-sf-a-kf-k-31-7-2015/

Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO
Ministerstvo financií zaslalo v týchto dňoch vybraným mestám a obciam list, v ktorom ich informuje o Integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ide o asistovanú službu, vďaka ktorej ľudia vybavia viaceré úradné záležitosti na jednom mieste. Doteraz tieto obslužné miesta fungovali na 300 pobočkách Slovenskej  pošty. Od novembra sa ich sieť rozšíri.
Do budúcna by sa mal počet Integrovaných obslužných miest rozšíriť a mali by pokryť až 85% územia Slovenska. Celkovo by ich malo byť 1500. Aby boli IOMO naozaj každému blízko, bude ich možné nájsť aj na vybraných miestnych, či obvodných úradoch.
„IOMO je asistovaná služba, kedy vyškolený pracovník prostredníctvom počítača môže občanovi vystaviť výpis/odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, či list vlastníctva k nehnuteľnosti bez regionálneho obmedzenia. A to všetko za niekoľko minút na jednom mieste. Občania tak ušetria nielen čas, ale aj peniaze. Tieto služby budú od novembra na samotných obecných úradoch dokonca lacnejšie ako na katastri, či prokuratúre,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.
Starostovia tých miest a obcí, v ktorých sa budú IOMO zavádzať, sa nemusia obávať zvýšených nákladov, či dokonca výdavkov z rozpočtu. Matričné úrady, kde sa bude služba poskytovať, dostanú zdarma IT vybavenie, informačný systém a reklamné materiály na  označenie miesta. Rovnako bezplatné bude aj zaškolenie pracovníkov na systém IOMO, to znamená, že nie je potrebné na toto pracovné miesto prijímať nového pracovníka.
Jediné náklady, ktoré obci vzniknú budú náklady na certifikát pracoviska do systému a certifikát prístupu pre pracovníka do informačného systému IOM. Tu hovoríme o nákladoch 3,5 eura mesačne pri jednom pracovníkovi – čo je ročne suma 42 eur.
Tu však treba povedať, že peniaze sa im vrátia z príjmov z poskytnutých služieb. Napríklad iba vydanie jedného výpisu/odpisu z registra trestov bude stáť 3,90 eur z čoho je časť asistovaného poplatku pre prevádzkovateľa 1,90 eur. To znamená, že už pri predaji dvoch výpisov je základná mesačná investícia na jedného pracovníka vrátená.

17-08-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný  program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) pre prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pre špecifické ciele 1.2.1 a 1.2.2

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia/

17-08-2015 Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti využitia systému predfinancovania pre štátne rozpočtové organizácie.

Viac tu:  http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/narodne-projekty/

17-08-2015 Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS).

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

17-08-2015 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP Efektívna verejná správa

Pracovný tím sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR pripravuje tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2015 v Bratislave.
Monitorovaciemu výboru predložíme na schválenie zámery národných projektov, ktoré môžu žiadatelia zaslať riadiacemu orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa mailom na opevs@minv.sk do 17. augusta 2015.

Viac tu:  http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty

17-08-2015 Oznámenie MPRV SR

V sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb, v casti PRV SR 2014-2020/Neprojektove opatrenia/Vzdelávanie bola dna 03.08.2015 zverejnená informácia o termíne konania skoliaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno -klimatického opatrenia.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?start&language=sk&navID=1&id=9570

06-08-2015 Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015

PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotomáp a kontrol na mieste nepretržite vykonáva počas roka 2015 na celom území Slovenskej republiky aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP …). Zmeny sú priebežne zverejňované aj na mapovom portáli. V prílohe tohto oznámenia je uvedená detailná informácia o zmenách v registri pôdy.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6915

05-08-2015 Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.

z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6912

04-08-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.
S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

04-08-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

Viac tu: hhttp://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-15-2-z-28-07-2015-3-1/

04-08-2015 Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť” s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania – A”
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania – B”
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania – C”
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.

04-08-2015 Národný projekt DCOM – Elektronické služby samosprávy

Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z originálnych kompetencií samosprávy nájdete na adrese:

Viac tu: http://www.opis.gov.sk/narodny-projekt-dcom-elektronicke-sluzby-samospravy/

04-08-2015 Stratégia Európa 2020_ aktuality

Júl 2015  Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena
Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010.
Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v  roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti.

Júl 2015  Európsky portál investičných projektov
Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015 sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie.

Viac tu: http://www.eu2020.gov.sk/

04-08-2015 Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi  pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „USVRK“)  ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal  v období od marca do apríla 2015  osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka  zmapovať  ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR  Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky   Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR.   Následne  ÚSVRK distribuoval  150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do   Národného projektu „Take away“.  Z celkového počtu oslovených obcí sa 136 zástupcov miestnych samospráv písomne zaviazalo k vstupu do NP „Take away“,      14 obcí sa, z rôznych príčin, do projektu nezapojí.  Z tohto dôvodu ÚSVRK oslovil ďalšie obce, na základe ZIP, ktoré sú v tomto čase v riešení.
Zoznam obcí, ktoré sa zapoja do realizácie Národného projektu Take away, zoznma obcí, ktoré sa odmietli zapojiť do Národného projektu Take away a zoznam obcí, ktoré boli oslovené zapojiť sa do Národného projektu Take away nájdete tu

04-08-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6909

04-08-2015 Informácia IUVENTY

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.
Cieľom tejto výzvy je zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím na tematické zameranie a politické priority v oblasti mládeže počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, a to prostredníctvom:
•    zviditeľňovania prínosu práce s mládežou na základe dôkazov o podpore a rozvoji talentu a potenciálu mladých ľudí v prostredí práce s mládežou,
•    vytvárania partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť a propagovať tému predsedníctva,
•    rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže.
Výzva bude zverejnená v období od 31. júla 2015 do 31.augusta 2015 na internetovej stránke Odboru mládeže MŠVVaŠ SR a na internetovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Stretnutie je naplánované na 6. augusta 2015 o 13:00 hod. v budove organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Búdkovej ul. 2 v Bratislave. Za jednu organizáciu respektíve neformálnu skupinu sa stretnutia môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.
V prípade vášho záujmu zúčastniť sa stretnutia prosím pošlite potvrdzujúci e-mail na peter.kupec@iuventa.sk, najneskôr však do 3. augusta 2015 do 12:00 hod.

04-08-2015 Európa pre občanov – augustové semináre / Lučenec, Nitra, Bratislava

Aj v auguste bude EKB realizovať informačné semináre ku grantovému programu Európa pre občanov, prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia (septembrová uzávierka).

Prihláste sa, ešte stále sú voľné miesta!

Lučenec        04.08.2015
Nitra            06.08.2015
Bratislava        10.08.2015

Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však
uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Registrácia na http://eepurl.com/br_7bL
prípadne na office@europapreobcanov.sk.

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk

04-08-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
pre špecifický cieľ 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a
pre špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia/

03-08-2015 Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizáciu dokumentov: „Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV)“ a „Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie“.
K aktualizácii týchto dokumentov došlo na základe zmeny dochádza na základe zmeny názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“, ktorá je účinná od 1. júla 2015.

S týmito dokumentmi (zverejnenými aj vo forme sledovania zmien) sa môžete oboznámiť tu: http://www.minedu.sk/1537-sk/publicita/

03-08-2015 Dňa 23. júla 2015 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie

za obdobie január – december 2014. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi Monitorovacieho výboru na zasadnutí, konanom 25. júna 2015. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.
Finálnu verziu výročnej spráisvy spolu s prílohami nájdete na: http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/.

03-08-2015 Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj

verzia 7.0, platná od 23.07.2015, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dnešným dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť.

Príručka pre prijímateľa :
http://www.minedu.sk/prirucky-pre-prijimatela/

Usmernenie poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí NFP pre OP VaV bolo zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Riadiaci orgán a Výskumnú agentúru a taktiež dnešným dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť.

31-07-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6909

29-07-2015 Prvá výzva z OP Kvalita životného prostredia

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.
V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Ďalšie informácie na: http://www.op-kzp.sk/

29-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .
Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.

29-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu http://www.apa.sk/index.php?navID=522

29-07-2015 Rezortný informačný systém školstva

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.
Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-rezortny-informacny-system-skolstva/609s20880c

29-07-2015 OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Vlajkový projekt je:
•    projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
•    projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
•    projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
•    projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.
Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:
•    projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
•    projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
•    projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
•    projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;
Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

29-07-2015 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/

29-07-2015 Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015
Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/

29-07-2015 III. Výzva Fondu pre MVO otvorená

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
•    Ľudské práva, vrátane práv menšín;
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016.

Viac tu:  http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/3-vyzva/

27-07-2015 Oznámenie zo dňa 24. 07. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  k Výzve č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, Schému  štátnej pomoci pre podopatrenie  4.2 a Schému minimálnej pomoci pre podopatrenie 4.2

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=508

27-07-2015 Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015)

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 21. júla 2015 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015).
Viac tu:  http://www.ropka.sk/aktuality/&id=298

27-07-2015 Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty aj informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje Ministerstvo životného prostredia SR vo forme obrazov a informačných materiálov.
Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.
Desiatky europrojektov vo forme obrazov, informačných materiálov a prezentačných stien sú verejnosti dostupné od 20.7. do 31.7.2015 v čase od 10:00 – 15:00 hod. na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.

27-07-2015 Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta

Ministerstvo vnútra úspešne ukončilo rokovania s ostatnými rezortmi o delegovaní právomocí pri riadení eurofondov, čím oficiálne získalo mandát na spravovanie vybraných priorít dvoch operačných programov. V priebehu leta tak ministerstvo začne s vyhlasovaním prvých výziev na predkladanie žiadostí o podporu projektov zacielených na zlepšenie ochrany obyvateľov a ich majetku pred živelnými pohromami. Po nich budú nasledovať výzvy zamerané na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti.
Ministerstvo podporí pripravenosť krajiny na klimatické zmeny
Krízové udalosti spôsobené zmenou klímy majú mimoriadny dopad na život občanov, predovšetkým v podobe poškodzovania majetku a dôležitej infraštruktúry. V úlohe sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia ministerstvo vnútra preto podporí lepšie zvládanie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy. „Ambíciu zmenšovať rozsah negatívnych dopadov živelných pohrôm na našich občanov budeme napĺňať investovaním do systémov prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti”, povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.
Prvé výzvy budú zamerané na podporu zvládania mimoriadnych udalostí
„Výzvy, ktoré plánujeme vyhlásiť v priebehu tohto leta sa prioritne orientujú na systematický manažment rizík a zabezpečenie ochrany zdravia a života ľudí v čase krízových situácii” spresnil Rastislav Igliar, riaditeľ odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.  Financie teda poputujú najmä na podporu nevyhnutného špeciálneho technického vybavenia na konkrétne formy mimoriadnych udalostí a inštitucionálny rozvoj špecializovaných záchranných modulov a s tým súvisiace zvýšenie odborných kapacít a zručností zasahujúcich jednotiek pri katastrofách. Podporená bude tiež tvorba modelov ďalšieho vývoja a možných dôsledkov zmeny klímy, vytvorenie monitorovacích a hodnotiacich mechanizmov a ich prepojenie s miestnymi, regionálnymi a národnými stratégiami manažmentu rizík, skvalitnenie výcviku záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na národnej a medzinárodnej úrovni.
Začleňovanie vylúčených Rómov je jednou z priorít rezortu vnútra
V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán venuje podpore sociálneho a ekonomického začlenenia marginalizovaných rómskych komunít. Tie dnes čelia mnohým formám vylúčenia súčasne, čím pretrváva ich postavenie na okraji spoločnosti. „Základným predpokladom pre úspešné začleňovanie týchto skupín je realizácia opatrení na podporu dostupnosti vzdelania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti, bývania a prístupu k sociálnej infraštruktúre v rovnakom čase,” vysvetlila Rut Erdélyiová.
Projekty majú nadviazať na existujúce programy
Ministerstvo vnútra pripravuje tiež vyhlásenie prvých dopytových výziev, ktoré budú zamerané na podporu výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Dôležitou prioritou roku 2015 je aj zabezpečenie pokračovania existujúcich programov podporujúcich začlenenie v 150 obciach s rómskymi komunitami.”, vysvetlil Roderik Klinda, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Ide najmä o programy terénnej sociálnej práce, inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni, podpory komunitných centier a využívania služieb zdravotnej starostlivosti, ku ktorým sa pridáva aj podpora asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov ako nový program.

27-07-2015 Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program)..
Operačný program, spolufinancovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a z prostriedkov štátneho rozpočtu pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Jeho globálnym cieľom je Podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ. Operačný program nadväzuje svojim zameraním na podporu realizovanú v programovom období 2007-2013 najmä v oblasti investícií do akvakultúry a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Podpora doplnkových činností cez diverzifikáciu príjmov pochádzajúcich z akvakultúry a opatrení zameraných na plnenie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ v oblasti zberu údajov a vykonávania kontrolných činností vrátane presadzovania je v programovom období 2014-2020 novinkou. Na dosiahnutie stanovených cieľov operačného programu boli navrhnuté nasledujúce opatrenia:
•    Produktívne investície do akvakultúry
•    Zber údajov
•    Kontrola a presadzovanie
•    Marketingové opatrenia
•    Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
•    Technická pomoc
Celkový objem verejných výdavkov na sedemročné programové obdobie predstavuje 20 837 779 EUR (z toho ENRF: 15 785 000 EUR, štátny rozpočet: 5 047 779 EUR).
Finančné prostriedky z operačného programu by mali prispieť najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore, zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia, ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=949&navID2=949&sID=43&id=9528

20-07-2015 Prvá výzva z OP Kvalita životného prostredia

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.
V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Ďalšie informácie na: http://www.op-kzp.sk/

20-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .
Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.

20-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu http://www.apa.sk/index.php?navID=522

20-07-2015 Rezortný informačný systém školstva

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.
Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-rezortny-informacny-system-skolstva/609s20880c

20-07-2015 OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Vlajkový projekt je:
•    projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
•    projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
•    projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
•    projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.
Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:
•    projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
•    projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
•    projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
•    projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;
Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

20-07-2015 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/

20-07-2015 Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015
Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/

20-07-2015 III. Výzva Fondu pre MVO otvorená

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
•    Ľudské práva, vrátane práv menšín;
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016.

Viac tu:  http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/3-vyzva/

20-07-2015 Informácie ASFEU – júl 2015

V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora
Výskumná agentúra prichádza s novinkou – v rámci nej má totiž vzniknúť rada, ktorá bude koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe. Aby o potrebách trhu mala naozaj reálny obraz, budú polovicu z jej členov, na princípe partnerstva, tvoriť odborníci zo súkromného sektora. Práve ich teraz ministerstvo hľadá.
Kandidátov preto môžu do 10.8.2015 nominovať reprezentatívne združenia a zväzy, ale aj individuálne organizácie súkromného sektora a firmy aktívne v oblasti výskumu a vývoja – vždy jedného odborníka. Následne z nich minister školstva Juraj Draxler vyberie maximálne desať a vymenuje do Rady Výskumnej agentúry, tak, aby táto mohla zahájiť svoju činnosť  v septembri, čo umožní vyhlásiť nové výzvy na podporu výskumných projektov pre všetky typy výskumných inštitúcií z OP Výskum a inovácie.
Hlavné úlohy Výskumnej agentúry:
1. vytvorenie funkčného systému koordinácie rozvoja výskumu a vývoja, vzdelávania s prepojením na potreby praxe v záujme dosahovania cieľov RIS3,
2. podpora oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít pre potreby hospodárskej praxe a spoločenských výziev tak, aby reflektovali princípy udržateľného ekonomického rozvoja v súlade s RIS3,
3. podpora využívania a rozvoja vedeckých a výskumných infraštruktúr v zmysle princípov využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry v smere priorít RIS3,
4. vytvára podmienky pre zvýšenie účasti výskumných tímov (verejného, univerzitného sektora, Slovenskej akadémie vied, priemyselného a neziskového sektora) v Európskom výskumnom a inovačnom priestore, najmä prostredníctvom ESFRI, EITI, Národných technologických platforiem prepojením na program EURÓPA 2020 a na komunitárny program HORIZONT 2020, ako aj iné iniciatívy a programy medzinárodného charakteru,
5. koordinácia intervencií s ostatnými programami, nástrojmi, resp. subjektmi v podmienkach SR s cieľom dosiahnuť ciele RIS3, najmä s Technologickou agentúrou,
6. implementácia a administrácia opatrení v rámci Operačného programu Výskum a inovácie so zámerom plnenia cieľov RIS3.
Nominácie je potrebné zasielať mailom na adresy kami@minedu.sk a robert.skripko@asfeu.sk a poštou na adresu s označením na obálke „Rada Výskumnej agentúry“):
Kancelária ministra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Nominácia musí obsahovať:

1. Nominačný list za organizáciu, ktorá daného experta nominuje ako kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry (upozornenie: každá organizácia môže nominovať len jedného kandidáta) a súčasťou listu je aj jasné identifikovanie každého kandidáta s konkrétnou oblasťou špecializácie RIS3 SK (pozri kapitolu 4 RIS3):
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039  .
2. Životopis kandidáta vo formáte EUROPASS v slovenskom jazyku a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta,
3. Motivačný list kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry, ktorý bude obsahovať najmä:
–          informácie o najhodnotnejších skúsenostiach s  riešením výskumných, vývojových a/alebo inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 (maximálne 5 skúseností v tomto zmysle);
–          relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.);
–          popis skúseností s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím.
Každý kandidát bude musieť splniť nasledovné minimálne kvalitatívne kritériá (informácie o ich splnení bude musieť obsahovať životopis príslušného kandidáta):
1. vzdelanie: minimálne dosiahnutý II. stupeň VŠ vzdelania, preferenčne III. stupeň VŠ vzdelania,
2. prax: minimálne 10 rokov praxe s riešením výskumných, vývojových a inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 SK;
3. ďalšie požiadavky:
–   iné relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.) je potrebné uviesť do životopisu,
–   skúsenosti s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím sú výhodou.
Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“ vznikla 1. júla 2015 zmenou zriaďovacej listiny a štatútu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

20-07-2015 Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta

SIEA začiatkom augusta 2015 zverejní prvé konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Budú k dispozícii na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
Vzápätí začne aj prvá registrácia dodávateľských subjektov a zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z európskych fondov a štátneho rozpočtu prostredníctvom národného projektu „Zelená domácnostiam”. O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň.
Pripravovaná podpora bude pre domácnosti výhodnejšia ako v minulosti. Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov sa nové príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému. „Podmienky a výška podpory budú nastavené tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Do akej miery túto šancu využijú, bude záležať predovšetkým na nich,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.
SIEA predpokladá, že vďaka 45 miliónom € bude v slovenských domácnostiach nainštalovaných viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporené budú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW, ako sú fotovoltické panely a veterné turbíny. Podporu môžu Slováci využiť aj na slnečné kolektory, kotly na biomasu či tepelné čerpadlá.
Poukážky bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky, a len v tom prípade, ak ich nainštalujú odborne spôsobilé osoby s osvedčením na výkon tejto činnosti podľa §13a zákona 309/2009 Z. z. „Aby sme domácnosti nezaťažovali zbytočnou administratívou, budú si môcť priamo na stránke www.zelenadomacnostiam.sk vybrať konkrétne zariadenie a spoločnosť, ktorá im zabezpečí odbornú inštaláciu,” poznamenal E. Jambor. Tento spôsob poskytovania príspevkov si vyžaduje vytvorenie zoznamov zariadení a oprávnených zhotoviteľov.
Inštalácie podporených systémov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb budú môcť zabezpečovať len fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré uzatvoria so SIEA zmluvu a zaviažu sa dodržiavať stanovené podmienky. Následne budú môcť tieto spoločnosti požiadať o zaradenie konkrétnych druhov zariadení do zoznamu zverejneného na stránke SIEA. Musia pritom predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že zariadenie spĺňa požadované technické a iné podmienky. Zatiaľ nie je možné žiadať o poukážky, ani inštalovať zariadenie, na ktoré chce domácnosť získať podporu.
Podmienky podpory budú obsahovať aj rozsah oprávnených nákladov pre jednotlivé inštalované zariadenia. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Cieľom je podporiť čo najviac efektívnych riešení s čo najvyšším využitím vyrobenej energie v domácnosti. Preto bude pri jednotlivých druhoch zariadení stanovený príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu. Jeho výška môže s rastúcim výkonom klesať. Určená bude aj maximálna podpora, respektíve maximálny podporovaný výkon. Zároveň bude uvedený limit na podiel z fakturovanej sumy, ktorý môže byť uhradený prostredníctvom poukážky.
Detailné informácie o podmienkach podpory, ale aj výhodách a obmedzeniach jednotlivých zariadení bude možné získať na konferenciách, ktoré SIEA zorganizuje v rôznych regiónoch Slovenska. Prvé podujatie sa plánuje už v auguste. Informácia o konkrétnych termínoch a miestach bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnená na stránke SIEA.

Viac tu:  http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9354/podmienky-podpory-projektu-zelena-domacnostiam-siea-zverejni-zaciatkom-augusta/

20-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 19.1 Prílohu č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 – 19.1 pre používateľov MS Office staršej verzie 2013.
V nadväznosti na otázkyžiadateľov PPA oznamuje, že pre vyplnenie hustoty obyvateľstva k 31.12.2014 v Prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 majú použiť údaj za rok 2014, ktorý je zverejnený na http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx a je spracovaný ročne.
• Administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiadao prípravnú podporu v prípravnej fáze bod  2.2.1 výzvy č. 4/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 odporúčame žiadateľom v projektoch nastaviť do termínu 15.10.2015. Uvedený termín odporúčame dodržať vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov pre podopatrenie19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

Viac tu:  http://www.apa.sk

20-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 6/PRV/2015 pre opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
Aktualizáciou výzvy sa
1.    doplnil text v tretej odrážke v časti 2.2.2. Rozsah činností, v odseku 2 Živočíšna výroba na strane 5 nasledovne:
„Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat);
2.    zmenil sa text v časti 3.2.1. Oprávnené výdavky, odrážka č. 5 na strane 8 nasledovne:
„V oblasti živočíšnej výroby (oblasť č. 2), špeciálnej rastlinnej výroby (oblasť č. 1) a v rámci oblasti 6 zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou len výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo a ostatné investície zadefinované ako oprávnené v rámci prílohy č. 3.4 tejto výzvy – Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie. Pre výdavky na stroje, technológie, náradie a príslušenstvo, ktoré v predmetnej prílohe nie sú uvedené ako „oprávnené“ a pre výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo, ktoré nie sú v prílohe uvedené vôbec platí že tieto nie sú oprávnené. Uvedené neplatí, t.j. oprávnené sú naviac výdavky na špeciálne stroje na zber ovocia, zeleniny a hrozna, výdavky na vozy na prevoz včelích úľov, výdavky na technológie súvisiace s chovom a liahnutím zvierat v rámci oblasti 2 ( napríklad technológie vzduchotechniky v maštaliach, technológie na kŕmenie zvierat, technológie súvisiace s oplôtkovými systémami a pod ) a technológie súvisiace s pestovaním viacročných (v skleníkoch a fóliovníkoch aj jednoročných ) rastlín a plodín v oblasti 1 ( napr. protinámrazové delá v sadoch, technológia v skleníkoch a pod) a to vrátane technológie v súvislosti s prípravou výrobku v rámci oblasti 1 a 2 na prvý predaj, pokiaľ nejde o spracovanie produktov ( napr. technológia na triedenie a balenie vajec ). Zároveň v oblasti 2 sú oprávnené aj stroje na hnojenie tuhými organickými hnojivami.“
3.    Doplnil sa bod 2.6.4. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane 26 nasledovne:
„Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
•    Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
•    Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“
Zároveň PPA pre žiadateľov zverejnila aj Prílohu č. 7 k formuláru ŽoNFP kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.
Viac tu:  http://www.apa.sk

20-07-2015 Usmernenie PPA č. 2/2015

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 2/2015
k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (pdf, 284.48 Kb, 351x)
•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (docx, 34.17 Kb, 115x)

Viac tu: http://www.apa.sk

20-07-2015 Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.
Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR a zmena telefónneho čísla pre individuálne otázky žiadateľov.

Viac tu: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9360/na-modernizaciu-verejneho-osvetlenia-v-obciach-a-mestach-je-k-dispozicii-az-18-milionov-eur/

20-07-2015 Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.
Certifikačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1.

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/sekcie–siroka-verejnost/dokumenty-riadenia-strukturalnych-fondov/system-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007—2013-verzia-411

http://opz.health-sf.sk/sekcie–siroka-verejnost/dokument-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov/system-financneho-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007—2013-verzia-71

20-07-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 9. júla 2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje.

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzva-zaradenie-do-databazy-hodnotitelov-op-lz.pdf

20-07-2015 Aktuality OPŽP

Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.

Viac tu: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/prehlad-zlozenia-vyberovych-komisii-a-zoznamu-odbornych-hodnotitelov-podla-vyziev-v-ramci-opzp-v-zmysle-zakona-c-5282008-z-z/

20-07-2015 Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, výzva č. 2015/PRV/37 zmenu v kritériu spôsobilosti č. 19 citujeme: „Ak bude žiadateľ zároveň prevádzkovateľom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovať kamerový bezpečnostný systém v zmysle platnej legislatívy (preukazuje sa pri podaní ŽoP)“. Z uvedeného dôvodu PPA aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 aj dokumenty:
1.    Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
2.    a formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Viac tu: http://www.apa.sk

20-07-2015 OP IS štartuje komunikačnú kampaň

S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva spúšť Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) a Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán OP IS komunikačnú kampaň. Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sk u širokej verejnosti, poukazovať na prínosy elektronických služieb a zvyšovanie záujmu o občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.
Dominantnými médiami celoslovenskej kampane sú televízne a rozhlasové spoty. Komunikačnými kanálmi sú aj bilboardy, virálne videá, fotoprodukcia, infokiosky, digitálna hosteska či branding MHD. Nechýba ani propagácia na Facebooku a prostredníctvom newslettra. Základný koncept komunikácie zobrazuje prirodzené prostredie bežných ľudí, t.j. odohráva sa v domácnosti bežnej rodiny. Z celej kampane by malo vyjsť jasné posolstvo – aký je prínos elektronických služieb pre bežných ľudí a ako tieto služby pozitívne ovplyvnia ich život.

Viac tu: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1329%C5%88

20-07-2015 Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 30. 06. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Viac tu: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/

20-07-2015 Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na existenciu webového portálu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej „OP KŽP”) bude aktuálne informácie týkajúce sa OP KŽP zverejňovať len na webovom portáli www.op-kzp.sk.
Viac tu: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

20-07-2015 Programový manuál OP ZaSI verzia 3.3

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu oznamuje, že vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.3. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie dokumentu.
Programový manuál je účinný od 1. júla 2015

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-zasi/programovy-manual_final-3-3.pdf

20-07-2015 Interreg V-A SK-CZ schválený Európskou komisiou

Dňa 11.6.2015 bol program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vykonávacím rozhodnutím EK schválený.

Viac tu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

20-07-2015 EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020

Európska investičná banka (EIB) poskytuje prvú časť úveru vo výške 600 miliónov euro, ktorá je súčasťou schváleného úveru v celkovej výške 1,16 miliárd euro. Úverové zdroje sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov, ktoré budú podporené z fondov Európskej únie v programovom období 2014-2020. Zdrojmi od EIB bude krytá národná časť spolufinancovania v súlade s Partnerskou dohodou a operačnými programami v oblasti vedy a výskumu, informačnej spoločnosti, ľudských zdrojov, životného prostredia a verejnej správy.
„Týmto úverom od EIB budú spolufinancované prioritné investície na Slovensku s celkovými predpokladanými nákladmi do 14,2 miliárd euro. Prispeje to k čerpaniu fondov EÚ v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rast a tvorbu pracovných miest a posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska. Touto formou sa podporí výskum a inovácie, poskytne sa rovnocenný prístup k informačným a komunikačným technológiám, hlavne vo vidieckych oblastiach a podporí sa celoživotné vzdelávanie občanov, čo prispeje k zlepšeniu pracovných príležitostí.” uviedol viceprezident EIB Lázsló Baranyay.
Financovanie od EIB bude poskytnuté formou štrukturálneho programového úveru. Okrem veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, úver od EIB môže byť tiež použitý na financovanie veľkého množstva relatívne malých investičných projektov, ktoré, vzhľadom na ich malý objem, by inak neboli oprávnené na priame financovanie od EIB.
„Oceňujeme tento úver, ktorý prispeje k implementácii fondov Európskej únie a k ekonomickému rastu na Slovensku. Financovanie nadväzuje na predchádzajúce vynikajúce skúsenosti s operáciami banky v krajine a je dôležitým prvkom v pokračujúcej úspešnej spolupráci medzi Slovenskom a EIB,” doplnil podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír.
Úverom od EIB sa poskytuje dlhodobé spolufinancovanie za výhodných podmienok pre projekty v rámci programov EÚ na celom Slovensku.
Tento úver je pokračovaním úspešnej spolupráce medzi EIB a Slovenskou republikou v oblasti spolufinancovania projektov podporených fondmi EÚ. Zo strany EIB bol predtým poskytnutý úver vo výške 95 miliónov euro v roku 2004 a 1,3 miliárd euro v roku 2010. Predchádzajúci úver bol úspešne alokovaný a ten neskorší bude plne použitý do konca tohto roka.

20-07-2015 Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy – to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj, ktorú v uplynulých dňoch zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou a ktorá sa skončila v utorok 23. júna v Tatrách.
Zúčastnili sa na nej zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva, partnerských organizácií a vedeckých inštitúcií zo Švajčiarska,  z Poľska a zo Slovenska: napr. z Univerzity v Berne, Technickej univerzity v Rapperswil, Univerzity aplikovaných vied v Luzerne,  Združenia švajčiarskych parkov, Biosférickej rezervácie Entlebuch, UNEP -Grid Warsaw, Univerzity Mateja Bela, Štátnej ochrany prírody, OOCR Spiš, OOCR Slovenský raj, Združenia Tokajská vínna cesta, obce Zemplínske Hámre, nadácie EKOPOLIS, SACR, ako aj  zástupcovia rezortov a úradu vlády.
„Bolo to podujatie, v ktorom rezonovala najmä spolupráca, vzájomné informovanie sa o realizácii dobrých nápadov a príkladov rozvoja prírodného turizmu, regionálnych produktov, ochrany prírody,  čím sa výrazne podporuje na Slovensku cestovný ruch,” skonštatoval veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer.
Počas konferencie sa účastníci oboznámili s úspešnými projektmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Prítomných zaujali prezentácie o zušľachťovaní a zatraktívnení  chránenej oblasti Poloniny a Pieniny, Slovenského raja či Tokaja.  Práve ochrana životného prostredia, ako aj regionálny rozvoj s dôrazom na oblasť geografického zamerania Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorou je východné Slovensko, má v Programe dôležité miesto. Program priamo podporuje v oblasti rozvoja cestovného ruchu a ochrany prírody 4 individuálne projekty, ktoré realizujú obec Stratená, obec Zemplínske Hámre, Združenie Tokajská vínna cesta a Štátna ochrana prírody SR.Čiastka vyčlenená na podporu týchto projektov je viac ako 6 miliónov eur. Okrem toho boli podporené viaceré projekty ochrany prírody a rozvoja cestovného ruchu v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá.
Ivan Ivančin, riaditeľ odboru Švajčiarskeho finančného mechanizmu úradu vlády: „Vysoká pridaná hodnota Programu súvisí aj s početnou a aktívnou účasťou švajčiarskych partnerov pri ich realizácii. Každý podporený projekt má svoje špecifiká a všetky sú rovnako dôležité pre úspech Programu, ktorého cieľom je znižovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi SR a EÚ, ako aj v rámci EÚ. A všetky projekty je pri doterajšej implementácie nutné hodnotiť pozitívne.”
Partneri zo Švajčiarskej konfederácie veľmi aktívne a inšpiratívne pristúpili k vzájomnej slovensko-švajčiarskej spolupráci.  Florian Knaus z Biosférickej rezervácie Entlebuch: “Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme mali možnosť vypočuť si množstvo podnetov týkajúcich sa prírodného turizmu. Je teraz na daných organizáciách a inštitúciách, aby dané podnety či myšlienky zrealizovali, rozšírili respektíve posilnili svoju spoluprácu a tým pomyselne postavili svoje projekty na vlastné nohy. Entuziazmus, odhodlanie a trpezlivosť sú teraz viac ako žiaduce.”
Dôležitým posolstvom konferencie Prírodný turizmus a regionálny rozvoj je aj myšlienka, že ochrana prírody nesmie byť vnímaná len ako obmedzenie občanov a subjektov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach, ale najmä ako príležitosť pre ekonomicky rast aj formou prírodného cestovného ruchu. A cestovný ruch je o ľuďoch a pre ľudí, preto je dôležitá aj aktívna komunikácia a príjemný prístup spolu s patričnou hrdosťou na to, čo región ponúka.
Konkrétne závery z konferencie úrad vlády oficiálne adresuje na príslušné inštitúcie a rezorty, ktoré majú vo svojich kompetenciách rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku.

16-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015

(Výzva č. 4/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 19.1 Prílohu č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 – 19.1 pre používateľov MS Office staršej verzie 2013. V nadväznosti na otázkyžiadateľov PPA oznamuje, že pre vyplnenie hustoty obyvateľstva k 31.12.2014 v Prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 majú použiť údaj za rok 2014, ktorý je zverejnený na http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx a je spracovaný ročne.

• Administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiadao prípravnú podporu v prípravnej fáze bod  2.2.1 výzvy č. 4/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 odporúčame žiadateľom v projektoch nastaviť do termínu 15.10.2015. Uvedený termín odporúčame dodržať vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov pre podopatrenie19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6882

16-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015

(Výzva č. 6/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 6/PRV/2015 pre opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Aktualizáciou výzvy sa 1.    doplnil text v tretej odrážke v časti 2.2.2. Rozsah činností, v odseku 2 Živočíšna výroba na strane 5 nasledovne: „Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat); 2.    zmenil sa text v časti 3.2.1. Oprávnené výdavky, odrážka č. 5 na strane 8 nasledovne: „V oblasti živočíšnej výroby (oblasť č. 2), špeciálnej rastlinnej výroby (oblasť č. 1) a v rámci oblasti 6 zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou len výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo a ostatné investície zadefinované ako oprávnené v rámci prílohy č. 3.4 tejto výzvy – Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie. Pre výdavky na stroje, technológie, náradie a príslušenstvo, ktoré v predmetnej prílohe nie sú uvedené ako „oprávnené“ a pre výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo, ktoré nie sú v prílohe uvedené vôbec platí že tieto nie sú oprávnené. Uvedené neplatí, t.j. oprávnené sú naviac výdavky na špeciálne stroje na zber ovocia, zeleniny a hrozna, výdavky na vozy na prevoz včelích úľov, výdavky na technológie súvisiace s chovom a liahnutím zvierat v rámci oblasti 2 ( napríklad technológie vzduchotechniky v maštaliach, technológie na kŕmenie zvierat, technológie súvisiace s oplôtkovými systémami a pod ) a technológie súvisiace s pestovaním viacročných (v skleníkoch a fóliovníkoch aj jednoročných ) rastlín a plodín v oblasti 1 ( napr. protinámrazové delá v sadoch, technológia v skleníkoch a pod) a to vrátane technológie v súvislosti s prípravou výrobku v rámci oblasti 1 a 2 na prvý predaj, pokiaľ nejde o spracovanie produktov ( napr. technológia na triedenie a balenie vajec ). Zároveň v oblasti 2 sú oprávnené aj stroje na hnojenie tuhými organickými hnojivami.“ 3.    Doplnil sa bod 2.6.4. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane 26 nasledovne: „Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:

•    Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%

•    Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“

Zároveň PPA pre žiadateľov zverejnila aj Prílohu č. 7 k formuláru ŽoNFP kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6878

15-07-2015 Oznámenie zo dňa 15. 07. 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6877

14-07-2015 Usmernenie PPA č. 2/2015

k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015 Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (pdf, 284.48 Kb, 515x)

•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (docx, 34.17 Kb, 165x)

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6861

09-07-2015 Usmernenie PPA č. 1/2015

k oprávnenosti výdavkov na DPH  v rámci PRV SR 2014-2020 Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

•    Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020 (docx, 23.96 Kb, 690x)

•    Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020 (pdf, 371.43 Kb, 330x)

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6858

07-07-2015 Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, výzva č. 2015/PRV/37 zmenu v kritériu spôsobilosti č. 19 citujeme: „Ak bude žiadateľ zároveň prevádzkovateľom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovať kamerový bezpečnostný systém v zmysle platnej legislatívy (preukazuje sa pri podaní ŽoP)“. Z uvedeného dôvodu PPA aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 aj dokumenty:
1.    Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
2.    a formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6851

07-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora. Aktualizáciou výzvy sa doplniltext uvedený v časti 5.2.5. Výberové kritériá na strane 8  nasledovne:
•    „hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy)“.
Aktualizáciou PPA  zosúladila výzvu s bodom 1 písmena b) v časti 3.3.1 Všeobecné podmienky výberu MAS so  Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020. Aktualizácia si vyžiadala aj  zmeny v tabuľkovej časti (doplnený stĺpec výmera katastrálneho územia)  a následne aj úpravy vzorca na výpočet hustoty obyvateľstva.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6850

06-07-2015 Oznámenie pre príjemcov platieb na základe režimov pomoci na zvieratá podporných opatrení na zvieratá v sektore mlieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
•    Oznámenie pre príjemcov platieb na základe režimov pomoci na zvieratá podporných opatrení na zvieratá v sektore mlieka (pdf, 99.8 Kb, 728x)
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6845

29-06-2015 Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6825

24-06-2015 Oznámenie zo dňa 24. 06. 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zverejnila Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. zo dňa 19. júna 2015.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6784

19-06-2015 Oznámenie č. 119 zo dňa 19.06.2015 (Predkladanie Žiadostí o platbu)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môžu, v prípade stavebných prác, podať ŽoP len na uzatvorené celky. Tým sa rozumejú uzatvorené stavebné celky v zmysle “Rekapitulácie rozpočtu”. Napríklad: Práce a dodávky HSV 1 – Zemné práce spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 1- Zemné práce) 2 – Základy spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 2 – Základy) 3 – Zvislé a kompletné konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 3 – Zvislé a kompletné konštrukcie ) 4 – Vodorovné konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 4 – Vodorovné konštrukcie ) …atď… Práce a dodávky PSV 71 – Izolácie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 71 – Izolácie) 72 – Zdravotno – technické inštalácie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 72 – Zdravotno – technické inštalácie) 73 – Ústredné vykurovanie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 73 – Ústredné vykurovanie) 76 – Konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 76 – Konštrukcie) Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6747

5-3-2015 Výzva pre poľnohospodárov – výzva podopatrenie 4.1 Podpora do poľnohospodárskych podnikov vyhlásená v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Termín na podávanie projektov je do 30.10.2015.

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace s investíciami do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve.

Konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je max. 2 mil. EUR pre všetky oblasti mimo Bratislavského kraja a max. 1 500 tis. EUR pre Bratislavský kraj.

Oprávnené aktivity:

investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej  rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt
investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
investície do zlepšenia odbytu
investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde
investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby

Oprávnené výdavky projektu:

Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA a investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Spôsob financovania

Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok).

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj).

Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:

o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

Regionálna rozvojová agentúra BOROLO

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Košický kraj

Popradská 78 (2. Poschodie), 040 01 Košice

Tel. č.: 0917 054 333

e-mail: borolo@borolo.sk

5-3-2015 Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov pre uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom. Odpovedá na najčastejšie kladené otázky: Ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Ako získať prístup k pôde? Aké zákony musím dodržiavať?

Formou realizácie koncepcie vytvára agrosektor priaznivejšie podmienky pre podnikanie       v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Legislatívny rámec vymedzuje Zákon o pozemkových úpravách (č. 363/2014 Z. z.) a Nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia nehnuteľnosti SPF (č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.).

Prístupu k pôde predchádza schválenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 – 2020 a vyhlásenie výzvy Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Aby boli mladí a malí poľnohospodári úspešnými žiadateľmi o prístup k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), musia splniť podmienky dodržania minimálnej miery zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami na úrovni 0,4 VDJ/ha alebo vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu minimálne v rozsahu 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si oprávnený žiadateľ prenajme od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Dĺžka minimálneho trvania nájomnej zmluvy s SPF sa odvíja od doby realizácie projektu v horizonte 5 rokov odo dňa schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ŽoNFP) a doby udržateľnosti projektu v horizonte ďalších 5 rokov odo dňa ukončenia realizačnej fázy projektu.

Žiadateľ o pôdu musí dodržiavať v prípade špeciálnej rastlinnej výroby stanovené odporúčané minimálne hustoty výsadby na ha poľnohospodárskej pôdy. Maximálna výmera poľnohospodárskych pozemkov, ktorú môže SPF prenajať jednému žiadateľovi je 28 ha, pričom výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od SPF musí zodpovedať výmere poľnohospodárskej pôdy vlastnenej alebo prenajatej žiadateľom pred podaním žiadosti o pôdu na SPF.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (postupové kroky) (pdf, 178.02 Kb, 727x)

5-3-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.) Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6332

5-3-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.) Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6332

4-3-2015 Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.

z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6329

10-04-2015 Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“

Viac tu:
http://isrrask.webnode.sk/news/vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-slovenskej-republike-za-rok-2014/

10-04-2015 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“.
Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/suhrnna-sprava-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-operacneho-programu-vzdelavanie-za-rok-2014/
Viac tu:  http://www.minedu.sk/spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-opv/

10-04-2015 Aktuality zo 154. schôdze vlády SR

Vláda SR na svojej 154. schôdzi konanej 1.apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:
12.Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v súvislosti s programovým obdobím 2014-2020  Č. m.:UV-12837/2015
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia:153/2015

13.Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – návrh  Č. m.:UV-12839/2015
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia:154/2015
14.Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 – návrh  Č. m.:UV-12843/2015
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia:155/2015

Viac tu:  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx

10-04-2015 Pozvánka na konferenciu “Otvorene o obnove bytových domov”

Až polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy, sa bude hovoriť na konferencii “Otvorene o obnove bytových domov”, ktorá sa uskutoční 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.
V Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila v júli 2014, sa uvádza, že do konca roka 2013 boli obnovené budovy so 470-tisícmi bytmi. To je zhruba 50 percent zo všetkých bytových jednotiek. Podľa strategického zámeru by malo byť každoročne obnovených až 29-tisíc bytových domov.
Napomôcť by tomu mali aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý podporuje obnovu bytových domov predovšetkým prostredníctvom zvýhodnených úverov. V tohtoročnom rozpočte by malo byť na tento účel vyčlenených viac ako 150 miliónov €. Väčšina z nich je k dispozícii v rámci projektu JESSICA II financovaného z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 – 2013. Prostriedky majú byť využité na zateplenie, odstránenie systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a vybudovanie bezbariérových prístupov.
Celkom by mala byť v tomto roku prostredníctvom ŠFRB podporená obnova domov s viac ako 30-tisíc bytovými jednotkami. Ďalšie domy sa môžu rozhodnúť pre obnovu z vlastných prostriedkov alebo z iných zdrojov. V každom prípade zástupcov vlastníkov v týchto domoch čaká náročné obdobie príprav, presviedčania a rozhodovania. Keďže pôjde o investície vlastníkov bytov,  je veľmi dôležité, aby mali informácie priamo z praxe a nemuseli napríklad zatepľovať dvakrát. Odborníci im poradia, ako si vybrať projektanta, realizátora či stavebný dozor tak, aby platili za kvalitné práce a materiál. Samostatné prednášky budú venované aj vyregulovaniu vykurovacej sústavy, vyregulovaniu a izolácii vnútorných rozvodov teplej vody a úsporám elektriny.
Program konferencie je pripravený špeciálne pre zástupcov bytových domov, ktorí doteraz pre svoju zaneprázdnenosť alebo z iných dôvodov nevyužili možnosť získať aktuálne informácie v tejto oblasti. Na podujatí v Piešťanoch budú mať šancu zorientovať sa v tejto problematike a získať užitočné informácie o možnostiach dôslednej a kvalitnej obnovy, ktorá sa prejaví aj na úsporách energie. Konferencia je preto určená predovšetkým pre zástupcov vlastníkov a členov rád spoločenstiev bytových domov, ktoré zatiaľ nie sú zateplené, prípadne nerealizovali iné úsporné opatrenia. Pozvaní sú aj predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovia.
Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Štátnym fondom rozvoja bývania. Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Esplanade v Piešťanoch,  je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:
Miesto podujatia: hotel Danubius Health Spa Resort Esplanade v Piešťanoch
Registrácia účastníkov: 14. apríla 2015, 9.00 – 10.00 h
Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.
Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Najbližšie konferencie, ktoré SIEA pripraví v rámci projektu poradenstva, sa budú venovať obnove budov vo vlastníctve samospráv a energeticky efektívnemu osvetleniu.

10-04-2015 MZ SR predĺžilo lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie lehoty na predloženie žiadosti v rámci Výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01 do 17. apríla 2015 spôsobom uvedeným vo Výzve zo dňa 13.3.2015.

10-04-2015 Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP

V nadväznosti na zmeny súvisiace so zrušením Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zmenou názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), IA MPSVR SR vydala Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.4.2015.

Viac tu: http://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/dodatok-c.1-prirucky-pre-prijimatela-nfp

10-04-2015 Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

V termíne od 30.3. – 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev  Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 spustený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutia v dĺžke 1,5h. Konzultácie budú prebiehať pre výzvu OPVaV-2015/1.1/03-SORO od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v pondelky a stredy). Pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO budú prebiehať konzultácie v rovnakých časoch počas dvoch dní v týždni (vždy utorky a štvrtky).

Konzultácie budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU podľa typu Vami žiadanej konzultácie, zameranej na:
1) formálnu kontrolu žiadosti o NFP a jej príloh,
2) rozpočet,
3) zameranie aktivít v zmysle výzvy.
Konzultácie budú prebiehať v priestoroch ASFEU na Hanulovej 5/B v Bratislave.

Vstup do Rezervačného systému:
www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

10-04-2015 PREMIÉR: Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach

Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to 27.3. novinárom premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci konferencie o eurofondoch na nové programové obdobie, ktorá sa konala v Bratislave. Kabinet podľa neho zaistil viac ako 100-% zazmluvnenosť finančných prostriedkov z končiaceho sa obdobia, stále však zostáva do decembra vyčerpať približne 3,5 miliardy eur.

“Zmluvy sa podpísali napríklad minulý rok, ale my už nemáme zodpovednosť ani schopnosť ovplyvňovať to, ako mestá a obce zorganizujú verejné obstarávanie a kedy peniaze reálne minú. Nevieme prinútiť mesto, obec alebo iného konečného prijímateľa, ako to má robiť. Je to plne v zodpovednosti konečných prijímateľov. My sme si úlohu splnili na 100 %,” vyhlásil Fico.

Pomôcť samosprávam a organizáciám zlepšiť efektívnosť čerpania eurofondov by mohol program kolegiálnej výmeny skúseností, ktorý pripravila Európska komisia. O tejto možnosti vládu počas svojej dvojdňovej návštevy informovala komisárka pre regionálnu a mestskú politiku Corinu Cretu. “Môžete požiadať, aby sme vám poslali expertov a urobíme všetko pre to, aby sme vám pomohli vyriešiť konkrétne problémy. Musíte nám len povedať, akých odborníkov potrebujete a oni tu môžu stráviť dva až päť dní,” navrhla.

Eurokomisárka uviedla, že Slovensko patrí medzi osem krajín únie, ktoré majú problém s nízkou absorpčnou schopnosťou, no vďaka úzkej komunikácii s Bruselom sa dostalo z pohľadu efektívnosti na ich čelo. Ako zdôraznila, administratívne kapacity sú ešte dôležitejšie ako samotné peniaze. “Je dôležitejšie mať ľudí, ktorí sú dobre vybavení, ktorí sú odborníci, aby vedeli pripraviť dobré projekty,” dodala Cretu.
Fico zároveň upozornil na možnosť fázovania projektov, vďaka ktorej sa môže časť projektu financovať zo starých eurofondov a zvyšok zo zdrojov určených na nové obdobie. Doteraz, ak sa projekt neukončil včas, doplatil ho štát alebo prijímateľ. “Mnohí však začínajú špekulovať. Minie iba časť peňazí z rokov 2007 až 2013 a druhú časť zoberie z rokov 2014 až 2020. Nám spôsobuje riziko nesplnenia záväzku a súčasne obsadzuje finančné kapacity v ďalšom období,” vysvetlil.

Z celkového záväzku končiaceho sa obdobia 11,5 miliardy eur Slovensko zatiaľ vyčerpalo necelých 65 %. Zvyšok peňazí musí minúť do konca tohto roka. V novom období má štát k dispozícii až 15,3 miliardy eur, za rok a tri mesiace však ešte nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie projektov. Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny  oznámil, že prvé výzvy budú vypísané v apríli a máji. “Odhadujem, že za rok 2015 bude vyčerpaných asi 500 až 700 miliónov eur, a to najmä v ľudských zdrojoch a doprave,” avizoval

Príhovor predsedu vlády na odbornej konferencii Partnerská dohoda 2014 – 2020 a tlačovú konferenciu počas tohto podujatia si môžete otvoriť na:    http://www.vlada.gov.sk/premier-vlada-si-pri-eurofondoch-ulohu-splnila-zvysok-je-na-mestach-a-obciach/

10-04-2015 Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 59. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1. Správa je zverejnená TU.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/

10-04-2015 Informácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 9. marca 2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa právnym nástupcom príspevkovej organizácie:
Centrum vzdelávania  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 25/B, 811 08  Bratislava,
IČO: 30 795 362 stáva dňom 1. apríla 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Všetky práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených s tretími osobami zanikajúceho Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prechádzajú v celom rozsahu na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňom 1. apríla 2015.
V súlade s Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja zo dňa 9. marca 2015 sa názov „Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ od 1. apríla 2015 mení na „Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.

Prílohy:

Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja

Dodatok č.1 k Štatútu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky č.4/2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/informacie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr/

10-04-2015 Podnikateľská misia do Číny

Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja si dovoľuje informovať podnikateľskú obec, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang, organizuje podnikateľskú misiu do Číny, v rámci ktorej dáva slovenským podnikateľom možnosť bezplatne vystavovať produkty a služby na 14. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015. Veľtrh sa uskutoční v Ningbo v dňoch 08. – 11. 06. 2015 pri príležitosti organizovania Investično-obchodného veľtrhu Čína – krajiny strednej a východnej Európy v rámci formátu 16SVE+ČĽR.

Minuloročný veľtrh mal veľmi pozitívnu odozvu a pre rok 2015 sa podujatie rozšírilo o podstatnú časť, a to, investičnú. Okrem iného bude veľtrh pozostávať z nasledujúcich kľúčových podujatí:

• Čína-CEEC: Investment promotion Event,
• Čína (Ningbo)-CEEC Investičný a obchodný seminár pre obchodné komory,
• Veľtrh mimoriadnych produktov zo strednej a východnej Európy,
• Dlhodobá výstava produktov zo strednej a východnej Európy,
• Druhé stretnutie China – CEEC Mayors,
• Kooperačné a developerské fórum,
• Fórum o spolupráci v turizme,
• Fórum o edukačnej spolupráci,
• Kultúrna a umelecká výmena.
Viac tu:  www.sario.sk

09-03-2015 Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia – Rural Development Programme (National)
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6333

09-03-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.)

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6332

09-03-2015 Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.

z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6329

09-03-2015 Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328

09-03-2015 Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) za oblasť vzdelávania  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a riadiacim orgánom OP ĽZ  je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie neplánuje vyhlásiť žiadne ďalšie výzvy, zároveň pokračuje v implementácii dopytovo-orientovaných projektov za programové obdobie 2007 – 2013.

Vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ, ako aj poskytovane bližších informácií k nemu,  je v gescii MŠVVaŠ SR, prípadne jeho riadiaceho  orgánu.

Operačný program OP ĽZ predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Viac tu: http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

09-03-2015 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU

26. februára t. r. sa vo Varšave uskutočnila slávnosť, počas ktorej premiérka Ewa Kopacz v spoločnosti poľskej ministerky infraštruktúry a rozvoja Márie Wasiak, komisárov EÚ a maršalov vojvodstiev symbolicky inaugurovala využitie ďalšej finančnej pomoci Európskych fondov.

V perspektíve 2014-2020 sa v programoch Európskej územnej spolupráce bude okrem 6 národných programov a 16 regionálnych programov Poľsko zúčastňovať aj na – 7 cezhraničných (Južné Baltsko, Poľsko – Sasko, Poľsko-Slovensko, Česko – Poľsko, Brandenbursko – Poľsko, Meklenbursko – Predné Pomoransko – Brandenbursko – Poľsko, Litva – Poľsko), 2 transnárodných (Stredná Európa, Región Baltského mora) ako aj na medziregionálnom programe (Interreg Europa).

Prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý bol prijatý Európskou úniou, je program Poľsko-Slovensko. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu odovzdala na slávnosti Marcelovi Niezgode, námestníkovi ministra infraštruktúry a rozvoja, zodpovednému za riadenie programu EÚS v ministerstve, rozhodnutie o schválení programu Európskou úniou.

Aby bolo možné, čo najrýchlejšie vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí, riadiaci orgán programu Poľsko-Slovensko (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja) spolu so slovenským partnerom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a zvyšnými subjektmi zapojenými do prípravy programu, pokračuje v prácach nad zvyšnými dokumentmi.

09-03-2015 Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva novú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov projektov podporených z programu CBC SK-ST 2007-2013. Úpravy v príručke vychádzajú z odporúčaní audítorov SR.

Viac tu: http://www.sk-at.eu/

09-03-2015 Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po4-14-1-4-4/

09-03-2015 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.8 platnú od 25.02.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       doplnenia povinnosti prijímateľa predkladať návrh Zápisnice z vyhodnocovania ponúk časť „Ostatné“ v rámci administratívnej  kontroly verejného obstarávania – nadlimitné zákazky;

–       aktualizácie postupu prevádzkovania majetku v rámci operačných cieľov 1.1 a 1.2;

–       doplnenia kapitoly „Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov výsledku“;

–       aktualizácie kapitoly „Postupy súvislosti s ukončovaním pomoci“.

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/

09-03-2015 Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 25. februára 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

09-03-2015 OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015 bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska (https://www.eks.sk/).

Podľa § 155m ods. 13 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac po zriadení elektronického trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c); na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 1. marca 2015 je verejný obstarávateľ/osoba podľa § 7 ZVO povinný pri podlimitných zákazkách, predmetom ktorých je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu využiť elektronické trhovisko (a teda postupovať podľa § 92 až 99 ZVO).

Túto legislatívnu zmenu sú žiadatelia/prijímatelia povinní zohľadniť aj pri aplikácii pravidiel a postupov zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO uvedených v Metodickom pokyne RO pre OP KaHR k zadávaniu zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO v podmienkach OP KaHR v znení aktualizácií, t.j. postupovať podľa jeho pravidiel pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou do 1.000,- EUR bez DPH a nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác v limitoch zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO.

09-03-2015 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 2 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1 v znení Usmernenia č. 1

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/01_Vyzva_OPZP-PO2-14-1_Usmernenie_2.pdf

4-03-2015 Oznámenie

Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328

25-02-2015 VÝZVA – národný projekt Rodina a práca

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.

Ďalšie informácie na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca

25-02-2015 Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu podpora mládežníckych organizácií

Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015.

Ďalšie informácie na: https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej

25-02-2015 MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5″.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc”, opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc” a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc”.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 – ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ďalšie informácie na: http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy

25-02-2015 Oznámenie

Príručka pre žiadateľa pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

s  účinnosťou od 24. 2. 2015 na základe R GR č. 11/2015 zo dňa 23. 02. 2015.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6325

25-02-2015 Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie verzia 9.0

Aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie (verzia 9.0, platná od 17.2.2015, účinná dňa 19.2.2015);

Viac tu: http://www.minedu.sk/prirucka-pre-prijimatela-nfp-aktualna-verzia-90-platna-od-1722015-ucinna-dna-1922015/

25-02-2015 Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015

Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015

Viac tu: http://www.minedu.sk/rocne-plany-hodnoteni-opv/

25-02-2015 Informácia o procese tvorby značky krajiny

Vláda SR na svojej 147. schôdzi 18. februára okrem iných materiálov prerokovala a vzala na vedomie:

Informáciu o procese tvorby značky krajiny a o jej implementácii do prezentačnej praxe subjektov štátnej správy

Viac tu: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-174523?prefixFile=m_

25-02-2015 Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy

Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy.

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/vybrane-priklady-dobrych-projektov-za-jednotlive-operacne-programy/

25-02-2015 Informácia Environmentálneho fondu pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond 16.01.2015 rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 30.01.2015 (vrátane).
Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 30.01.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 10 pracovných dní.
Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).
V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú (tel. č. 0906 31 1901)  alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA ( tel. č. 0906 31 1911), resp. e-mailom na adresách:maslejova@envirofond.sk alebo sasfaiova@envirofond.sk
Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte, prosím, telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve (v záhlaví listu).

25-02-2015 Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020.  Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky. Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií vrátane preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Rozpočet daného programu je 2 079 595 129,0 EUR verejných zdrojov na 7 rokov, z toho 1 545 272 844 EUR predstavuje príspevok Európskeho poľnohospodárskeho fondu a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Alokácia daného programu predstavuje 1 754 490 415 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková alokácia vrátane národného spolufinancovania je 2 122 886 242 EUR. Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 má 6 prioritných osí. Prvou je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a druhou ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Ďalej je to mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

25-02-2015 Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych finančných prostriedkov).

K schválenému programu Rozvoja vidieka uviedol vedúci Zastúpenie EK na Slovensku Dušan Chrenek: „Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu príležitosť pozdvihnúť naše poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti. Slovenský vidiek a farmári už dlhodobo dostávajú značnú podporu z európskeho rozpočtu. Z Programu rozvoja vidieka sa od roku 2007 financovala modernizácia viac ako 1 500 poľnohospodárskych podnikov a budovanie infraštruktúry  vo viac ako tisícke obcí. Program podporuje aj znevýhodnené oblasti,  ekologické či tradičné výrobky a obnovu lesov.

Na roky 2014-2020 má Slovensko viac ako 3 miliardy eur na priame platby farmárom a viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka. Na toto obdobie sa podpora pre väčšinu európskych krajín znížila, no pre Slovensko stúpla približne o 700 miliónov eur. V súčasnosti sú európske dotácie pre Slovensko na úrovni európskeho priemeru. Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, oživiť spracovateľský sektor a mať tak životaschopný vidiek.”

„Jednou z najväčších devíz našej koncepcie rozvoja vidieka je, že máme centrálne stanovené základné priority, ale členské štáty a regióny si môžu samé navrhnúť programy, ktoré  sa hodia v ich situácii. Som rád, že na Slovensku sa dáva osobitný dôraz na podporu životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Cieľom je cez investície povzbudiť rast a vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Zároveň sa budú v slovenskom poľnohospodárstve šíriť ekologické praktiky bez negatívneho vplyvu na klímu a udržateľné lesné hospodárstvo.“ povedal európsky komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.

Program sa zameriava najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (zameranie investícií do 1 250 poľnohospodárskych a 400 potravinárskych podnikov), pričom zabezpečuje primerané hospodárenie s prírodnými zdrojmi a podporuje poľnohospodárske postupy priaznivé pre klímu na takmer 20 % poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej s cieľom ochrany biodiverzity, pôd a/alebo vodných zdrojov. PRV sa tiež zameriava na podporu odvetví vidieckeho hospodárstva vytvorením 2 000 pracovných miest vďaka investíciám do podnikov, ako aj inovačných projektov spolupráce, infraštruktúry a ľudských zdrojov prostredníctvom poradenských služieb v oblasti odbornej prípravy a miestnych služieb obyvateľstvu vrátane integrácie marginalizovaných spoločenstiev.

Rozvoj vidieka predstavuje druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky poskytujúci členským štátom balík finančných prostriedkov EÚ, ktoré môžu riadiť na celoštátnej či regionálnej úrovni v rámci viacročných, spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch ráta so 118 programami. Nové nariadenie o rozvoji vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 sa týka šiestich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych priorít, pričom jednotlivé programy obsahujú jasné ciele, v ktorých je stanovené, čo je potrebné dosiahnuť. V snahe o lepšiu koordináciu opatrení a maximalizovanie synergických účinkov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) bola navyše s každým členským štátom uzavretá partnerská dohoda, v ktorej sa kladie dôraz na širokú stratégiu daného štátu v oblasti štrukturálnych investícií financovaných z prostriedkov EÚ.

05-02-2015 Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2015.

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev

05-02-2015 Projekty na oživenie rekreačných miest môžu získať podporu z programu Pohoda za mestom

Ak máte dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi,  máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený  sumou max. 3 500 eur z programu Pohoda za mestom. V poradí už piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 16 000 eur.

„Často počúvame, že doba, ktorú žijeme, najmä jej rýchlosť, nám znemožňuje robiť tie najdôležitejšie veci – venovať sa samým sebe, stretávať sa s priateľmi a starať sa o svojich blízkych či komunitu, v ktorej žijeme. Pohoda za mestom poskytuje vo všetkých fázach – od prípravy projektu, cez jeho realizáciu až po samotné užívanie oddychovej zóny – príležitosť sústrediť sa na tie najdôležitejšie veci v našom okolí. Spojiť sily pre dobrú vec a vytvoriť niečo, z čoho budú mať radosť a úžitok mnohí ďalší,“ povedala na margo podpory programu manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko Hana Šimková.
Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Výsledkom by mali byť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov bude ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Uzávierka prijímania žiadostí je 25. februára 2015.
„Výstupmi jednotlivých projektov by mali byť miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti. Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.
O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne, vysoké školy, športové kluby alebo kluby turistov. Ďalej samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou organizáciou.
Projekty sa musia týkať rekreačných zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000, ktoré sú verejne prístupné, ale nemusia byť v katastri daného mesta. Pod rekreačným zázemím mesta sa rozumie územie, ktoré zabezpečuje každodennú rekreáciu obyvateľstva a turistov. Jeho podstatnú časť tvoria zeleň, vodné toky a plochy, športoviská, ihriská a iné zariadenia, ktoré sú určené pre oddych a trávenie voľného času.
Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na vytváranie a obnovu priestorov pre relax, zábavu a športové aktivity, výsadbu a ošetrenie zelene, obnovu a doplnenie drobného mobiliáru, opravu či vytvorenie miest pre oddych a stretávanie sa na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.). Okrem toho je možné finančné prostriedky použiť na doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a tiež na osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, napr. zvonkohier, interaktívnych náučných prvkov a umeleckých artefaktov.
Proces výberu projektov je v tomto roku jednokolový. Žiadosti musia byť doručené v papierovej a elektronickej podobe najneskôr 25. februára 2015 do 12:00. Podporené projekty budú zverejnené koncom marca 2015. Každý podporený projekt navyše získa od Nadácie Ekopolis konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru. Projekty by mali byť zrealizované v období od marca do konca októbra 2015.
V  predchádzajúcich štyroch ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 23 projektov, v celkovej výške 117 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre, Piešťanoch, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Ďalšie informácie na: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html

05-02-2015 NOVÁ VÝZVA_EACEA/6/2015 Podpora vývoja európskych videohier

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.

Ďalšie informácie na: http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-vyvoja-videohier

05-02-2015 Konferencia Verejné budovy pod lupou

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na obnovované budovy a možnostiach financovania  sa bude hovoriť na konferencii „Verejné budovy pod lupou“, ktorá sa uskutoční 17. a 18. 2. 2015 v Patinciach

Konferencia, ktorá sa uskutoční vo Wellness Hoteli Patince, je určená predovšetkým pre najmä prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve, ale aj odborne spôsobilým osobám v oblasti certifikácie budov, energetickým audítorom, pracovníkom stavebných úradov a poskytovateľom energetických služieb.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

17. február 2015

09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie

10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10 Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.30 Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12.00 Obed

13.30 Energetická hospdárnosť budov – požiadavky a realita
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

14.00 Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska
Henrich Pifko, Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy

14.30 Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov pre financovanie z operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15.00 Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti
Miloš Staštík, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15.30 Občerstvenie

16.00 Usmernenie pre verejný sektor na plnenie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

16.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Je tu príležitosť postatne znížiť energetickú náročnosť verejných budov. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Miloš Staštík (SIEA), zástupca Inštitútu pre energeticky pasívne domy

18.00 Záver

18. február 2015

09.00 Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová – ultranízkoenergetický štandard alebo budova s takmer nulovou potrebou?
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy

09.40 Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada,

10.20 Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Dalkia Východné Slovensko.s.r.o., Košice, Slovenský zväz výrobcov tepla

10.50 Občerstvenie

11.20 Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho” energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.50 Monitorovanie spotreby energie – významný faktor znižovania energetickej náročnosti
Matúš Izakovič, Yzamer, energetické služby a monitoring s.r.o.

12.10 Zásobovanie teplom z lokálnych alebo centrálnych zdrojov tepla

12.40 Diskusia

13.00 Obed

14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa musia zaregistrovať prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený 5.2.2015. Vašu prihlášku považujeme za záväznú.

Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 13. 2. 2015.

Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.

Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.

Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 17. februára 2015, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

05-02-2015 MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0

MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0 v sekcii “Manuály, príručky a metodické pokyny” v kategórii “Príručka pre žiadateľa o NFP”

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/archiv_aktualit_2015

Zverejnený zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu Zelené oázy 2015

Zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu nájdete TU.

Uzávierka prijímania žiadostí v II. kole je 16. február 2015.

Viac tu: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

05-02-2015 Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7

Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 28. januára 2015 vydalo aktualizovanú Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie aktualizovanej Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

„Všetky inštitúcie, ktoré majú povinnosť nakupovať prostredníctvom elektronického trhoviska budú mať jeden mesiac, aby sa zaregistrovali. Povinne používať tento systém budú od 1. marca. Informoval o tom vo štvrtok (22. 1. 2015) na tlačovej konferencii minister vnútra Robert Kaliňák.“

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

30-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

30-01-2015 Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

Ďalšie informácie na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

30-01-2015 Aktuálne termíny grantových programov Nadácie Tatra banky na rok 2015

Nadácia Tatra banky uverejňuje aktuálne termíny grantových programov na rok 2015.

Ďalšie informácie na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/

30-01-2015 Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:

prístavba materských škôl formou modulov,

prístavba materských škôl formou nadstavby,

výstavba nových materských škôl formou modulov,

rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:
„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

Ďalšie informácie na: http://www.minedu.sk/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol/

30-01-2015 Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov pre uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom. Odpovedá na najčastejšie kladené otázky: Ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Ako získať prístup k pôde? Aké zákony musím dodržiavať?

Formou realizácie koncepcie vytvára agrosektor priaznivejšie podmienky pre podnikanie       v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Legislatívny rámec vymedzuje Zákon o pozemkových úpravách (č. 363/2014 Z. z.) a Nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia nehnuteľnosti SPF (č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.).

Prístupu k pôde predchádza schválenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 – 2020 a vyhlásenie výzvy Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Aby boli mladí a malí poľnohospodári úspešnými žiadateľmi o prístup k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), musia splniť podmienky dodržania minimálnej miery zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami na úrovni 0,4 VDJ/ha alebo vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu minimálne v rozsahu 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si oprávnený žiadateľ prenajme od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Dĺžka minimálneho trvania nájomnej zmluvy s SPF sa odvíja od doby realizácie projektu v horizonte 5 rokov odo dňa schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ŽoNFP) a doby udržateľnosti projektu v horizonte ďalších 5 rokov odo dňa ukončenia realizačnej fázy projektu.

Žiadateľ o pôdu musí dodržiavať v prípade špeciálnej rastlinnej výroby stanovené odporúčané minimálne hustoty výsadby na ha poľnohospodárskej pôdy. Maximálna výmera poľnohospodárskych pozemkov, ktorú môže SPF prenajať jednému žiadateľovi je 28 ha, pričom výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od SPF musí zodpovedať výmere poľnohospodárskej pôdy vlastnenej alebo prenajatej žiadateľom pred podaním žiadosti o pôdu na SPF.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (postupové kroky) (pdf, 178.02 Kb, 727x)

30-01-2015 Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU

Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) zo strany prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie ASFEU zverejnila dokument Najčastejšie pochybenia vo VO a dokument Odporúčania ASFEU.

Zároveň ASFEU prijímateľov NFP vyzýva, aby si pred zaslaním dokumentácie na administratívnu kontrolu pred podpisom zmluvy overili, či sa v predkladanej dokumentácii uvedené nedostatky nenachádzajú. ASFEU taktiež odporúča zaslať uvedené materiály osobám zodpovedným za prípravu a realizáciu VO.

Viac tu: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/dokumenty-pre-prijimatelov/

30-01-2015 Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili 21.1.2014 nový Operačný program Výskum a inovácie.

Je to spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Nadväzuje na operačné programy Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z programového obdobia 2007 – 2013.

V novom programovacom období je pripravených viac ako 2,2 miliardy eur. Podľa ministra školstva Juraja Draxlera sú tri štvrtiny finančných prostriedkov určené na posilnenie výskumu a inovácií. Zvyšná časť má smerovať na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Významnou zmenou v porovnaní s dobiehajúcim programovým obdobím je možnosť podporovať projekty aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. To je dobrá správa pre výskumné a vedecké inštitúcie na Slovensku, ktorých väčšina je sústredená práve v tomto vyššom územnom celku.

Pri príprave tohto programu oba rezorty intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou. „Považovali sme to za pozitívny fakt pri jeho príprave. Je totiž dôležité, aby sme prepojili akademické prostredie s podnikateľskou sférou,” skonštatoval minister školstva Juraj Drexler. Podľa jeho slov sa majú oproti minulému programovaciemu obdobiu zaviesť kvalitatívne zmeny a zefektívniť vyhlasovanie výziev. Taktiež by sa mala znížiť miera byrokracie.

„Primárnym cieľom tej časti programu, za ktorú prevzalo zodpovednosť Ministerstvo hospodárstva SR, bolo nájsť a ponúknuť slovenským firmám a živnostníkom nové nástroje pre rast, rozvoj a expanziu. Očakávame, že prispeje k zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti celého systému výskumu, vývoja a inovácií a k skráteniu cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi,” uviedol minister hospodárstva Pavol Pavlis. Rezort hospodárstva po prvýkrát presadil, aby sa o tieto prostriedky z Európskej únie mohli uchádzať aj veľké podniky a zoskupenia podnikov, tzv. klastre. Novou, v doterajších programoch nerealizovanou oblasťou, sú horizontálne opatrenia pre vznik, a následne i podporu etablovaných malých a stredných podnikov. Pomoc podnikom bude orientovaná na hľadanie nových trhov, na prístup ku kapitálu, rozvoj kreatívnych odvetví hospodárstva a na rozvoj duševného vlastníctva. Na zmieňované aktivity Ministerstva hospodárstva SR je pripravených viac ako 1,2 mld. EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Minister Pavlis predpokladá, že vďaka novému operačnému programu sa vytvorí minimálne 4 000 pracovných miest.

Zástupca Európskej komisie Christopher Todd považuje tento program za fantastickú možnosť pre Slovensko, pretože sa kladie dôraz na aplikovaný výskum, ktorý umožňuje rýchlejšie pretaviť výsledky výskumu do obchodovateľného tovaru alebo vytvárania pracovných miest. Pozitívum vidí aj v tom, že sa zvýšia investície do výskumu a inovácií, čo je prioritou Európskej únie.

„Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti sústreďuje svoje aktivity na jeden cieľ – čo najskôr zverejniť prvé výzvy na predkladanie žiadostí. Očakávam, že prvé projekty by sme mohli začať prijímať približne v polovici tohto roka”, uzavrel minister hospodárstva Pavol Pavlis.

30-01-2015 Monitorovací výbor operačného programu Integrovaná infraštruktúra začal naplno pracovať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s Európskou komisiou a partnermi oficiálne začali činnosť monitorovacieho výboru pre nový Operačný program Integrovaná Infraštruktúra. Na dnešnom prvom zasadnutí monitorovacieho výboru sa zúčastnili aj noví prijímatelia pomoci z eurofondov, ktoré sú určené na rozvoj dopravy a informatizácie spoločnosti.

„Medzi najvýznamnejšie projekty v novom finančnom rámci bude patriť dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnic D1 a D3. Budeme pokračovať v modernizácii železničnej infraštruktúry po Žilinu a ďalej na východ a tiež v úspešných projektoch nákupu nových regionálnych vlakov. Okrem Bratislavy a Košíc je po novom rozšírená oblasť verejnej osobnej dopravy na ďalšie krajské mestá. Novinkou sú tiež projekty z oblasti vodnej dopravy a, samozrejme, dôležitou súčasťou operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sú projekty zamerané na rozvoj informačnej spoločnosti,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Ministerstvo dopravy bude v novom programovom období aj riadiacim orgánom pre projekty informatizácie. Sprostredkovateľským orgánom bude, tak ako doteraz, ministerstvo financií.

Členmi monitorovacieho výboru OPII sú okrem zástupcov Európskej komisie pracovníci príslušných ministerstiev, prijímatelia pomoci, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj technickí experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions – konzultanti EK v poradnej funkcii), a zástupca Európskej investičnej banky.

Na dnešnom rokovaní schválili členovia monitorovacieho výboru štatúty a rokovacie poriadky pre jednotlivé oblasti podpory a boli informovaní o hlavných prioritách OPII.

Plánované výsledky OPII:

– 115 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest

– 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy

– 100   kilometrov zmodernizovaných železničných tratí

– ďalších 35 nových vlakových súprav

–  obnova električkových tratí  v Bratislave a Košiciach

– 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich terminálov osobnej dopravy

– zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

– projekty na pokrytie Slovenska širokopásmovým internetom

– budovanie eGovernmentu

– modernizácia verejnej správy

30-01-2015 Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Vláda SR na svojom 143. zasadnutí 21.1.2015 ako druhý bod prerokovala a schválila:

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Viac tu: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-170044?prefixFile=m_

30-01-2015 Národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so sekretariátom programu európskej územnej spolupráce URBACT zorganizovalo dňa 21. januára 2015 v priestoroch auly Dionýza Ilkoviča STU národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III.

Viac než 80 zástupcov slovenských miest, odborníkov a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja, ktorí sa podujatia zúčastnili, malo možnosť dozvedieť sa informácie o aktuálnom priebehu projektov URBACT II a ich doterajších úspechoch priamo od zástupcu Sekretariátu programu URBACT, pána Raffaela Barbata.

Skúsenosti s priebehom a realizáciou projektov a ich prínos pre mesto prezentovali zástupcovia z Nitry (Štefan Lančarič, Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra) a z Košíc (Marian Matusák, projektový manažér Košice 2013, n. o.). Obe tieto mestá sú v súčasnosti zapojené do medzinárodných projektov v rámci URBACTu.

Pre slovenské mestá bolo podnetné vypočuť si informácie aj o pripravovanom programe URBACT III a zmenách, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prináša.

Ďalšie podnetné informácie o dôležitosti podpory rozvoja miest ako aj o budúcej koncepcii mestského rozvoja, ktorú MDVRR SR pripravuje, predniesli generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja pani Elena Szolgayová a vedúca oddelenia mestského rozvoja pani Erika Horanská.

Bližšie informácie o programe URBACT je možné nájsť na nasledujúcich odkazoch: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110375

30-01-2015 Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány

Členovia Poradnej komisie pre prípravu revízie a aktualizácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie sa po prvýkrát stretli v Bratislave dňa 19. januára 2015 na pracovnom zasadnutí. Témou zasadnutia poradnej komisie bola tvorba nových akčných plánov pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, finančného začlenenia a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti.

Tvorba nových aktualizovaných akčných plánov, úprava politík a evaluácia dopadov existujúcich programových opatrení stratégie  vyplýva zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 bola schválená v januári 2012 ako komplexný dokument, ktorým vláda SR reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskych komunít i na úrovni EÚ. Princípy obsiahnuté v stratégii majú ambíciu tvoriť základ politík (najmä v oblasti vzdelávania, zamestnania, bývania a zdravia) s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu Rómov pre obdobie do roku 2020, ako aj pre programové obdobie na roky 2014 – 2020 pre použitie štrukturálnych fondov. Dôležitým aspektom stratégie je smerovanie politík na väčšinovú populáciu.

Revízia stratégie a príprav nových akčných plánov je potrebná kvôli zrevidovaniu cieľov a aktivít, ktoré nadväzujú na ne, vytvorenie nových opatrení, ktorými sa naplní filozofia stratégie. Úrad splnomocnenca považuje za kľúčové nielen zadefinovanie nových aktivít na obdobie od roku 2016 – 2020, ale aj nastavenie jasných a merateľných ukazovateľov, prostredníctvom ktorých sa bude vyhodnocovať dopad jednotlivých realizovaných opatrení.

30-01-2015 Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013. Dokument je zverejnený aj v časti OPV – Dokumenty pre prijímateľov.

Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013, aktualizácia č. 3

30-01-2015 Workshop projektu Transhusk Plus

dovoľujeme si Vás pozvať na workshop projektu Transhusk Plus
PROGRAM  workshopu:
Téma: Informačná podpora plánovania a využívania cezhraničnej verejnej dopravy s osobitným zreteľom na jej využitie s hľadiska cyklodopravy
Dátum: 18. február 2015, streda
Miesto: Holiday Inn TRNAVA
Hornopotočná 5
917 01 Trnava
Slovensko

08,30 – 08,45 – Registrácia

BLOK – PREDSTAVENIE PROJEKTU

08,45 – 09,00 – Uvítanie a otvorenie
Otvorenie (základná informácia o projekte a cieľoch workshopu)
09,00 – 10,00 – Predstavenie projektu
Informácia o cieľoch, termínoch a stave rozpracovanosti projektu
Aktivity projektu zamerané na informačnú podporu verejnej dopravy v prihraničnom priestore s osobitným zameraním na cyklodopravu
10,00 – 10,15 – Prestávka
10,15 – 11,15 – Nástroje na zabezpečenie informačnej podpory verejnej dopravy v prihraničnom priestore
Požiadavky na údajové zabezpečenie informačnej podpory verejnej dopravy v prihraničnom priestore
Existujúce a plánované plánovače trás a ich využitie pre cezhraničnú verejnú dopravu
Možnosti integrácie existujúcich nástrojov informačnej podpory z pohľadu koncového užívateľa
Súčasný stav návrhu informačnej podpory verejnej dopravy s osobitným zameraním na podporu cyklodopravy z pohľadu projektu Transhusk Plus
11,00 – 12,00 – Diskusia na tému informačného zabezpečenia pre cezhraničnú verejnú dopravu
Diskusia o stave, potrebách a ďalších zámeroch k rozvoju informačnej podpory verejnej dopravy v prihraničnom regióne
12,30 – Záver workshopu
12:45 – Obed

Svoju účasť prosím potvrďte mailom na adresu: erasmus@stonline.sk do 10.2.2014.

Tešíme sa Vašu účasť.

Drahomíra Polakovičová
manažér worshopu

21-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=353

21-01-2015 VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

V Y Z Ý V A

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1031/2014“), aby predkladali žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory za vykonané opatrenia v sektore ovocie a zelenina v období od 30. septembra 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory “) do termínu 31. januára 2015. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory spolu so sprievodnými dokladmi poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory vrátane formuláru je dostupný na webovom sídle platobnej agentúry v časti Aktuality.

Viac informácií na  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6293

21-01-2015 VÝZVA NA PREDKLADANIA PONÚK NA INTERVENČNÝ NÁKUP MASLA A NA INTERVENČNÝ NÁKUP SUŠENÉHO ODTUČNENÉHO MLIEKA

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a na delegované nariadenie Komisie č. 1336/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015

O Z N A M U J E

že je možné predkladať ponuky na intervenčný nákup masla a sušeného odstredeného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom v období: od 1. januára do 30. septembra 2015 na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore poľnohospodárskych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6292

20-01-2015 ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015  prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja podľa miesta stavby nasledovne:
a) Úvery na výstavbu nájomných bytov – okresné úrady v sídle kraja
b) Úvery na obnovu bytovej budovy – mestské úrady v sídle okresu
c) Úvery na výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb – okresné úrady v sídle kraja
d) Úvery pre fyzické osoby – mestské úrady v sídle okresu

Žiadosti sa predkladajú v nasledovných termínoch:
a) od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie nájomných bytov
b) od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obnova bytovej budovy
c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pre účely:
– výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb
– obnova zariadenia sociálnych služieb
d) od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby

Uvedená aktivita zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie informácie na: www.sfrb.sk

20-01-2015 Pripomienky verejnosti k stavebnému zákonu boli vyriešené

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR (MDVRR) dnes prerokovalo so zástupcami verejnosti ich pripomienky k návrhu nového stavebného zákona. Dnešným rokovaním sa vyriešili prakticky všetky zásadné pripomienky ľudí k návrhu zákona. Vo väčšine prípadov sa na rokovaní, ktoré viedol rezortný štátny tajomník František Palko, podarilo nájsť kompromis, s ktorým sú spojné všetky zúčastnené strany.

„Pre verejnosť je veľmi dobrou správou, že finišujeme s prípravou nového stavebného zákona, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť život našich občanov,“  skonštatoval F. Palko. Ako sa ministerstvo zaviazalo už pri predstavení nového návrhu stavebného zákona, iniciovali sme širokú odbornú diskusiu s odborníkmi z tejto oblasti. Na dnešnom rokovaní so zástupcami verejnosti boli verejne prerokované predovšetkým zásadné pripomienky Inštitútu urbánneho rozvoja a Via Iuris.

Tieto sa týkali hlavne okruhu účastníkov konkrétnych konaní, zjednodušenia  rozhodovacích procesov či problematiky takzvaných čiernych stavieb. Pripomienky zúčastnených subjektov boli často úplne protichodné, preto je hľadanie kompromisov veľmi náročné. Dnes sme napríklad riešili rozpor, kedy časť verejnosti chcela zvýšiť a druhá časť znížiť počet účastníkov stavebného konania. „Ide o veľmi odborne namáhavé rokovania, preto som veľmi rád, že sa nám darí jednotlivé rozpory riešiť a smerujeme ku kompromisu, s ktorým budú spokojné všetky zúčastnené strany,“ povedal F. Palko.
Po dnešnom rokovaní ostali otvorené niektoré otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť aj za účasti iných subjektov. Ide napríklad o problematiku zefektívnenia činnosti stavebných úradov. V tomto bude potrebné rokovať so zástupcami samospráv. V mnohých prípadoch sa pripomienky týkali precizovania niektorých ustanovení zákona, čo sa nám podarilo v rámci dnešného rokovania vyriešiť.

20-01-2015 Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

20-01-2015 Prezentácie z konferencie Energetická efektívnosť do roku 2020

Zákon o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť šetriť energiou predovšetkým tým, ktorí môžu spotrebu významne znížiť. O tom, aké sú možnosti a kde sú na Slovensku najväčšie rezervy v úsporách energie, sa podrobne hovorilo na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020.

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 9. a 10. decembra 2015, len týždeň po nadobudnutí účinnosti Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej účinnosti.

Prednášky venované záväzným energetickým dokumentom, požiadavkám uvedeným v legislatíve, ale aj príkladom z praxe si vypočulo viac ako 250 účastníkov konferencie.

Viac tu: http://www.isrra.sk/informacie/aktuality/1168-prezentacie-z-konferencie-energeticka-efektivnost-do-roku-2020.html

20-01-2015 POZVÁNKA NA INFO SEMINÁRE k marcovej uzávierke 2015 Európa pre občanov

29.1.- Bratislava
Program:
10:00-11:45 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku”

11:45 – 12:30 prestávka
12:30-13:30 Kadri Sikk, vedúca EKB Estónsko: “Cezhraničná spolupráca s Estónskom”
13:30 – 14:00 inidividuálne konzultácie projetkov
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 27. 1. 2015
Viac informácií nájdete tu.

5.2. Košice

Program:
10:00-12:00 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku”
12:15 – 14:00 individuálne konzultácie
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 3. 2. 2015
Viac nformácií nájdete tu.

10.2. – Žilina
Program:
10:00 – 11:45 Želmíra Gérová, vedúca EKB na Slovensku: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcové uzávierky”
12:00 – 13:45 Zuzana Duchová, vedúca Kreatívnej Európy: “Kreatívnej Európa, podprogram Kultúra v roku 2015”
13:45 – 14:15 individuálne konzultácie projektov
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 9. 2. 2015
Viac informácií nájdete tu.

12.2. – Banská Bystrica
Program:
10:00-12:00 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku”
12:15 – 14:00 individuálne konzultácie projetkov
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 10. 2. 2015
Viac informácií nájdete tu.

———————————————————————————————————–

UZÁVIERKY V ROKU 2015:

2. marec 2015:
1.1 Európska pamiatka
2.1 Družobné mestá
2.2 Siete medzi mestami
2.3 Projetky občianskej spoločnosti
1. setpember 2015:
2.1 Družobné mestá
2.2 Siete medzi mestami

20-01-2015 URBACT Info deň

Dňa 21.1.2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity na Vazovovej 5 v Bratislave uskutoční

URBACT Info deň

Od URBACT II k URBACT III: Ako podporovať mestá?

Info deň je určený pre zástupcov slovenských miest a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja.

V rámci programu bude predstavený operačný program URBACT III, ktorý je vhodným nástrojom na tvorbu plánov rozvoja miest a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce. Zároveň budú predstavené východiská politiky mestského rozvoja Slovenskej republiky.

Program stretnutia nájdete tu (pdf)

Bližšie informácie o programe URBACT tu (pdf)

registrovať sa je možné e-mailom na adrese: lucia.pospisova@mindop.sk

20-01-2015 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo 16. decembra 2014, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 28. februára 2015

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu

Odbor poľnohospodárskych komodít

Oddelenie živočíšnych komodít

kontakt: Ing. Jozef Spinčiak

e-mail: jozef.spinciak@apa.sk

tel.: 0918 612 202

Ing. Gabriela Gembešová

vedúca oddelenia

e-mail: gabriela.gembesova@apa.sk

tel.: 0915 762 127

20-01-2015 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo 16. decembra 2014, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 28. februára 2015

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Gabriela Gembešová
vedúca oddelenia
e-mail: gabriela.gembesova@apa.sk
tel.: 0915 762 127

15-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla.
Viac informácií na  http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=8178

15-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=75

14-01-2015 Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  (ďalej  len  „zákon“)  majú  obce  možnosť  predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie  aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so  zákonom  môžu obce v rozpočtovom roku 2015  požiadať o dotáciu  od 15. januára  2015  do  28.  februára 2015.  O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne  do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť  podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Ing. arch. Želmíra Kalinová

riaditeľka odboru územného plánovania MDVRR SR

14-01-2015 Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľujú informovať o zámere vyhlásiť výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK1. K informácii o zámere je príloha.

14-01-2015 Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave

Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva – EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.

Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Výzva na predloženie žiadostí. Príloha 1 Výzvy – Záväzok kvality. Žiadosť o chartu v pdf formáte (on-line elektronická verzia bude dostupná v marci 2015). Inštrukcie k vypĺňaniu žiadosti. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.

Viac tu:
http://www.erasmusplus.sk/aktuality/2014/vyzvaCharta/Vyzva_FINAL_VET%20mobility%20Charter-EAC-A05-2014-EN%20for%20translation%20R3%20changes%20again%20december%20+%2018CET%20deadline.pdf

14-01-2015 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx

14-01-2015 Výzva Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/

14-01-2015 Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmongram-v%C3%BDziev-OP-K%C5%BDP-03_2015-02_2016.pdf

14-01-2015 Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmonogram-vyziev-OP-ZP-na-2014_aktualizacia_4_2014-11-24.pdf

14-01-2015 Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvára verejnú konzultáciu k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Účelom konzultácie je získať názory odbornej verejnosti z oblasti elektronických komunikácií k zámerom a cieľom pripravovaného návrhu Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Vaše návrhy a názory môžete zasielať do 31. januára 2015.

Viac tu: http://www.vus.sk/npek2020/

14-01-2015 Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov.

Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce bude od 19. 1. 2015:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie elektronickej pošty a pevných liniek počas doby sťahovania.

14-01-2015 Hlavné novinky na trhu prace platné od januára 2015

1. Minimálna mzda bola zvýšená na 380 eur.

2. Začína platiť súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Po novom tak majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi ti dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí si našli pracú a ich zárobok nie je vyšší ako dvojnásobok sumy minimálnej mzdy. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7222/Zacina-platit-subeh-pomoci-v-hmotnej-nudzi-a-mzdy

3. Ľudia, ktorí zarobia maximálne 570 eur mesačne, majú nárok na odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné odvody. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7216/Nizkoprijmovi-zamestnanci-maju-narok-na-odvodovu-ulavu

4. Študentom, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci, sa zvyšuje hranica zárobku, do ktorej nemusia platiť odvody, a to na jednotnú sumu 200 eur. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7228/Brigadujucim-studentom-sa-zvysuju-odvodove-ulavy-na-200-eur

5. Firmy na Slovensku sa môžu uchádzať o príspevok od štátu na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7214/Firmy-sa-m-zu-uchadzat-o-statny-prispevok-na-pracovne-miesta-pre-mladych

6. Štát začína daňovo zvýhodňovať firmy a tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú investovať do výskumu a vývoja. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7256/Slovensko-danovo-zvyhodni-podniky-ktore-zainvestuju-do-vedy-a-vyskumu

7. Nadobudol účinnosť zákon o sociálnej práci, ktorý rieši otázky profesijného zabezpečenia sociálnej prace v praxi. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7219/Zakon-o-socialnej-praci-nadobuda-dnesnym-dnom-ucinnost.

14-01-2015 Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb. Usmernenie je dostupné tu.

14-01-2015 Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015

V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené využívanie Elektronických pracovných výkazov (ePV) od 01.1.2015 v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia riadených Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (IA ZaSI). Elektronické pracovné výkazy sú dostupné na webovom sídle https://pracovnevykazy.employment.gov.sk.

Implementácia ePV je rozdelená do nasledovných fáz:

Adaptačné obdobie – od 01.01.2015 do 28.02.2015 bude IA ZaSI požadovať predkladanie papierových pracovných výkazov a vypĺňanie pracovných výkazov elektronicky súčasne. Vypĺňanie ePV bude pre prijímateľov povinné. V prípade rozdielov bude záväzná papierová forma pracovného výkazu.

Ostrá prevádzka – od 01.03.2015 do konca programového obdobia 2007-2013. Počas tohto obdobia nebude IA ZaSI požadovať pravidelné predkladanie papierových verzií pracovných výkazov ako podpornej dokumentácie v rámci žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“). Pre účely administratívnej kontroly žiadosti o platbu bude postačovať „odoslanie“ ePV  prostredníctvom webovej aplikácie.

14-01-2015 Materiály zo 140.schôdze vlády SR

Vláda SR na svojej 140. schôdzi dňa 7.1.2015 prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

Ako bod 8 prerokovala a schválila materiál:

Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013

Ako bod 11  prerokovala a schválila materiál:

Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Ako bod 12  prerokovala a schválila materiál:

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020

Ako bod 13  prerokovala a schválila materiál:

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 – návrh

Ako bod 14  prerokovala a schválila s pripomienkou materiál:

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

Viac tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/779

14-01-2015 Materiály z portálu MDVRR SR

Na portáli Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja boli uverejnené nasledovné materiály:

– Nariadenie vlády SR  z 3.decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

– Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Viac tu: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

14-01-2015 Verejné konzultácie pre SC5 na roky 2016-17

V rámci pracovného programu 2016-2017 pre spoločenskú výzvu SC5 “Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny” rámcového programu Horizont 2020, má Európska komisia v úmysle vyhlásiť výzvy aj pre veľké pilotné/demonštračné projekty. Preto otvára verejnú konzultáciu, kde môžete vyjadriť, v akých oblastiach máte záujem o veľké demonštračné a pilotné projekty.

Viac tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5

14-01-2015 Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=441

14-01-2015 KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

14-01-2015 KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutoční 21. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ul. Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Záujemcov prosíme vyplniť prihlášku do 15. januára 2015.
Program konferencie si môžete stiahnúť tu.

Program konferencie 21.01.2015

Kontakt

Často kladené otázky (FAQ)

Informovanie a komunikácia

Dokumenty, usmernenia a príručky

Aktuality

Príprava operačného programu Výskum a inovácie

Viac tu: http://www.minedu.sk/data/att/7157.pdf

Aktuality 2015

11-12-2015 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlasuje výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov.
Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne a subjekty územnej samosprávy, môžu od dnešného dňa podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosti o NFP) pre projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspor energie vo verejných budovách.
Komplexné projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nevyhnutnou podmienkou podpory bude dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie. V rámci výzvy bude podporená iba obnova verejných budov (najmä administratívnych budov) mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Od úspešných žiadateľov o NFP sa očakáva najmä:
dosiahnutie minimálne 50 % úspory potreby energie na vykurovanie;
vypracovaný energetický audit verejnej budovy;
zníženie výpočtovej potreby energie (energetickej hospodárnosti budov) nad rámec platných minimálnych požiadaviek;
udržateľnosť po dobu aspoň 5 rokov.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.
Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: www.siea.sk a www.op-kzp.sk.

Kontakt pre ďalšie informácie
Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:
tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: denisa.rakovska@siea.gov.sk

11-12-2015 Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

02.12.2015 – Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci grantového programu Erasmus+.
Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.
Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:
Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík
Jean Monnet
Šport (centralizované aktivity)
O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm
Národná stránka programu Erasmus+ je http://www.erasmusplus.sk

11-12-2015 NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

02.12.2015 – Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
Uzávierka predkladania projektov: 28. január 2016
Viac informácií: http://www.cedslovakia.eu/clanky/pristup-na-trh

11-12-2015 Fond na podporu umenia – Výzva č. 1/2016

01.12.2015 – Fond na podporu umenia (ďalej len „fond”), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v termíne od 30. novembra 2015 do 08. januára 2016.
Dokument Výzvy č. 1/2016 a vzory žiadostí si môžete stiahnuť tu:
Výzva_1_16
Žiadosť o dotáciu – vzor – 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
Žiadosť o dotáciu – vzor  –  2.3 Vydávanie časopisov
Projekt si môžete pripraviť podľa priloženého vzoru žiadosti. Tieto vzory žiadostí budú ešte doplnené o časť prílohy. Po spustení registračného systému si budete môcť všetky údaje prekopírovať do elektronického formulára, z ktorého si vygenerujete žiadosť, ktorú zašlete na adresu fondu.
Plné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 nájdete: tu
V prípade otázok sa môžete obrátiť na  našich referentov:
Ján Blaha – zodpovedný za Program 1 Umenie a Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
02/5932 4255, jan.blaha@fpu.sk
Zuzana Lapitková – zodpovedná za Program 1 Umenie
02/59324253, zuzana.lapitkova@fpu.sk
Miroslav Palec – zodpovedný za Program 1 Umenie, Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
02/59324253, miroslav.palec@fpu.sk
Ľudmila Hadvigerová – zodpovedná za Program 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
02/5932 4255, ludmila.hadvigerova@fpu.sk
Marína Kuruczová – zodpovedná za Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility
02/5932 4255, marina.kuruczova@fpu.sk
Zuzana Borošová – zodpovedná za Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie
02/59324253, zuzana.borosova@fpu.sk
Referentov môžete kontaktovať:
PO – ŠT: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
PI: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.

11-12-2015 V 1. kole projektu Zelená domácnostiam je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie

Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov. Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky sa presunú do ďalšieho kola, ktoré bude vyhlásené v januári s podstatne väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca sa tak ukáže, koľko z domácnosti plánuje poukážky aj skutočne využiť.
„Skúsenosti z rozbehu 1. kola sú pre nás cenné a určite poslúžia zhotoviteľom aj domácnostiam. Zhotovitelia majú teraz šancu rozložiť si vhodnejšie termíny inštalácií k už vydaným poukážkam a zároveň sa môžu pripraviť na podstatne väčší nápor v hlavnej sezóne,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.
Z reakcií domácností je jasné, že mnohí vlastníci domov sú nadšení myšlienkou využívať obnoviteľné zdroje energie. No určite sa potrebujú lepšie zorientovať v reálnych možnostiach, ktoré ponúkajú podporované zariadenia. „Je veľmi dôležité, aby si vybrali spoľahlivého zhotoviteľa a vopred sa z rôznych zdrojov informovali o vhodnom riešení, aby neboli neskôr sklamaní z nenaplnených očakávaní,” uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.
Aby si domácnosti mohli porovnať viaceré ponuky a dôsledne zvážiť, u koho poukážku uplatnia, zverejnila SIEA prehľad záujemcov o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov, ktorí už doručili všetky potrebné dokumenty pre ich registráciu. „V prehľade je zatiaľ uvedených 212 zhotoviteľov. Zmluvy pre týchto zhotoviteľov máme pripravené, doručené im budú v najbližších dňoch. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú zapísaní po tom, čo odovzdajú SIEA podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok,” vysvetlil E. Jambor.
Pre domácnosti mimo Bratislavského kraja SIEA vydala 1258 poukážok, z toho 38% na fotovoltické panely určené na výrobu elektriny. Na solárne kolektory na ohrev teplej vody pripadá 34% vydaných poukážok. Poukážky na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné využívať teplo z okolitého prostredia, dostane 246 domácnosti, teda zhruba 20%.
Celkom bude v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka 1. kolu nainštalovaných 195 zariadení. Fotovoltické panely tu majú podstatne väčšie zastúpenie, tvoria takmer polovicu zo všetkých plánovaných inštalácií. Takmer tretina vydaných poukážok je určená na tepelné čerpadlá a 21% pripadá na solárne kolektory. Po 1. kole by malo byť na celom Slovensku nainštalovaných 100 kotlov na biomasu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Stav čerpania.

11-12-2015 Ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR každoročne od roku 1998 organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 18. ročník bol vypísaný v januári 2015. Zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné a hospodárne riešenia bytovej výstavby a podporovať tak rozvoj bytovej výstavby na Slovensku.
…kategórie
bytové domy s úsporným riešením bytov,
rodinné domy,
formy bývania odlišného štandardu,
obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.
…súťažné návrhy
Do 18. ročníka sa môžu prihlásiť bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2015.
…prihlášky
Ministerstvo prijíma do 31. januára 2016.
Prihláška, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=171486.
Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 574, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk

11-12-2015 Ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

V 1. kole projektu Zelená domácnostiam je vydaných 1453 poukážok, v januári SIEA vyhlási ďalšie
V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov €. Pre enormný záujem bolo ukončené po 4 dňoch. Domácnosti si budú mať šancu teraz uplatniť poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Domácnosti už čoskoro dostanú od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zmluvy s poukážkami, ktoré by mali do 30 dní od vystavenia uplatniť u oprávnených zhotoviteľov. Ak tak neurobia, uvoľnené prostriedky sa presunú do ďalšieho kola, ktoré bude vyhlásené v januári s podstatne väčšou sumou. Najneskôr do mesiaca sa tak ukáže, koľko z domácnosti plánuje poukážky aj skutočne využiť.
„Skúsenosti z rozbehu 1. kola sú pre nás cenné a určite poslúžia zhotoviteľom aj domácnostiam. Zhotovitelia majú teraz šancu rozložiť si vhodnejšie termíny inštalácií k už vydaným poukážkam a zároveň sa môžu pripraviť na podstatne väčší nápor v hlavnej sezóne,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.
Z reakcií domácností je jasné, že mnohí vlastníci domov sú nadšení myšlienkou využívať obnoviteľné zdroje energie. No určite sa potrebujú lepšie zorientovať v reálnych možnostiach, ktoré ponúkajú podporované zariadenia. „Je veľmi dôležité, aby si vybrali spoľahlivého zhotoviteľa a vopred sa z rôznych zdrojov informovali o vhodnom riešení, aby neboli neskôr sklamaní z nenaplnených očakávaní,” uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.
Aby si domácnosti mohli porovnať viaceré ponuky a dôsledne zvážiť, u koho poukážku uplatnia, zverejnila SIEA prehľad záujemcov o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov, ktorí už doručili všetky potrebné dokumenty pre ich registráciu. „V prehľade je zatiaľ uvedených 212 zhotoviteľov. Zmluvy pre týchto zhotoviteľov máme pripravené, doručené im budú v najbližších dňoch. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú zapísaní po tom, čo odovzdajú SIEA podpísanú zmluvu o preplácaní poukážok,” vysvetlil E. Jambor.
Pre domácnosti mimo Bratislavského kraja SIEA vydala 1258 poukážok, z toho 38 % na fotovoltické panely určené na výrobu elektriny. Na solárne kolektory na ohrev teplej vody pripadá 34 % vydaných poukážok. Poukážky na tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné využívať teplo z okolitého prostredia, dostane 246 domácnosti, teda zhruba 20 %.
Celkom bude v Bratislavskom samosprávnom kraji vďaka 1. kolu nainštalovaných 195 zariadení. Fotovoltické panely tu majú podstatne väčšie zastúpenie, tvoria takmer polovicu zo všetkých plánovaných inštalácií. Takmer tretina vydaných poukážok je určená na tepelné čerpadlá a 21 % pripadá na solárne kolektory. Po 1. kole by malo byť na celom Slovensku nainštalovaných 100 kotlov na biomasu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Stav čerpania.

11-12-2015 Ešte stále sa môžete prihlásiť do súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR každoročne od roku 1998 organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 18. ročník bol vypísaný v januári 2015. Zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné a hospodárne riešenia bytovej výstavby a podporovať tak rozvoj bytovej výstavby na Slovensku.
…kategórie
bytové domy s úsporným riešením bytov,
rodinné domy,
formy bývania odlišného štandardu,
obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.
…súťažné návrhy
Do 18. ročníka sa môžu prihlásiť bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2015.
…prihlášky
Ministerstvo prijíma do 31. januára 2016.
Prihláška, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=171486.
Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 574, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva),  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7232

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie,  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7130

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7129

03-11-2015 Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov,  vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7128

03-11-2015 Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 – Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania/vyzvanie-prispevok-starostlivost-dieta-vo-viac-rozvinutom-regione.pdf

03-11-2015 Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že pri vypracovávaní ŽoNFP v rámci výzvy č. 6/PRV/2015, v činnosti 2 Živočíšna výroba pri prepočte zvierat na  VDJ žiadateľ  použije koeficienty buď z :

1.    Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva EÚ
2.    Nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva SR
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7119

03-11-2015 Grantová výzva “Môžu ryby lietať?“

Cieľom grantovej výzvy  je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít. Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt”, ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.
Pre koho je výzva určená?
Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.
Ako sa môžem prihlásiť?
Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si a vyplňte potrebné formuláre a pošlite na lietajuceryby@pro-vida.sk.
Dokedy sa môžem prihlásiť?
Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu lietajuceryby@provida.sk.
Pre koho je vhodný náš investičný grant?
Investičný grant je vhodný pre tých, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozbeh prípadne ďalší rozvoj svojej už prebiehajúcej podnikateľskej aktivity. Táto musí byť schopná presvedčiť o svojej ekonomickej udržateľnosti, byť pripravená uspieť na trhu a popri tom priniesť pozitívny spoločenský dopad.
Aké sú kritéria výberu?
Jedným z najdôležitejších kritérií pre hodnotiteľov je osobná motivácia, zručnosti a schopnosti predkladateľov podnikateľského zámeru. Ďalšími z kritérií sú rozsah plánovaného spoločenského dopadu a životaschopnosť, a inovatívnosť podnikateľskej aktivity.
Kedy budú zverejnené výsledky?
Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.
Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nás:
Riaditeľ programu
M. A. Peter Mészáros, e-mail: meszaros@pro-vida.sk, telefón: +421 908 581 560
Programová koordinátorka
PharmDr. Katarína Skybová, e-mail: skybova@pro-vida.sk, telefón: +421 903 421 224

03-11-2015 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Oznamuje
všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.
Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7094

03-11-2015 Výzva na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci technickej pomoci OP ĽZ

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 2. novembra 2015 vyhlasuje Výzvu na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci technickej pomoci OP Ľudské zdroje.

03-11-2015 Roadshow 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v snahe pozitívneho ovplyvnenia stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku realizuje, organizuje a podporuje rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku Európskej únie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí aj aktivita Roadshow  2015.
Kampaň Roadshow 2015  je určená pre dve cieľové skupiny a to pre stredoškolskú mládež ( študentov 3. ročníkov stredných a stredných odborných škôl) a pre prijímateľov, resp. potenciálnych prijímateľov pomoci z EŠIF.
Súčasťou aktivity budú regionálne konferencie a putovná výstava, ktoré sa  budú konať  v 8 krajských slovenských mestách – Banská Bystrica, Košice, Prešov, Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava a Trenčín. Regionálne konferencie  budú obsahovo zamerané na prezentáciu nového programového obdobia 2014-2020, predstavenie strategických a programových dokumentov a operačných programov zástupcami jednotlivých riadiacich orgánov. Súčasťou aktivity je otvorenie putovnej výstavy, ktorá bude obsahovať zbierku fotografií spolu s multimediálnou prezentáciou zameranou na výsledky úspešne implementovaných projektov končiaceho programového obdobia 2007-2013.
Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/roadshow-2015/

03-11-2015 Zákony o bývaní

Na portáli MDVRR SR boli  uverejnené ďalej uvedené súbory na stiahnutie
Zákon č. 277/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a ….
.Zákon č. 276/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

03-11-2015 MH SR vydalo usmernenie pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501

Vzhľadom na ukončovanie pomoci zo štrukturálnych fondov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v Usmernení pre žiadateľov/prijímateľov v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501 upozorňuje najmä na hraničné termíny na predkladanie Žiadostí o platbu (ŽoP), spôsob uplatnenia preddavkových platieb ako aj oprávnenosť výdavkov.

03-11-2015 Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. „Na túto aktivitu sme vyčlenili 45 mil. EUR. Pri maximálnej výške podpory 100 tisíc EUR je možné opraviť 450 km miestnych komunikácii. O tom, že to malé obce potrebujú sa presviedčam pri každom výjazde,“ konštatoval minister. Okrem toho budú môcť obce požiadať o NFP aj na obnovu a stavbu kanalizácií, vodovodov, kultúrnych domov, domov smútku, zateplenie obecných úradov a tiež na infraštruktúru cestovného ruchu vrátane cyklochodníkov. „Výška podpory predstavuje z celkových oprávnených nákladov 100% a oprávnenými prijímateľmi sú v tomto prípade obce do 1000 obyvateľov a združenia obcí vrátane obcí z bratislavského kraja. Výška vyčlenených finančných prostriedkov na uvedené výzvy v rámci opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, predstavuje spolu 83 mil. EUR. Žiadosti sa budú prijímať postupne od 18.1.2016 až do 6.4.2016, pričom každá obec bude môcť podať jednu žiadosť na každé podopatrenie.,“ doplnil Ľ. Jahnátek.
Agorezort v rámci hľadania spôsobov pomoci nezabúda ani na záujemcov o podnikanie vo farmárskej oblasti. Mladí ľudia do 40 rokov majú možnosť získať podporu vo výške 50 000 EUR na rozbeh podnikania v poľnohospodárstve z podpory PRV SR 2014-2020 v zmysle výzvy 6.1 Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Uzávierka výzvy je 8. februára 2016.Medzi jednu z podpôr radíme aj nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy vo forme dlhodobého prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a vo forme kúpy poľnohospodárskej pôdy cez úverový produkt „Moja pôda pre mladých“.
„Pri nastavovaní nového úverového produktu sme vychádzali z praktických poznatkov, ktoré svedčia o sťaženom prístupe začínajúcich slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve k úverovým zdrojom. V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a SPF chceme mladým farmárom tento prístup k úverovým zdrojom umožniť, a to v maximálnej miere a pri dodržaní zásad obozretného podnikania,“ uzavrel na margo podpory pre farmárov šéf agrorezortu. Celý mechanizmus, akým je možné efektívne sa uchádzať o podporné mechanizmy, nájdu mladí farmári na webe agrorezortu pod heslom „Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu“.
Na posilnenie vzájomnej spolupráce, uzavrelo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Memorandum o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov. SZRB má eminentný záujem na zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti poľnohospodárstva. Týmto produktom nadväzuje na niekoľkoročnú skúsenosť s úverovými produktmi „Pôda“ a „Moja pôda“. „Moja pôda pre mladých“ prispeje ku generačnej obnove v poľnohospodárstve a pomôže k zefektívneniu štruktúry kapitálového vybavenia začínajúcich poľnohospodárskych subjektov tak, aby mohli napĺňať svoje poslanie, dodávať na trh poľnohospodárske produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a uspokojovať dopyt po špecifických tovaroch a službách v poľnohospodárstve,“ povedal Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB.

03-11-2015 Informácia k národným projektom v programovom období 2014 – 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením.
Projekty sú preukázateľne veľkým prínosom v oblasti sociálnej politiky na lokálnej úrovni. Ich hlavnou myšlienkou je zvýšenie kvality poskytovaných služieb priamo v komunite a v prirodzenom prostredí klientov, čo je hlavným predpokladom pre znižovanie chudoby a miery sociálneho vylúčenia. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má zasa sprístupniť túto službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnej služby neposkytovali.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si preto uvedomuje nevyhnutnosť ich opätovného nastavenia aj v programovom období 2014-2020 a všetko svoje úsilie sústreďuje na úpravu a modifikáciu tak, aby tieto osvedčené projekty boli v súlade so schváleným operačným programom Ľudské zdroje a mohli byť opakovane podporené z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Operačný program Ľudské zdroje sa od predchádzajúceho operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia líši v primárnych a kľúčových nastaveniach. Slovenská republika po prvýkrát spracovala operačný program ako multifondový, čo má zabezpečiť zjednodušenie, vyššiu koordináciu a efektívnosť plánovaných aktivít. Preto je potrebné opätovne nastaviť všetky riadiace dokumenty nevyhnutné pre prípravu projektov a k projektom pristupovať ako k úplne novým. Zároveň je však potrebné do konkrétnych projektov zapracovať aj skúsenosti vychádzajúce z implementačnej praxe v súčasnosti realizovaných projektov.
S ohľadom na všetky nevyhnutné úpravy a zmeny reflektujúce nastavenia operačného programu ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a partnermi k dnešnému dňu spracovalo projektové zámery všetkých uvedených projektov, ktoré boli schválené príslušnou komisiou pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje. Naďalej pracujeme na ďalších procesných úkonoch, ktoré budú kľúčom k vydaniu Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok príslušných projektov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predpokladá, že výzvy nových národných projektov (Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I, Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni), ktoré obsahovo nadväzujú na končiace sa národné projekty, budú vyhlásené do konca tohto roka a začiatok aktivít je naplánovaný na január, resp. február 2016. Bližšie informácie budú k dispozícii na internetovej stránke Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a samotného MPSVR SR.

03-11-2015 Ministerstvo financií ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov OPIS

Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo kontroly realizácie ďalších ôsmich projektov, ktoré sú financované v rámci OPIS. Ide o projekty, ktoré výrazne rozširujú ponuku elektronických služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov a umožňujú im tak komfortne komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
Realizátori daných projektov splnili nápravné opatrenia, ktoré im boli uložené kontrolami MF SR a tým mohli byť projekty z technologickej stránky riadne ukončené. Ide o nasledovné projekty:
• Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov,
• Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť),
• Elektronické služby centrálnej ohlasovne,
• Elektronické služby národnej evidencie vozidiel,
• Informačný systém Registra adries,
• Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla,
• Elektronická identifikačná karta,
• Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.
Spolu bolo na uvedené projekty eGovernmentu v rámci OPIS vyčlenených takmer 150 miliónov eur z Európskych zdrojov, čo predstavuje 23% z alokácie prioritnej osi 1 OPIS.
Ukončené projekty majú uľahčiť občanom či podnikateľom komunikáciu s úradmi pri množstve životných situácií. Už takmer 1,1 milióna občanov SR má občiansky preukaz s čipom vďaka ktorému môžu komunikovať s úradmi cez internet prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Elektronickou formou môžu nahlásiť zmenu trvalého alebo prechodného pobytu a rovnako cez internet môžu požiadať o vystavenie potvrdenia o pobyte, ktoré spätne dostanú poštou.
Občania taktiež môžu požiadať o štátne sociálne dávky či pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom elektronických formulárov. Spomenúť môžeme napríklad podanie žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa, o rodičovský príspevok, žiadosti o náhradné výživné, žiadosti na peňažný príspevok na prepravu, úpravu bytu a pod. Ak potrebujú napríklad prihlásiť alebo prepísať na niekoho auto, môžu si na to dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte a vyhnúť sa tak čakaniu v radoch. Nový register adries, kde sú sústredené všetky adresy v Slovenskej republike, výrazne uľahčuje prácu predovšetkým záchranárom, hasičom a policajtom. Taktiež je užitočný aj pre podnikateľov a občanov v situáciách, keď potrebujú zistiť či overiť presnú adresu firmy, inštitúcie alebo osoby.
Viac tu:  http://www.informatizacia.sk/pouzivatelske-prirucky-projektov/21950s

03-11-2015 Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v mene Úradu vlády SR informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o možnosti zapojiť sa do testovania verejnej časti systému ITMS2014+ s cieľom vylepšiť jeho používanie a funkcionalitu.
Viac tu: https://www.itms2014.sk/oznamenia/oznamenie?id=8e2a6d2b-6f6d-47dd-b9d3-c74d8d61f602

03-11-2015 Príspevok na zatepľovanie má svoju webovú stránku zatepluj.sk

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia oddnes na jednom mieste. Novú webstránku zatepluj.sk, na ktorej sú sústredené všetky informácie súvisiace s opatrením druhého sociálneho balíčka, dnes predstavil predseda vlády SR Robert Fico a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ministerstvo dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok.
„Sme radi, že už schválené opatrenie z druhého sociálneho balíčka, ktorým štát pomôže ľudom zatepliť ich domy, sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom,“ povedal na pôde ministerstva dopravy premiér Robert Fico. Podľa neho má vláda veľký záujem na tom, aby bol tento program úspešný a ľudia sa do neho zapojili. „Naším zámerom je, aby účty za energie boli pre peňaženky ľudí menej zaťažujúce. Veríme, že tento web bude verejnosťou využívaný, a že aj takýto spôsobom pomôžeme zlepšiť život ľudí aj životné prostredie,“ povedal Fico.
Okrem novej internetovej stránky bude ministerstvo dopravy prevádzkovať aj infolinku. „Mysleli sme aj na starších ľudí, ktorí nemajú až také veľké skúsenosti s internetom. Pre týchto ľudí zriaďujeme na ministerstve dopravy v pracovných dňoch infolinku,“ povedal štátny tajomník ministerstva František Palko.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 eur. Budúci rok by na realizáciu zateplenia rodinných domov malo byť vyčlenených 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie bude platiť od 1. januára 2016, ale o dotáciu sa bude dať požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii.
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Dom musí spĺňať podmienku, že do užívania bol daný aspoň desať rokov pred realizáciou jeho zateplenia.

03-11-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3303/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7120

03-11-2015 Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

Novovzniknutý Fond na podporu umenia, ktorého zriadenie iniciovalo ministerstvo kultúry, dnes predstavil programy a cieľové skupiny podpornej činnosti na budúci rok. Táto nová verejnoprávna inštitúcia predstavuje štart nového modelu financovania kultúry. Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. V súlade s platným zákonom zverejní fond prvú výzvu 30. novembra 2015. Prechod podstatnej časti dotačného systému na Fond na podporu umenia (FPU) prináša do kultúry tak navýšenie finančných prostriedkov, ako aj rýchlejší a pružnejší systém (výzvy niekoľkokrát ročne), jednoduchšiu administratívu z pohľadu žiadateľa o podporu (potvrdenia z poisťovní a iných úradov až po schválení dotácie) a tiež vybavenie žiadosti už do 60 dní (predtým aj 5 mesiacov). Fond na podporu umenia bude poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Prijaté mechanizmy vo fonde zabezpečia transparentnosť rozhodovacích procesov pri prideľovaní podpory. Pokiaľ ide o prideľovanie dotácie určenej pre organizácie v pôsobnosti miest, obcí a VÚC, FPU nebude uzatvárať zmluvy so zriaďovateľmi, ale výlučne s prijímateľmi podpory.Na čele Fondu na podporu umenia stojí Rada fondu, ktorej predsedom je Peter Michalovič. Jej členmi sú: Pavol Weiss, Vladimír Kyseľ, Anna Miklovičová, Irina Čierniková, Zora Rusinová, Zora Jaurová, Alexander Halvoník a Zuzana Komárová . Riaditeľom fondu je Jozef Kovalčik. Na ministerstve kultúry zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.

03-11-2015 Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu splátok istiny do 6 mesiacov od čerpania úveru.
Iniciatíva SME Week, ktorú koordinuje Európska komisia, propaguje podnikanie naprieč Európou v súlade s iniciatívou „Small Business Act” pre Európu. Cieľom je informovať verejnosť o podpore podnikania a zaujať myšlienkou podnikania čo najviac ľudí, najmä mladých. Zároveň aj prejaviť podnikateľom uznanie za ich príspevok k vytváraniu blahobytu, pracovných miest, inovácií a konkurencieschopnosti Európy.   Európsky týždeň  malého a stredného podnikania na Slovensku koordinuje  Slovak Business Agency, ktorá je súčasne členom Enterprise Europe Network – najväčšej medzinárodnej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu.
Viac tu: http://www.sbagency.sk/mikropozicky

19-10-2015 Usmernenie pre prijímateľov pomoci z končiaceho OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje prijímateľov pomoci, ktorí ešte realizujú projekty podporené z končiaceho Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast OP KaHR), na stanovené limitné termíny, dokedy je možné podávať žiadosti o platbu.
Ďalšie termíny vyplývajú z usmernenia k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR. Usmernenie č. 1/2013 – U (verzia 2.0) z 09. 09. 2015 je k dispozícii na stránke ministerstva tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8881
Pre väčšinu prijímateľov z OP KaHR, ktorých projekty v realizácii SIEA administruje, je rozhodujúci posledný termín na predloženie žiadostí o platbu do 31.01.2016. SIEA však odporúča podať žiadosti s dostatočným časovým predstihom, pretože v prípade, ak budú v krajných termínoch podané nekompletné žiadosti, hrozí ich nepreplatenie z dôvodu, že nebude časový priestor na ich prípadné doplnenie.
SIEA upozorňuje, že oprávnené výdavky budú môcť byť iba tie, ktorých úhrada dodávateľovi zo strany prijímateľa bude zrealizovaná do 31.12.2015, t.j. odoslaná z účtu prijímateľa, pri dodržaní schváleného harmonogramu realizácie konkrétneho projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku.
Konečné termíny predloženia žiadostí o platbu:
Predloženie žiadosti o platbu pri predfinancovaní (najmä obce) – do 30. 10. 2015
Predloženie žiadosti o platbu pri zúčtovaní predfinancovania – do 31. 01. 2016
Predloženia žiadosti o platbu alebo záverečnej žiadosti o platbu formou refundácie – do 31. 01. 2016
SIEA v tejto súvislosti zároveň pripomína, že prijímatelia, ktorí požadujú preplatenia žiadosti ešte v roku 2015, musia predložiť žiadosti o platbu ešte v priebehu októbra 2015.
V prípade akýchkoľvek otázok je možné osloviť manažérov sekcie ŠF EÚ SIEA, ktorí sa konkrétnym projektom zaoberajú.

19-10-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 1 a špecifický cieľ 1.4.2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
investičnú prioritu 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
pre špecifický cieľ 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia-pre-prioritnu-os-1-a-specificky-ciel-1-4-2/

19-10-2015 Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo Schému štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka.
Viac tu: http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/statna-pomoc/

19-10-2015 Pozvánka na školenie “Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA” (L. Mikuláš, 27.10.2015)

Dovoľujeme si Vás pozvať na jednodňové bezplatné školenie na tému
Postavenie a konanie samospráv v procesoch SEA a EIA,
ktoré realizuje Združenie miest a obcí Slovenska.
termín a miesto školenia:
•    27.10.2015 – Hotel Klar, ul. 1. Mája 117 Liptovský Mikuláš / Stredné Slovensko
Na rokovaní Predsedníctva ZMOS, konaného dňa 24.6.2015  bola vznesená požiadavka na urýchlené riešenie  problematiky posudzovania strategických dokumentov obcí (Programov rozvoja obcí, územných plánov) v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA. Zároveň požiadavka zabezpečiť informovanosť miest a obcí o postupe pri schvaľovaní návrhov Programov rozvoja obcí a územných plánov v nadväznosti na strategické environmentálne posudzovanie – SEA v zmysle zákona č. 26/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA.
Na podnet ZMOS sa dňa 23.7. 2015  k uvedenej problematike uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom odboru environmentálneho posudzovania MŽP SR Gabrielom Nižňanským na MŽP SR, ktorého sa za ZMOS zúčastnili podpredsedovia Štefan Bieľak a Jozef Turčány,  špecialista sekcie miestneho rozvoja kancelárie Stanislav Doktor a Peter Straka, externý odborník ZMOS.
V nadväznosti na predmetné rokovania bol v spolupráci ZMOS a MŽP SR vypracovaný návrh Usmernenia postupu pri vypracovaní programov rozvoja obcí a ich posudzovania procesom strategického environmentálneho hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení. Usmernenie má slúžiť ako dokument nielen pre mestá a obce, ale tiež pre orgány štátnej správy. Dňa 28. júla 2015 bol predmetom rokovania Komory obcí pri Rade ZMOS.
registrácia: mailom na adrese stulajterova@zmos.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára
elektronický registračný formulár: pre otvorenie registračného formulára kliknite SEM
uzávierka registrácie: do 23.10.2015
Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/pozvanka-na-skolenie-postavenie-a-konanie-samosprav-v-procesoch-sea-a-eia-l-mikulas-27-10-2015/

19-10-2015 Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP, Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov), Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP a Prehľad zloženia výberových komisií a odborných hodnotiteľov podľa výziev k 30. 09. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Viac tu:  http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/

19-10-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7098

19-10-2015 Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch

Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí jasne vyjadruje už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“ Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda SR prijala v januári 2014, uvádza vo svojich cieľoch aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na deťoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva, predstavuje logo komunikačnej kampane o problematike násilia na deťoch a hlavnú myšlienku kampane, ktoré spoločne zastrešujú všetky plánované aktivity realizované v rámci komunikačnej kampane. Kľúčovým komunikačným kanálom k téme je práve nová samostatná webová stránka k problematike násilia páchaného na deťoch www.detstvobeznasilia.gov.sk . Tá je štruktúrovaná tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín, ktorými sú: deti a mládež, dospelí (rodičia a laická dospelá verejnosť) a profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť). Ústredným cieľom stránky je jednoduchým a prístupným spôsobom poskytnúť informácie, resp. priamo sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami kompetentnými riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj s organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam násilia. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík, ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti. Webová stránka vytvára dynamický priestor, pričom, vzhľadom k svojmu cieľu poskytovať informácie o problematike a kontaktoch pomoci, bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná. Aktivity pri prezentácii tejto stránky budú realizované v spolupráci s ďalšími rezortmi a akreditovanými subjektmi, a to v duchu záväzku zainteresovaných subjektov spolupracovať pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, ktorý je ústrednou líniou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Hodnotové východisko pre diskusiu a opatrenia týkajúce sa problematiky násilia na deťoch vyjadruje medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa a jej tri opčné protokoly, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Príslušné informácie sú súčasťou stabilného obsahu tejto webovej stránky.

19-10-2015 O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 529 miest a obcí

V rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok prejavili slovenské mestá a obce vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zaregistrovalo 529 žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených do uzávierky výzvy (30.9.2015) v celkovej výške viac než 121 mil. €, čo presahuje alokáciu výzvy o 71 mil. €.
V priebežnom konaní bolo do 7.10.2015 schválených 150 žiadostí v hodnote nad 30 mil. €, čo predstavuje 61% alokácie výzvy stanovenej na úrovni 50 mil. €.
Viac tu: http://www.mhsr.sk/aktuality-o-podporu-na-obnovu-verejneho-osvetlenia-poziadalo-529-miest-a-obci/10s146125c

19-10-2015 Dôležitý oznam o zmene kontaktných údajov RO pre PCS SR-ČR a SR-AT

Vážení prijímatelia a partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa Spoločný technický sekretariát spolu s oddelením kontroly v súčasnosti sťahuje do nových priestorov mimo Apollo Bussiness Centre, Prievozská 2/B, Bratislava. Sťahovanie bude prebiehať v termíne od 9. 10. 2015 do odvolania. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať, aby ste pri komunikácii s projektovými a kontrolnými manažérmi využívali naďalej naše e-mailové adresy a mobilné telefónne čísla uvedené nižšie. Po ukončení sťahovania budú zverejnené nové kontaktné údaje pre poštovú aj telefonickú komunikáciu.
Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Meno    Služ. tel. č.
Ing. Horínek Robert, VO    0910 819 238
Bernátová Denisa, Ing.    0908 296 556
Cimová Vladena, Mgr.    0908 296 551
Karovič Branislav, Mgr.    0908 296 557
Malovaný Libor, Ing.    0902 963 788
Meliorisová Dáša, Mgr.    0908 296 555
Trenčanská Jarmila, RNDr.    0908 296 554
Oddelenie kontroly programov cezhraničnej spolupráce SR-ČR a SR-AT
Meno    Služ. tel. č.
Ing. Teodor Chudý, VO    0908 296 585
Drahoš Martin, Ing.    0908 296 584
Hudzík Martin, Mgr.    0908 296 582

19-10-2015 Čerpanie ŠF a KF k 30.9.2015

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.09.2015 prostriedky vo výške 9 003,73 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 77,50 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov k tomuto dátumu sú v celkovej výške 9 411,47 mil. EUR a navyšujú úroveň čerpania na 81,01 % z celkového záväzku. Najvyššia úroveň čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 pre jednotlivé programy bola dosiahnutá v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (87,01 %), Regionálneho OP (85,74 %), OP Zdravotníctvo (84,61 %), OP INTERACT II (84,39 %), OP Informatizácia spoločnosti (83,91 %), OP Doprava (83,07 %), OP Bratislavský kraj (81,47 %) a OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 (80,63 %). Čerpanie na záväzku 2007-2013 v intervale 70 – 80 % OP Vzdelávanie (79,13 %), OP Technická pomoc (75,45 %), OP Rybné hospodárstvo (75,09 %) a OP Výskum a vývoj (72,87 %). Najnižšie čerpanie na záväzku 2007-2013 dosiahli OP Životné prostredie (64,48 %) a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (58,11 %).
Do 31.12.2015 je v rámci operačných programov potrebné na úrovni prijímateľov dočerpať celú zvyšnú alokáciu programu.
Do 31.12.2015 zostáva za všetkých 14 operačných programov vyčerpať finančné prostriedky v minimálnej sume 2 613,94 mil. EUR, z toho je zároveň potrebné do tohto dátumu na EK deklarovať sumu minimálne 208,42 mil. EUR.
Viac tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=879

13-10-2015 Oznámenie č. 124 zo dňa 13.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  / Opatrenie 1.1.  / Výzva č. 2015/PRV/36 zverejnila:
Dodatok č. 1 K Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“
I.
Týmto dodatkom sa v rámci Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 7. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ sa mení znenie vety v časti 5) Ochrana majetku nadobudnutého z prostriedkov EÚ a ŠR, odsek B) Záložné právo:
„Zriadenie záložného práva v prospech PPA sa bude  preukazovať predložením výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv pred vyplatením platby ŽoP zo strany PPA“ sa mení na „Zriadenie záložného práva v prospech PPA sa môže  preukazovať predložením výpisu z notárskeho centrálneho registra záložných práv aj po vyplatení platby ŽoP zo strany PPA, najneskôr však do 31.03.2016“.
II.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2015.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7102

12-10-2015 Oznámenie o predĺžení obdobia verejnej intervencie na predkladanie ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1549 zo 17. septembra 2015,  že sa predlžuje  termín predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka a to:
do 30. septembra 2016
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Pavel Topoľský
e-mail: pavel.topolsky@apa.sk
tel.: 0915 762 215
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7099

08-10-2015 Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia

O praktických riešeniach pri zabezpečovaní zelenej elektriny pre rodinné domy sa bude hovoriť na seminári Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, ktorý sa uskutoční 16. 10. 2015 počas medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne. Súčasťou seminára je panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnia aj zástupcovia distribučných spoločností.
Na podujatí sa bude hovoriť o podmienkach podpory malých fotovoltických zariadení v domácnostiach a technických požiadavkách projektu Zelená domácnostiam. Ďalšie prednášky budú venované základným predpokladom efektívneho využitia fotovoltiky v režime on grid, off grid a pri hybridných systémoch. Rozoberať sa budú aj dosiahnuteľné energetické a ekonomické výsledky. Cieľom seminára je zároveň poskytnúť užitočné odporúčania, ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej elektriny.
Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia na tému “Otvorene o podmienkach pripojenia malých zdrojov v zelených domácnostiach do distribučných sústav”. Vlastníci rodinných domov, ale aj zhotovitelia zodpovední za inštaláciu zariadení budú mať príležitosť priamo od najzainteresovanejších získať informácie o detailoch, ktoré s pripájaním súvisia. Účasť na diskusii  potvrdili zástupcovia troch distribučných spoločností. K dispozícii sú základné témy diskusie. Ďalšie otázky pre diskustujúcich môžu záujemcovia zasielať už vopred na e-mailovú adresu poradenstvo@siea.gov.sk.
Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Seminár sa bude konať v areáli výstaviska EXPO CENTER v pavilóne č. 1 na poschodí od 9. 30 h. Vstupenku na veľtrh si zabezpečuje každý individuálne.
Viac tu: http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-pozvanky/c-9857/seminar-vyuzivanie-fotovoltickych-systemov-v-domacnostiach-vyhody-a-obmedzenia/

08-10-2015 Na podporu cyklistickej dopravy využije Slovensko 50 miliónov eur z eurofondov

Z eurofondov plánuje Slovensko využiť na podporu cyklistickej dopravy, cykloturistiky a budovanie cyklotrás predbežne až 50 miliónov eur. Aj táto informácia odznela na 7. ročníku národnej konferencie Cyklistická doprava 2015, ktorá sa koná pod záštitou ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Banskej Bystrici.
„Ministerstvo dopravy si uvedomuje, že obľúbenosť nemotorovej dopravy rastie a získava na význame. Aj preto robíme všetko potrebné pre to, aby bol konečne cyklista vnímaný ako plnohodnotný účastník cestnej premávky a cykloturistika sa stala prirodzenou súčasťou cestovného ruchu,” povedal na úvod konferencie štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Pripomenul, že základom je Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila pred dvoma rokmi. Aj preto je dobrou správou, že cyklodoprava na Slovensku bude podporená aj z eurofondov v novom programovom období, primárne z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Štátny tajomník Palko na konferencii spomenul aj podujatia, ktoré ministerstvo aktívne podporuje a organizuje. Tento rok sa uskutočnil úspešný druhý ročník Do práce na bicykli 2015. Do súťaže sa zapojilo vyše 2700 cyklistov z 55 miest. Ministerstvo dopravy sa rozhodlo po zorganizovaní súťaže pre dospelých zamerať aj na mladú generáciu. Minulý mesiac vyhlásilo kampaň Do školy na bicykli. Do pilotného ročníka sa zapojilo vyše sto škôl.
Siedmy ročník národnej konferencie bude pokračovať v Banskej Bystrici aj zajtra. Účastníci konferencie sa môžu tešiť aj na vystúpenia zahraničných odborníkov z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. Konferenciu okrem ministerstva dopravy podporilo aj ministerstva životného prostredia a primátor mesta Banská Bystrica.

08-10-2015 Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020

Národný kontaktný bod Vám oznamuje, že náhradný Regionálny informačný deň programu nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020
sa uskutoční v stredu 14. októbra 2015 v Košiciach. Na tento informačný deň nie je potrebné sa registrovať.
Program nadnárodnej spolupráce INTERREG Dunajský nadnárodný program 2014-2020 podporí inovácie, oblasť životného prostredia a kultúrneho dedičstva, bezpečné dopravné systémy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, zlepšenie energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti a zlepšenie inštitucionálnych kapacít v dunajskom regióne.
Viac tu: http://www.interreg-danube.eu/

08-10-2015 Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (ďalej len žiadosť) je možné podávať tiež elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
– Elektronické podávanie žiadostí je dobrovoľné a je možné za podmienok, uvedených v „Návode na elektronické podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a ktorý sa nachádza tiež v časti  PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 6.1.
– V prípade elektronického podávania žiadostí nie je potrebné predkladať formulár žiadosti v papierovej forme. Predkladanie všetkých ostatných príloh v papierovej forme, resp. na CD nosičoch tak, ako je to uvedené vo formulári žiadosti, v časti „C Povinné prílohy“ je žiadateľ povinný predkladať spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie, že formulár žiadosti bol podaný elektronicky.
– Termíny podávania a prijímania ŽoNFP, uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí, v bode „1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ ostávajú nezmenené.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7096

08-10-2015 Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/37, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 30.10.2015.

08-10-2015 Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013

Operačný program Zdravotníctvo
24.novembra 2015 sa uskutoční plánovaná Konferencia OPZ k ukončeniu PO 2007-2013 v priestoroch MZ SR, Limbová 2

08-10-2015 Pozvánka na konferenciu Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

Sú budovy s takmer nulovou potrebou energie fikcia alebo blízka budúcnosť? A ako zladiť náročné požiadavky a zmysluplnú ekonomickú návratnosť pri takýchto projektoch? Týmto témam bude venovaná konferencia, ktorá sa uskutoční 22. a 23. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Trnave.
Od roku 2020 by mali nové i obnovované budovy na Slovensku spĺňať technické požiadavky kladené na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Riešením, ako to dosiahnuť, je zásadnejšie minimalizovať tepelné straty a maximalizovať tepelné zisky v chladnom období a až v týchto súvislostiach uvažovať o využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Aj o tom, do akej miery sú takéto projekty finančne náročné budú počas konferencie hovoriť  špecialisti, ktorí stáli pri projektovaní a realizácii viacerých budov s podstatne nižšou spotrebou energie. Prednášky sa budú popri odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Hovoriť sa bude o riešeniach v bytových domoch, administratívnych a polyfunkčných budovách, ale aj v školách či zariadeniach poskytujúcich služby pre seniorov.
Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (IEPD). Podujatie nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií “Pasívne domy”. Tento rok sa vďaka projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU konferencia otvorí aj pre širšiu verejnosť.  Konferencia je tak určená pre architektov, projektantov, energetikov či špecialistov na technické zariadenia budov, ale aj pre zástupcov verejného sektora a súkromných investorov, ktorým pri novostavbách alebo obnove záleží na tom, aby ich projekty zohľadňovali prísnejšie požiadavky a najnovšie trendy. Po skončení konferencie organizuje IEPD exkurziu, počas ktorej si bude možné prezrieť v Trnave v budovách s takmer nolovou potrebou energie.
Účasť na podujatí je bezplatná. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.
Viac tu: http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-pozvanky/c-9474/pozvanka-na-konferenciu-budovy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-fikcia-alebo-blizka-buducnost/

08-10-2015 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.2 platnú od 01.10.2015.
Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
•    aktualizácia povinnosti Prijímateľa, ktorý spĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 2 zákona o slobode informácii, zverejniť poistnú zmluvu
•    aktualizácia kapitoly „Podstatná zmena projektov“
•    aktualizácia pravidiel oprávnenosti výdavkov v súvislosti s preddavkovými platbami, doplnená povinnosť Prijímateľa predkladať zúčtovanie preddavkovej platby zaslaním záverečnej ŽoP na nulovú nárokovanú sumu výdavkov
•    aktualizácia povinnosti Prijímateľa preukázať dodržania pravidiel informovania a publicity predložením fotodokumentácie v rámci monitorovacej správy
•    aktualizácia postupov v súvislosti s ukončovaním pomoci vzhľadom na vydanie Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 2.0.
Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/

08-10-2015 Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie na dôsledné dodržiavanie lehôt na vrátenie príspevku

Výskumná agentúra zverejňuje Upozornenie pre prijímateľov OP Vzdelávanie, ktoré sa týka dôsledného dodržiavania lehôt, stanovených na vrátenie príspevku alebo jeho časti za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP. Dokument nájdete aj v časti Dokumenty pre prijímateľov OPV.
Viac tu: http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2015/20150930_Upozornenie_pre_prijimatelov_OPV_uhrada_nezrovnalosti.pdf

06-10-2015 Oznámenie zo dňa 05.10.2015 (Elektronické podávanie žiadostí o NFP)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (ďalej len žiadosť) je možné podávať tiež elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
– Elektronické podávanie žiadostí je dobrovoľné a je možné za podmienok, uvedených v „Návode na elektronické podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020“, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia a ktorý sa nachádza tiež v časti  PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Podopatrenie 6.1.
– V prípade elektronického podávania žiadostí nie je potrebné predkladať formulár žiadosti v papierovej forme. Predkladanie všetkých ostatných príloh v papierovej forme, resp. na CD nosičoch tak, ako je to uvedené vo formulári žiadosti, v časti „C Povinné prílohy“ je žiadateľ povinný predkladať spolu so sprievodným listom, v ktorom uvedie, že formulár žiadosti bol podaný elektronicky.
– Termíny podávania a prijímania ŽoNFP, uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí, v bode „1.2 Časový harmonogram konania o ŽoNFP“ ostávajú nezmenené.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7096

05-10-2015 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.
Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

05-10-2015 Oznámenie č. 123 zo dňa 05.10.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/37, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 30.10.2015.

05-10-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3172/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7098

01-10-2015 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne  od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia v členskom štáte.

Kontakt:
Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

30-09-2015 Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 – Absolventská prax štartuje zamestnanie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny .

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania/vyzvanie-absolventska-prax-startuje-zamestnanie-nove.pdf

30-09-2015 Zrušenie Vyzvania OP ĽZ NP 2015/2.1.1/02

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že z dôvodu nevyhnutnosti vykonania podstatných zmien podmienok poskytnutia príspevku ruší vyzvanie OP ĽZ 2015/2.1.1/02.

30-09-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície na nový vinársky rok

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
vyzýva
všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne:
od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7068

30-09-2015 Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa  25.9.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 37 320 251,60 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uvedeného je indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR 45 000 000 EUR.
V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytovať príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinných domoch a na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytových domoch. Bližšia špecifikácia podmienok poskytovania príspevkov je uvedená v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
Vyzvanie je vyhlásené vo forme otvoreného vyzvania, ktorého uzavretie nastane schválením predmetného národného projektu. Informácia o uzavretí vyzvania bude bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Postup schvaľovania národného projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Zelená domácnostiam (ďalej len „Príručka pre žiadateľa”).
Oprávneným žiadateľom v rámci tohto vyzvania je Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia implementácie EŠIF
Odbor riadenia OP
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Žiadosť o NFP je možné predložiť SO (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:
– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 12:00 a 12.30 – 15.00;
– doporučenou poštou;
– kuriérskou službou.
Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO.
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO zastaví konanie o žiadosti.

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzvanie-na-prelozenie-narodneho-projektu-zelena-domacnostiam-opkzp-po4-sc411412-2015-np1/

30-09-2015 Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Viac tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9655

30-09-2015 Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

SV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Viac tu: http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2015/09/Part_180915_Vyzva_final.pdf

30-09-2015 Vyzvanie – Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

30-09-2015 Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

30-09-2015 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.
Bližšie informácie nájdete na stránke: Dotácie 2016.
V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
program    termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Obnovme si svoj dom / Národný cintorín
v Martine    10. november 2015
Kultúra znevýhodnených skupín    10. november 2015
Kultúrne poukazy    30. jún 2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.
Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Viac tu: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html

30-09-2015 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí – Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na  mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel  vytvorí pracovné miesto
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-praxou-k-zamestnaniu.html?page_id=525379

30-09-2015 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre prijímateľa pre národné projekty, v rámci ktorej boli zohľadnené termíny stanovené v rámci aktualizácie č.2 Usmernenia č.1/2013 k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/narodne-projekty/prirucka-prijimatela-np-akt-c-9.pdf

30-09-2015 Pozvánka na konferenciu: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Ekotrend Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva pozýva na konferenciu: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá sa uskutoční v Liptovskej Tepličke dňa 8.10.2015.
Konferencia sa uskutoční pod záštitou a za účasti p. štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej.
Viac tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9654

30-09-2015 Nový web Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že ku dňu 22. 9. 2015 sme spustili nový web www.ia.gov.sk.
Webová stránka IA MPSVR SR má oddnes prehľadnejšiu štruktúru, ktorá ponúka aktuálne informácie v prehľadnej forme. Zmenou prešiel aj dizajn stránky, web je responzívny, čiže sa vie prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený.
Na stránke ešte stále pracujeme. Aby bol vzhľad jednoduchý, prehľadný a zároveň zladený s vysokou informačnou hodnotou, budeme radi, keď nás budete kontaktovať, v prípade ak objavíte na stránke nejakú chybu alebo nedostatok. Posielajte nám podnety, postrehy, čo by sme mali na našom webovom sídle vylepšiť, zmeniť, doplniť a pomôžete nám tým zlepšiť kvalitu Vám poskytovaných informácií.
Veríme, že práca investovaná do tvorby nového webu sa vráti v podobe návštevníkov stránky, ktorí nájdu všetky hľadané informácie potrebné pre úspešnú implementáciu projektov.

30-09-2015 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 z 15. júla 2015, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2015/2016 s účinnosťou od 1.októbra 2015

Viac tu: http://www.apa.sk/

30-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 1/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
Aktualizáciou výzvy sa:
1.    predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 23.10.2015.
2.    V bode 2.7.3 výzvy sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:
„2.7.3 V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“ s výnimkou nadlimitných zákaziek. V prípade nadlimitných zákaziek žiadateľ predkladá dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie minimálne v nasledovnom rozsahu:
•    verejná súťaž minimálne v rozsahu bodov 1 až 28 prílohy 4a) formuláru ŽoNFP
•    užšia súťaž minimálne v rozsahu bodov 1 až 33 prílohy 4b) formuláru ŽoNFP
•    rokovacie konanie so zverejnením minimálne v rozsahu bodov 1 až 36 prílohy 4c) formuláru ŽoNFP
•    priame rokovacie konanie minimálne v rozsahu bodov 1 až 26 prílohy 4d) formuláru ŽoNFP
Ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie v prípade nadlimitných zákaziek predkladá žiadateľ na základe písomnej výzvy PPA najneskôr do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP.“

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=509

30-09-2015 Oznámenie č. 122 zo dňa 30.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pre schválené projekty z výzvy č. 2015/PRV/36, ktorým Zmluva o NFP nadobudla účinnosť po 22.09.2015, predlžuje lehotu na predloženie poslednej žiadosti o platbu a to najneskôr do 15.10.2015.

29-09-2015 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1164 zo 15. júla 2015, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2015/2016 s účinnosťou od 1.októbra 2015.

28-09-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

vyzýva

všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne: od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

25-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že MPRV SR vyhlásilo výzvu pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ktorá je zverejnená na stránke MPRV SR v časti Rozvoj vidieka a priame platby – PRV SR 2014-2020 – Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Viac tu:  http://mpsr.sk/index.php?navID=935&navID2=935&sID=43&id=9655

25-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva č. 3/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
Aktualizáciou výzvy sa aktualizoval  formulár ŽoNFP.

25-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 25.09.2015 (Výzva č. 2/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 2/PRV/2015 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Aktualizáciou výzvy sa:
1.    predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 16.10.2015.
2.    v bode 1.4 Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt sa dopĺňajú dva nasledovné „podbody“:
•    1.4.1  Monitorovanou plochou sa rozumie celá oblasť v dosahu monitorovacieho systému, tzn. oblasť všetkých lesných pozemkov a k ním priľahlých nelesných pozemkov, od ktorých môže vzniknúť aj požiar lesných pozemkov, v ktorých monitorovací systém detekuje signál. Na základe uvedenej plochy sa určí maximálny limit oprávnených výdavkov na danú aktivitu.
•    1.4.2 Veľkosť monitorovanej plochy popíše žiadateľ v projekte realizácie. V prípade, že zasahuje aj iné priľahlé pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa a žiadateľ ich nevie zdokladovať v rámci potvrdení príslušného odboru pozemkového a lesného okresného úradu, žiadateľ predloží stanovisko NLC Zvolen k výpočtu veľkosti monitorovanej plochy.
3.    V bode 2.3.1 B)5) sa dopĺňa sa text. Doplnený bod má nasledovné znenie:
„5) výdavky na realizáciu projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. T.j. oprávnené výdavky musia vždy súvisieť s monitorovaním lesného pozemku žiadateľa s vysokým a stredným stupňom požiarovosti. Tým sa nevylučuje, že monitorovací systém okrem lesných pozemkov žiadateľa v dôsledku dosahu zariadenia a skladby lesných pozemkov nemôže monitorovať aj ďalšie lesné pozemky, resp. priľahlé pozemky.“
4.    aktualizoval sa formulár ŽoNFP pre oblasť Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry.

23-09-2015 Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 29. februára 2016.
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

23-09-2015 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 29. februára 2016.

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

23-09-2015 KONFERENCIA JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH: PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO

Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov a Dušan Chrenek,vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu
JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH:  PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKO
Dátum: 28. september 2015
Miesto: Hotel Bôrik, Bratislava
Organizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Úrad vlády SR–RO OPIS
Pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča a za účasti predsedu NR SR a digitálneho lídra Petra Pellegriniho, ministra hospodárstva SR Vazila Hudáka a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera.
Podujatie je určené pre zástupcov podnikateľského sektora, záujmových organizácií, štátnej správy, ako aj zástupcov akademickej resp. vedecko-výskumnej sféry. Nosnými témami konferencie sú rozvoj širokopásmového internetu, revízia regulačného rámca pre elektronické komunikácie, inkluzívna e-society vrátane elektronickej verejnej správy a digitálnych zručností, a startupy, inovácie a prístup k financovaniu.

Viac tu: http://www.opis.gov.sk/konferencia-jednotny-digitalny-trh-registracia/

23-09-2015 Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je predĺžiť termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 (ďalej aj „výzva“), čím dochádza k zmene formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).
Zároveň týmto usmernením dochádza k úprave ďalších formálnych náležitostí výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona o pomoci a podpore, a to konkrétne k úprave prílohy 02 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu, v rámci ktorej sa upravuje tabuľka Rozpis zberných nádob z dôvodu špecifikácie zberných nádob pre jednotlivé druhy vytriedených komunálnych odpadov a k úprave textu v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR  (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktorý sa týka výberu povinných merateľných ukazovateľov a spôsobu vypĺňania tabuľky č. 12 formulára žiadosti o NFP.
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy zo 16.09.2015 na 05.10.2015, t.j. o 19 kalendárnych dní.
Uvedené úpravy nemajú vplyv na podmienky poskytnutia pomoci a podpory vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.
Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:
•    „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO4-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
•    „Podrobný rozpočet projektu“, ktorý tvorí prílohu 02 žiadosti o NFP, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;
•    „Príručka pre žiadateľa“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po4-15-1-z-30-07-2015-4-1/

23-09-2015 Zoznam obcí zapojených do Národného projektu Take Away

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal v období od marca do apríla 2015 osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka zmapovať ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR. Následne ÚSVRK distribuoval 150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do Národného projektu „Take away“.

23-09-2015 Informácia Environmentálneho fondu – august 2015

Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obce a mestá musia účelovo viazané peniaze využiť do konca novembra. Minister životného prostredia Peter Žiga si od programu sľubuje vyčistenie Slovenska od množstva nelegálnych skládok, ktoré zaťažujú životné prostredie.
Environmentálny fond po vyhodnotení všetkých žiadostí uspokojí 219 z nich, čo predstavuje takmer 46% z celkového počtu žiadostí o podporu formou dotácie. V Banskobystrickom kraji získala najvyšší príspevok 99 180 eur Opatovská Nová Ves, v Bratislavskom kraji 99 375 eur mestská časť Čunovo, v Košickom obce Perín-Chym a Kechnec po 100 000 eur. V Nitrianskom kraji získalo na odstránenie viacerých čiernych skládok súhrnne najviac mesto Nitra – 111 583 eur, v Prešovskom obec Kružlová 99 548 eur a v Trenčianskom obec Bošáca 89 945 eur. V Trnavskom kraji sa najviac ušlo obci Šterusy, keď na likvidáciu viacerých skládok získala dokopy 101 988 eur a v Žilinskom kraji dostali po 100 000 eur obce Dolný Hričov, Komjatná a mesto Bytča.
Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto (jednu čiernu skládku), pričom štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Podmienkou bolo, aby sa „čierna skládka“ nachádzala v jej katastri a existenciu skládky potvrdil okresný úrad. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, rezort podporuje aj vytriedenie využiteľného odpadu a úpravu miesta do pôvodného stavu.
Envirofond pri vyhodnocovaní žiadostí zohľadňoval sociálno-ekonomické kritériá – nezamestnanosť v regióne, HDP v kraji (% z celoslovenského priemeru), súlad s regionálnymi a európskymi stratégiami a koncepciami, environmentálne kritériá – priorita odstránenia nezákonne umiestneného odpadu vzhľadom na charakter lokality, stupeň rizikovosti miesta s nezákonne umiestneným odpadom s ohľadom na charakter odpadu a funkčno-technické kritériá – spôsob odstránenia nezákonne umiestneného odpadu a opatrenia na elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom v budúcnosti.
Keďže požiadavky o podporu presiahli určených 10 miliónov eur, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam. Úspešné obce teraz dostanú rozhodnutia o pridelení dotácie, pričom zoznam je možné nájsť na internetovej stránke www.envirofond.sk.
Podrobnosti a podmienky čerpania schválených prostriedkov definuje zmluva a usmernenie. Úspešní uchádzači teraz musia projekty dokončiť do 30. novembra 2015, podmienkou preplatenia nákladov je vykonané verejné obstarávanie.
Akciou Veľké upratovanie Slovenska chce ministerstvo životného prostredia predovšetkým výrazne pohnúť s riešením dlhodobého problému čiernych skládok odpadu a pomôcť slovenským mestám a obciam zbaviť sa ich. Na tento účel je určených 10 miliónov eur z Recyklačného fondu. K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur. „Na to, aby nevznikali nové čierne skládky, musia predovšetkým zmeniť prístup samotní obyvatelia miest a obcí. Nielen tým, že budú ukladať odpad len tam, kde majú, ale aj tým, že nebudú ľahostajní k tým, ktorí tak nerobia. Len samotné sankcie, ktoré obsahuje aj nový zákon, problém nevyriešia,“ konštatuje minister životného prostredia Peter Žiga.

23-09-2015 Oznámenie zo dňa 21.09.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 27.08.2015 schválil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorým sa zmenili ustanovenia časti 2.1 ods. 4 (Príprava a zmena Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020) a časti 8.4.1 ods. 2 (Spôsoby realizácie integrovaných projektov).

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=502

23-09-2015 Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Operačný program Informatizácia spoločnosti“.

Úrad vlády SR oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vrátane strategického dokumentu s vyznačením navrhovanej zmeny je uverejnené na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia . Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Úrad vlády SR, Riadiaci orgán OPIS, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.
Viac tu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia

23-09-2015 Aktualizácia usmernenia MF SR č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že Ministerstvo financií SR vydalo aktualizáciu č.2.0 Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.

23-09-2015 OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – ZISŤOVACIE KONANIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu “Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – verzia 7.0”

Viac tu: http://www.mhsr.sk/11643-menu/146010s

23-09-2015 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 29. februára 2016.
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7050

23-09-2015 OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 29. februára 2016.
Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Mária Kurucová
e-mail: maria.kurucová@apa.sk
tel.: 0915 762 194

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7052

21-09-2015 Oznámenie zo dňa 21.09.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 27.08.2015 schválil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorým sa zmenili ustanovenia časti 2.1 ods. 4 (Príprava a zmena Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020) a časti 8.4.1 ods. 2 (Spôsoby realizácie integrovaných projektov).
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=502

16-09-2015 Informácie environmentálneho fondu

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR. Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.
Viac tu: http://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie_po.html

16-09-2015 Informačná brožúra Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Viac tu: http://swiss-contribution.sk/sk/brozura_SFM_2014_SJ.pdf

16-09-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickým cieľom 4.1.1 a 4.1.2.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 10. 9. 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Prioritnú os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre Investičnú prioritu 1Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov pre Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a pre Špecifický cieľ 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraj.
Viac tu: http://www.siea.sk/materials/files/op_kzp/vyzvy_hodnotitelia/411_a_412/Vyzva_na_vyber_odbornych_hodnotitelov_SC_4_1_1_a_4_1_2.pdf

16-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 5/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.10.2015.

16-09-2015 Informácia pre prijímateľov od IA MPSVR SR

Vážení prijímatelia,
touto cestou by sme vás radi informovali, že Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ (ďalej len „zákon o eurofondoch“), § 27a) stanovuje, že v prípadoch ak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku t.j. udelenie korekcie. Ak prijímateľ korekciu neuhradí, tak Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom podá podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie zistí porušenie verejného obstarávania, tak Riadiaci orgán rozhodne o vrátení jeden a pol násobku pôvodne navrhnutej korekcie.

16-09-2015 Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP”) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR”), OP INTERACT II, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007-2013. Vzhľadom na ukončovanie I. programového obdobia 2004-2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu o aktuálnom stave uzatvárania.
Viac tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=864

16-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.
Viac tu: http://www.apa.sk/

16-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 5 pre podopatrenie 4.2.

Viac tu: http://www.apa.sk/

16-09-2015 OPIS news 05/2015

Elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti
Viac tu: http://www.opis.gov.sk/data/files/6049_opisnews05_2015.pdf

16-09-2015 Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!
Uzávierka predkladania žiadostí
20. október 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu
40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac tu: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

16-09-2015 80 000 eur pre aktívne komunity

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?
Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Našou motiváciou pre podporu komunitných projektov je:
•    zlepšenie života na miestnej úrovni,
•    záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
•    podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
•    prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v komunite.

Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.

Cieľom programu je:
•    riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
•    objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
•    vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite.
Oblasti podpory
Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:
•    projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
•    zveľadenie mestských lokalít a verejných pristranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
•    inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
•    projekty z oblasti komunitného vzdelávania.
Oprávnení žiadatelia
•    mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
•    samosprávy.
Predloženie žiadosti o grant
Žiadosti o grant prijímame výlučne cez elektronický systém https://nadaciavub.egrant.sk/. Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.
Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Výsledky 1.kola hodnotenia budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 25. 10. 2015.
Harmonogram grantového programu:
Vyhlásenie grantového programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania projektov: 30. september 2015
Výsledky hodnotenia v 1. kole (výber 3 projektov za každý kraj, ktoré postúpia do hlasovania) : 25. október 2015
Hlasovanie (výber 8 najlepších projektov, po jednom v každom kraji) : 1.- 15. november 2015
Podpis zmlúv, pridelenie finančných prostriedkov: december
Realizácia projektov: január – jún 2016
Konzultácie
Prípadné otázky radi zodpovieme prostredníctvom emailu info@nadaciavub.sk alebo na tel. čísle 0908 928 600 (Lenka Bradňanská).
V prípade otázok súvisiacich s prihlasovaním do systému e-grant alebo vypĺňaním elektronického formuláru prosím kontakujte:
Luboš Tvrdoň 0908 521 135 alebo info@nadaciavub.sk

16-09-2015 Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc

Obce snažiace sa o integráciu Rómov žijúcich na okraji spoločnosti  dostanú od ministerstva vnútra pomoc. Na riešenie najväčších problémov súvisiacich s nízkou životnou úrovňou marginalizovaných rómskych komunít rezort vnútra sprostredkuje prvé finančné zdroje vo výške 64 miliónov eur. Prostriedky budú slúžiť aj na odstraňovanie segregácie Rómov vo vzdelávaní prostredníctvom posilnenia predškolskej prípravy rómskych detí. Pomoc pre obce sa bude sústreďovať tiež na zlepšovanie spolužitia s väčšinovým obyvateľstvom prostredníctvom terénnej sociálnej práce a na zlepšenie kvality zdravia, bývania a dostupnosti pracovných príležitostí.
Zmeniť situáciu marginalizovaných komunít chceme aj odstránením segregácie rómskych detí vo vzdelávaní
Segregácia vo vzdelávaní rómskych detí je jednou z kľúčových výziev, ktorým čelí Slovensko. Ministerstvo vnútra preto plánuje aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu členov rómskych komunít. „Vyčlenili sme peniaze aj na predškolskú prípravu rómskych detí, aby sme predišli ich neopodstatnenému zaraďovaniu do špeciálnych škôl. Je to ďalšia dobrá správa pre obce s rómskym obyvateľstvom. Zaviedli sme rómske občianske hliadky, vďaka ktorým sa zlepšila  bezpečnosť a verejný poriadok v obci a z vlastných peňazí sme v rómskych lokalitách udržali zdravotných asistentov, ktorí sú v teréne veľkým prínosom. Celková výška investície bude 64 miliónov eur, neskôr však pribudnú aj ďalšie financie,“ povedal Robert Kaliňák, minister vnútra SR. Investície v oblasti vzdelávania pôjdu napríklad aj na činnosti asistentov učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, podporu ich spolupráce s pedagógmi, ale aj na rozšírenie a budovanie kapacít inkluzívnych materských škôl.
Projekty zvýšia aj kvalitu života obyvateľov pri rómskych komunitách
Na potrebe investovať do zlepšenia kvality života obyvateľov v obciach, v ktorých súčasne žijú aj marginalizované rómske komunity sa zhodla Komisia zložená zo zástupcov štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii, ktorá schválila prvé zámery národných projektov. Národné projekty vychádzajú zo skúseností z predošlého programového obdobia, pomáhajú napĺňať Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov a budú realizované v partnerstvách so samosprávami a neziskovými organizáciami. Skúsenosti z minulosti potvrdili, že overené aktivity treba smerovať práve do obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré vykazujú najvyšší stupeň sociálno-ekonomickej podrozvinutosti a zároveň prejavujú aktívny záujem o riešenie problémov.
Aj zdravie hrá rolu pri začleňovaní
Úroveň zdravotného stavu obyvateľov a celková kvalita služieb verejného zdravia výrazne ovplyvňuje kvalitu života. V marginalizovaných rómskych komunitách ovplyvňuje tiež spolužitie Rómov a väčšinovej populácie ale aj ich šance na integráciu, napríklad pri hľadaní zamestnania. Aj preto národný projekt Zdravé komunity, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva bude v nadväznosti na predošlý program zabezpečovať prevenciu zdravia a šírenie zdravotnej osvety vo vyše 250 lokalitách. Prácou asistentov zdravotnej osvety bude pomáhať lekárom zvyšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju potrebujú a pomáhať riešiť problémy súvisiace s verejným zdravím.
Peniaze idú tam, kde ich najviac potrebujú
Národný projekt Take away bude realizovaný v 150 obciach s najväčšou mierou podrozvinutosti a bude riešiť najvypuklejšie problémy komunít marginalizovaných Rómov komplexným prístupom v témach bývanie, vzdelanie, práca, bývanie. Cieľom projektu je dosiahnuť aj vyšší počet detí z rómskych komunít navštevujúcich predškolské zariadenia, zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti, zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ich zamestnateľnosti a vysporiadanie pozemkov nevyhnutné k zlepšeniu podmienok bývania v rómskych komunitách. „Aby prostriedky z fondov EÚ boli využívané maximálne účelne a efektívne, budeme tiež realizovať projekt zameraný na monitorovanie a hodnotenie opatrení na integrovanie Rómov. Dôležité je tiež, že súvisiaca administratíva sa pre obce výrazne zjednoduší,“ uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.
Väčší účinok budú mať projekty ak sa budú navzájom dopĺňať
Riešenie problémov a potrieb súvisiacich s marginalizovanými rómskymi komunitami rezort vnútra chce adresovať komplexne. „Zmena životnej situácie obyvateľov a ich kvality života je možná len vtedy, ak sa komplexne a systematicky riešia ich problémy zároveň s pretváraním prostredia, v ktorom žijú. Znamená to, že v tomto programovom období podporíme aj projekty na zlepšenie kvality bývania a komunitnej infraštruktúry vrátane rozšírenia kapacity škôlok a tiež prístupu k pitnej a úžitkovej vode a systému odvozu komunálneho odpadu,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

16-09-2015 Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok maximálne počas piatich rokov, pričom 70 % podpory sa poskytne po podpísaní zmluvy a ďalších 30 % po správnej realizácii podnikateľského plánu. Aby sme záujemcom uľahčili prípravu projektov, ponúkame vám niekoľko užitočných informácii.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=262&id=9611

14-09-2015 Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

14-09-2015 Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

10-09-2015 Oznámenie PPA zo dňa 10.09.2015 (Výzva č. 5/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 5/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.10.2015.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?start

09-09-2015 Oznámenie č. 121 zo dňa 09.09.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)

Usmernenie PPA k výzve pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, číslo výzvy: 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 – 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vydáva nasledovné usmernenie k pojmu výdavok, ktorý platí len pre výzvu 2015/PRV/36 v rámci PRV SR 2007 – 2013:
A)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 11 a v súvislosti s bodom Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovných dvoch podmienok:
•    a)    fyzické prevzatie stroja (resp. automobilu) potvrdené v rámci dodacieho listu zo strany dodávateľa aj odberateľa
•    b)    vystavenie daňového dokladu (vyfaktúrovanie) za nákup stroja (resp. automobilu) zo strany dodávateľa
Uvedené je nutné realizovať a zabezpečiť s termínom do 15.09.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.

B)    Za pojem výdavok v súvislosti s Kritériom pre posúdenie projektov č. 12 a v súvislosti s bodom Časová oprávnenosť realizácie projektu sa považuje splnenie minimálne nasledovnej podmienky:
•    a)    Úhrada daňového dokladu z účtu prijímateľa na účet dodávateľa (zrealizovanie prevodu preukázané výpisom z účtu prijímateľa) za dodaný stroj (resp. automobil)
Uvedené je nutné realizovať najneskôr v termíne predloženia ŽoP na PPA uvedenom vo výzve, t.j. do 30.09.2015. PPA môže v prípade schválenia projektu a nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP po 22.09.2015 predĺžiť zvedenú lehotu zverejnením na svojom webovom sídle alebo uvedením v rámci zmluvy o NFP a to najviac do 15.10.2015. PPA uvedené skontroluje v rámci administrácie a kontroly ŽoP.

04-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 6 pre podopatrenie 6.4.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=522

04-09-2015 Oznámenie zo dňa 04.09. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č. 5 pre podopatrenie 4.2.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=524

31-08-2015 Oznámenie zo dňa 31.08. 2015 (Výzva č. 6/PRV/2015 na podopatrenie 4.1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / USMERNENIA PPA Usmernenie č.4 pre podopatrenie 4.1.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=519

31-08-2015 Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016
vyzýva
schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 na predloženie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci (ďalej len „žiadosť“) a súvisiacich príloh podľa Príručky pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016 v termíne
od 2. septembra 2015 do 30. septembra 2015.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre školský rok 2015/2016 poštou na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
sekcia organizácie trhu
odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6987

28-08-2015 Oznámenie zo dňa 27.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že v časti: PPA/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Podporné dokumenty (http://www.apa.sk/index.php?navID=507) boli zverejnené aktualizované vzorce pre výpočet podniku v ťažkostiach a metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=507

26-08-2015 Oznámenie zo dňa 26.08.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 26.08.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, verziu 01, účinnú od 01.09.2015 (ďalej len „Príručka“). Príručka bola vypracovaná na základe ustanovení časti 2.4. platného Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=531

26-08-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platiebv znení neskorších predpisov (novela Nariadenie vlády Slovenskej republiky 76/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. , ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb).

Viac tu:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/342/20150415

26-08-2015 Nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z.

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb.
Viac tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/152/20150201

26-08-2015 Zákon č. 543/2007 Z. z.

o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
Viac tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/543/20150101

26-08-2015 Zákon č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
Viac tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/20110701

18-08-2015 Oznámenie

V ý z v a na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
v y z ý v a
oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2015
v termíne od 19.8.2015 do 21.9.2015
na opatrenia
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Žiadosť sa predkladá na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 usmernenia.
Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť vyšší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. PPA bude akceptovať uvedený dátum iba v prípade, ak takto podaná žiadosť bola prijatá podateľňou PPA najneskôr do 10. kalendárneho dňa (vrátane dňa podania na pošte) od dátumu stanoveného ako posledný deň prijímania žiadosti. V sporných prípadoch a tiež v prípade, ak na obálke nie je zreteľný odtlačok pečiatky odosielajúcej pošty, žiadateľ bude PPA vyzvaný na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.7.2015 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Mária Babeľová (e-mail: Maria.Babelova@apa.sk, tel. 0918 612 194).

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6934

17-08-2015 Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre  sektor ovocia a zeleniny

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6931

17-08-2015 Výberové konanie MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
Projektový manažér Spoločného technického sekretariátu pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9584

17-08-2015 Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“.
Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 28. 08. 2015 na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
e-mail: gabriel.niznansky@enviro.gov.sk

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/programove-dokumenty/opzp/dokument-opzp/

17-08-2015 Informácie o programoch nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR

Najnovšie informácie o programoch nadnárodnej spolupráce z Úradu vlády SR:
Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bude spustená 23.-24. 9. 2015. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdete na: http://danube2014.gov.sk/ Prioritné osi programu: 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región, 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre, 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región, 4: Dobre spravovaný dunajský región.
Dočasnú platformu pre hľadanie vhodných projektových partnerov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 nájdete tu: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/danubeprogrammepartnersearchplatform
Pozvánka na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 dňa 23.-24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/ Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.
ÚV pripravuje informačné dni po spustení výzvy: 28. 9. 2015 v Prešove a 2. 10. 2015 v Bratislave. Bližšie informácie ako aj registrácia budú zverejnené v septembri na http://danube2014.gov.sk/

Program Interreg Stredná Európa 2014-2020 hľadá externých expertov pre hodnotenie projektov na 1. kvalitatívne hodnotenie, 2. hodnotenie finančnej kapacity, 3. štátnej pomoci. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-call-for-experts-open/

V prvom kole prvej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 si podalo žiadosť 620 projektov, z toho 40 projektov so slovenským vedúcim žiadateľom. Monitorovací výbor programu na základe kvalitatívneho hodnotenia spoločného sekretariátu v septembri rozhodne, ktoré projekty sa dostanú do druhého kola výzvy. Viac informácií na: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-620-applications-for-transnational-funding-received/
Chystá sa 4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región, ktoré sa bude konať 29. a 30. októbra 2015 v meste Ulm. Účasť za SR by mala byť čo najširšia, nakoľko budeme na fóre preberať predsedníctvo stratégie. Účasť na fóre je bezplatná. Registrácia ešte nie je otvorená. Viac informácií na: http://www.danube-region.eu/communication/events/600104-4th-annual-forum-of-the-eusdr/event_details

17-08-2015 Čerpanie ŠF a KF k 31.7.2015

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/cerpanie-sf-a-kf-k-31-7-2015/

Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO
Ministerstvo financií zaslalo v týchto dňoch vybraným mestám a obciam list, v ktorom ich informuje o Integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ide o asistovanú službu, vďaka ktorej ľudia vybavia viaceré úradné záležitosti na jednom mieste. Doteraz tieto obslužné miesta fungovali na 300 pobočkách Slovenskej  pošty. Od novembra sa ich sieť rozšíri.
Do budúcna by sa mal počet Integrovaných obslužných miest rozšíriť a mali by pokryť až 85% územia Slovenska. Celkovo by ich malo byť 1500. Aby boli IOMO naozaj každému blízko, bude ich možné nájsť aj na vybraných miestnych, či obvodných úradoch.
„IOMO je asistovaná služba, kedy vyškolený pracovník prostredníctvom počítača môže občanovi vystaviť výpis/odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, či list vlastníctva k nehnuteľnosti bez regionálneho obmedzenia. A to všetko za niekoľko minút na jednom mieste. Občania tak ušetria nielen čas, ale aj peniaze. Tieto služby budú od novembra na samotných obecných úradoch dokonca lacnejšie ako na katastri, či prokuratúre,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.
Starostovia tých miest a obcí, v ktorých sa budú IOMO zavádzať, sa nemusia obávať zvýšených nákladov, či dokonca výdavkov z rozpočtu. Matričné úrady, kde sa bude služba poskytovať, dostanú zdarma IT vybavenie, informačný systém a reklamné materiály na  označenie miesta. Rovnako bezplatné bude aj zaškolenie pracovníkov na systém IOMO, to znamená, že nie je potrebné na toto pracovné miesto prijímať nového pracovníka.
Jediné náklady, ktoré obci vzniknú budú náklady na certifikát pracoviska do systému a certifikát prístupu pre pracovníka do informačného systému IOM. Tu hovoríme o nákladoch 3,5 eura mesačne pri jednom pracovníkovi – čo je ročne suma 42 eur.
Tu však treba povedať, že peniaze sa im vrátia z príjmov z poskytnutých služieb. Napríklad iba vydanie jedného výpisu/odpisu z registra trestov bude stáť 3,90 eur z čoho je časť asistovaného poplatku pre prevádzkovateľa 1,90 eur. To znamená, že už pri predaji dvoch výpisov je základná mesačná investícia na jedného pracovníka vrátená.

17-08-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný  program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) pre prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pre špecifické ciele 1.2.1 a 1.2.2

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia/

17-08-2015 Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami a Príručky pre prijímateľa pre národné projekty, predmetom ktorej je doplnenie možnosti využitia systému predfinancovania pre štátne rozpočtové organizácie.

Viac tu:  http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2007-2013/narodne-projekty/

17-08-2015 Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie vydala dňa 10. augusta 2015 Informáciu č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie ohľadne realizácie podlimitných zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS).

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

17-08-2015 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP Efektívna verejná správa

Pracovný tím sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR pripravuje tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2015 v Bratislave.
Monitorovaciemu výboru predložíme na schválenie zámery národných projektov, ktoré môžu žiadatelia zaslať riadiacemu orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa mailom na opevs@minv.sk do 17. augusta 2015.

Viac tu:  http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty

17-08-2015 Oznámenie MPRV SR

V sekcii rozvoja vidieka a priamych platieb, v casti PRV SR 2014-2020/Neprojektove opatrenia/Vzdelávanie bola dna 03.08.2015 zverejnená informácia o termíne konania skoliaceho kurzu v rámci Agroenvironmentálno -klimatického opatrenia.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?start&language=sk&navID=1&id=9570

06-08-2015 Informácia k zmenám registra pôdy LPIS počas roka 2015

PPA oznamuje, že na základe zistení auditu Európskej Komisie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy na základe nových ortofotomáp a kontrol na mieste nepretržite vykonáva počas roka 2015 na celom území Slovenskej republiky aktualizáciu údajov v Registri pôdy (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP …). Zmeny sú priebežne zverejňované aj na mapovom portáli. V prílohe tohto oznámenia je uvedená detailná informácia o zmenách v registri pôdy.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6915

05-08-2015 Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z.

z 8. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6912

04-08-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.
S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

04-08-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

Viac tu: hhttp://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-15-2-z-28-07-2015-3-1/

04-08-2015 Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť” s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania – A”
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania – B”
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania – C”
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.

04-08-2015 Národný projekt DCOM – Elektronické služby samosprávy

Praktickú video ukážku Informačného systému DCOM, vďaka ktorému obce a mestá zapojené do projektu DCOM dokážu pre občanov poskytovať elektronické služby vyplývajúce z originálnych kompetencií samosprávy nájdete na adrese:

Viac tu: http://www.opis.gov.sk/narodny-projekt-dcom-elektronicke-sluzby-samospravy/

04-08-2015 Stratégia Európa 2020_ aktuality

Júl 2015  Časť I integrovaných hlavných smerov hospodárskych politík stratégie Európa 2020 – zmena
Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie upravuje časť pôvodných integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 z roku 2010.
Odporúčanie definuje štyri usmernenia pre hospodárske politiky (v  roku 2010 ich bolo šesť), ktorými odráža prístup „novej“ Európskej komisie v kontexte meniacich sa podmienok pre zabezpečovanie rastu a zamestnanosti.

Júl 2015  Európsky portál investičných projektov
Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/1214 z 22. júla 2015 sa vytvára Európsky portál investičných projektov a stanovujú sa jeho technické špecifikácie.

Viac tu: http://www.eu2020.gov.sk/

04-08-2015 Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi  pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „USVRK“)  ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal  v období od marca do apríla 2015  osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka  zmapovať  ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR  Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky   Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR.   Následne  ÚSVRK distribuoval  150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do   Národného projektu „Take away“.  Z celkového počtu oslovených obcí sa 136 zástupcov miestnych samospráv písomne zaviazalo k vstupu do NP „Take away“,      14 obcí sa, z rôznych príčin, do projektu nezapojí.  Z tohto dôvodu ÚSVRK oslovil ďalšie obce, na základe ZIP, ktoré sú v tomto čase v riešení.
Zoznam obcí, ktoré sa zapoja do realizácie Národného projektu Take away, zoznma obcí, ktoré sa odmietli zapojiť do Národného projektu Take away a zoznam obcí, ktoré boli oslovené zapojiť sa do Národného projektu Take away nájdete tu

04-08-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6909

04-08-2015 Informácia IUVENTY

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.
Cieľom tejto výzvy je zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím na tematické zameranie a politické priority v oblasti mládeže počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, a to prostredníctvom:
•    zviditeľňovania prínosu práce s mládežou na základe dôkazov o podpore a rozvoji talentu a potenciálu mladých ľudí v prostredí práce s mládežou,
•    vytvárania partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť a propagovať tému predsedníctva,
•    rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže.
Výzva bude zverejnená v období od 31. júla 2015 do 31.augusta 2015 na internetovej stránke Odboru mládeže MŠVVaŠ SR a na internetovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Stretnutie je naplánované na 6. augusta 2015 o 13:00 hod. v budove organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Búdkovej ul. 2 v Bratislave. Za jednu organizáciu respektíve neformálnu skupinu sa stretnutia môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.
V prípade vášho záujmu zúčastniť sa stretnutia prosím pošlite potvrdzujúci e-mail na peter.kupec@iuventa.sk, najneskôr však do 3. augusta 2015 do 12:00 hod.

04-08-2015 Európa pre občanov – augustové semináre / Lučenec, Nitra, Bratislava

Aj v auguste bude EKB realizovať informačné semináre ku grantovému programu Európa pre občanov, prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné mestá a 2.2 Siete medzi mestami v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia (septembrová uzávierka).

Prihláste sa, ešte stále sú voľné miesta!

Lučenec        04.08.2015
Nitra            06.08.2015
Bratislava        10.08.2015

Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však
uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Registrácia na http://eepurl.com/br_7bL
prípadne na office@europapreobcanov.sk.

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk

04-08-2015 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:
prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
investičnú prioritu 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
pre špecifický cieľ 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a
pre špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-v-ramci-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia/

03-08-2015 Aktualizácia dokumentov OPV aj OPVaV

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizáciu dokumentov: „Manuál pre informovanie a publicitu (spoločný pre OPV aj OPVaV)“ a „Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity – operačný program Vzdelávanie“.
K aktualizácii týchto dokumentov došlo na základe zmeny dochádza na základe zmeny názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“, ktorá je účinná od 1. júla 2015.

S týmito dokumentmi (zverejnenými aj vo forme sledovania zmien) sa môžete oboznámiť tu: http://www.minedu.sk/1537-sk/publicita/

03-08-2015 Dňa 23. júla 2015 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie

za obdobie január – december 2014. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi Monitorovacieho výboru na zasadnutí, konanom 25. júna 2015. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.
Finálnu verziu výročnej spráisvy spolu s prílohami nájdete na: http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/.

03-08-2015 Príručka pre prijímateľa NFP: Operačný program Výskum a vývoj

verzia 7.0, platná od 23.07.2015, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dnešným dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť.

Príručka pre prijímateľa :
http://www.minedu.sk/prirucky-pre-prijimatela/

Usmernenie poskytovateľa č. 7 k zmluvám o poskytnutí NFP pre OP VaV bolo zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Riadiaci orgán a Výskumnú agentúru a taktiež dnešným dňom 29.07.2015 nadobudne účinnosť.

31-07-2015 Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640

k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6909

29-07-2015 Prvá výzva z OP Kvalita životného prostredia

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.
V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Ďalšie informácie na: http://www.op-kzp.sk/

29-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .
Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.

29-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu http://www.apa.sk/index.php?navID=522

29-07-2015 Rezortný informačný systém školstva

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.
Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-rezortny-informacny-system-skolstva/609s20880c

29-07-2015 OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Vlajkový projekt je:
•    projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
•    projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
•    projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
•    projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.
Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:
•    projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
•    projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
•    projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
•    projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;
Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

29-07-2015 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/

29-07-2015 Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015
Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/

29-07-2015 III. Výzva Fondu pre MVO otvorená

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
•    Ľudské práva, vrátane práv menšín;
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016.

Viac tu:  http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/3-vyzva/

27-07-2015 Oznámenie zo dňa 24. 07. 2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  k Výzve č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, Schému  štátnej pomoci pre podopatrenie  4.2 a Schému minimálnej pomoci pre podopatrenie 4.2

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=508

27-07-2015 Oznam RO pre ROP o aktualizácii Príručky pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015)

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 21. júla 2015 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre prijímateľa v rámci ROP verzia 6.2 (platná od 21.7.2015).
Viac tu:  http://www.ropka.sk/aktuality/&id=298

27-07-2015 Výstava na MŽP SR predstavuje úspešné europrojekty aj informácie o možnostiach čerpania fondov EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Budovanie čistiarní odpadových vôd, protipovodňová ochrana, systém odpadového hospodárstva či ochrana prírody a ovzdušia – úspešné projekty Operačného programu Životné prostredie predstavuje Ministerstvo životného prostredia SR vo forme obrazov a informačných materiálov.
Nezabudlo sa ani na nový operačný program. Výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je doplnená informáciami o možnostiach čerpania fondov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020.
Desiatky europrojektov vo forme obrazov, informačných materiálov a prezentačných stien sú verejnosti dostupné od 20.7. do 31.7.2015 v čase od 10:00 – 15:00 hod. na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave.

27-07-2015 Prvé eurofondové výzvy z dielne ministerstva vnútra vyjdú do konca leta

Ministerstvo vnútra úspešne ukončilo rokovania s ostatnými rezortmi o delegovaní právomocí pri riadení eurofondov, čím oficiálne získalo mandát na spravovanie vybraných priorít dvoch operačných programov. V priebehu leta tak ministerstvo začne s vyhlasovaním prvých výziev na predkladanie žiadostí o podporu projektov zacielených na zlepšenie ochrany obyvateľov a ich majetku pred živelnými pohromami. Po nich budú nasledovať výzvy zamerané na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti.
Ministerstvo podporí pripravenosť krajiny na klimatické zmeny
Krízové udalosti spôsobené zmenou klímy majú mimoriadny dopad na život občanov, predovšetkým v podobe poškodzovania majetku a dôležitej infraštruktúry. V úlohe sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia ministerstvo vnútra preto podporí lepšie zvládanie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy. „Ambíciu zmenšovať rozsah negatívnych dopadov živelných pohrôm na našich občanov budeme napĺňať investovaním do systémov prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti”, povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.
Prvé výzvy budú zamerané na podporu zvládania mimoriadnych udalostí
„Výzvy, ktoré plánujeme vyhlásiť v priebehu tohto leta sa prioritne orientujú na systematický manažment rizík a zabezpečenie ochrany zdravia a života ľudí v čase krízových situácii” spresnil Rastislav Igliar, riaditeľ odboru adaptácie na klimatickú zmenu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.  Financie teda poputujú najmä na podporu nevyhnutného špeciálneho technického vybavenia na konkrétne formy mimoriadnych udalostí a inštitucionálny rozvoj špecializovaných záchranných modulov a s tým súvisiace zvýšenie odborných kapacít a zručností zasahujúcich jednotiek pri katastrofách. Podporená bude tiež tvorba modelov ďalšieho vývoja a možných dôsledkov zmeny klímy, vytvorenie monitorovacích a hodnotiacich mechanizmov a ich prepojenie s miestnymi, regionálnymi a národnými stratégiami manažmentu rizík, skvalitnenie výcviku záchranných zložiek integrovaného záchranného systému na národnej a medzinárodnej úrovni.
Začleňovanie vylúčených Rómov je jednou z priorít rezortu vnútra
V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán venuje podpore sociálneho a ekonomického začlenenia marginalizovaných rómskych komunít. Tie dnes čelia mnohým formám vylúčenia súčasne, čím pretrváva ich postavenie na okraji spoločnosti. „Základným predpokladom pre úspešné začleňovanie týchto skupín je realizácia opatrení na podporu dostupnosti vzdelania, zamestnania, zdravotnej starostlivosti, bývania a prístupu k sociálnej infraštruktúre v rovnakom čase,” vysvetlila Rut Erdélyiová.
Projekty majú nadviazať na existujúce programy
Ministerstvo vnútra pripravuje tiež vyhlásenie prvých dopytových výziev, ktoré budú zamerané na podporu výstavby a rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. „Dôležitou prioritou roku 2015 je aj zabezpečenie pokračovania existujúcich programov podporujúcich začlenenie v 150 obciach s rómskymi komunitami.”, vysvetlil Roderik Klinda, riaditeľ odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. Ide najmä o programy terénnej sociálnej práce, inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni, podpory komunitných centier a využívania služieb zdravotnej starostlivosti, ku ktorým sa pridáva aj podpora asistencie pri vysporiadaní a legalizácii pozemkov ako nový program.

27-07-2015 Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program)..
Operačný program, spolufinancovaný z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a z prostriedkov štátneho rozpočtu pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Jeho globálnym cieľom je Podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ. Operačný program nadväzuje svojim zameraním na podporu realizovanú v programovom období 2007-2013 najmä v oblasti investícií do akvakultúry a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. Podpora doplnkových činností cez diverzifikáciu príjmov pochádzajúcich z akvakultúry a opatrení zameraných na plnenie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ v oblasti zberu údajov a vykonávania kontrolných činností vrátane presadzovania je v programovom období 2014-2020 novinkou. Na dosiahnutie stanovených cieľov operačného programu boli navrhnuté nasledujúce opatrenia:
•    Produktívne investície do akvakultúry
•    Zber údajov
•    Kontrola a presadzovanie
•    Marketingové opatrenia
•    Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
•    Technická pomoc
Celkový objem verejných výdavkov na sedemročné programové obdobie predstavuje 20 837 779 EUR (z toho ENRF: 15 785 000 EUR, štátny rozpočet: 5 047 779 EUR).
Finančné prostriedky z operačného programu by mali prispieť najmä k zvýšeniu konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry vrátane spracovania, zvýšeniu kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívneniu a racionalizácii výrobných procesov, zvýšeniu, resp. udržaniu zamestnanosti v sektore, zvýšeniu efektívnosti využívania zdrojov, a to so zreteľom na ochranu životného prostredia, ďalej k zlepšeniu zberu údajov za sektor akvakultúry a spracovania a ich vypovedacej schopnosti, vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu, inšpekcie a presadzovanie v súlade so Spoločnou rybárskou politikou EÚ.

Viac tu: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=949&navID2=949&sID=43&id=9528

20-07-2015 Prvá výzva z OP Kvalita životného prostredia

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.
V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Ďalšie informácie na: http://www.op-kzp.sk/

20-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .
Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.

20-07-2015 Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu http://www.apa.sk/index.php?navID=522

20-07-2015 Rezortný informačný systém školstva

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.
Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-rezortny-informacny-system-skolstva/609s20880c

20-07-2015 OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Vlajkový projekt je:
•    projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
•    projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
•    projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
•    projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.
Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:
•    projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
•    projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
•    projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
•    projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;
Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.

20-07-2015 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/

20-07-2015 Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015
Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/

20-07-2015 III. Výzva Fondu pre MVO otvorená

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
•    Ľudské práva, vrátane práv menšín;
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016.

Viac tu:  http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/3-vyzva/

20-07-2015 Informácie ASFEU – júl 2015

V Rade Výskumnej agentúry budú odborníci zo súkromného sektora
Výskumná agentúra prichádza s novinkou – v rámci nej má totiž vzniknúť rada, ktorá bude koordinovať vedu a výskum s prepojením na potreby praxe. Aby o potrebách trhu mala naozaj reálny obraz, budú polovicu z jej členov, na princípe partnerstva, tvoriť odborníci zo súkromného sektora. Práve ich teraz ministerstvo hľadá.
Kandidátov preto môžu do 10.8.2015 nominovať reprezentatívne združenia a zväzy, ale aj individuálne organizácie súkromného sektora a firmy aktívne v oblasti výskumu a vývoja – vždy jedného odborníka. Následne z nich minister školstva Juraj Draxler vyberie maximálne desať a vymenuje do Rady Výskumnej agentúry, tak, aby táto mohla zahájiť svoju činnosť  v septembri, čo umožní vyhlásiť nové výzvy na podporu výskumných projektov pre všetky typy výskumných inštitúcií z OP Výskum a inovácie.
Hlavné úlohy Výskumnej agentúry:
1. vytvorenie funkčného systému koordinácie rozvoja výskumu a vývoja, vzdelávania s prepojením na potreby praxe v záujme dosahovania cieľov RIS3,
2. podpora oblastí špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít pre potreby hospodárskej praxe a spoločenských výziev tak, aby reflektovali princípy udržateľného ekonomického rozvoja v súlade s RIS3,
3. podpora využívania a rozvoja vedeckých a výskumných infraštruktúr v zmysle princípov využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry v smere priorít RIS3,
4. vytvára podmienky pre zvýšenie účasti výskumných tímov (verejného, univerzitného sektora, Slovenskej akadémie vied, priemyselného a neziskového sektora) v Európskom výskumnom a inovačnom priestore, najmä prostredníctvom ESFRI, EITI, Národných technologických platforiem prepojením na program EURÓPA 2020 a na komunitárny program HORIZONT 2020, ako aj iné iniciatívy a programy medzinárodného charakteru,
5. koordinácia intervencií s ostatnými programami, nástrojmi, resp. subjektmi v podmienkach SR s cieľom dosiahnuť ciele RIS3, najmä s Technologickou agentúrou,
6. implementácia a administrácia opatrení v rámci Operačného programu Výskum a inovácie so zámerom plnenia cieľov RIS3.
Nominácie je potrebné zasielať mailom na adresy kami@minedu.sk a robert.skripko@asfeu.sk a poštou na adresu s označením na obálke „Rada Výskumnej agentúry“):
Kancelária ministra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Nominácia musí obsahovať:

1. Nominačný list za organizáciu, ktorá daného experta nominuje ako kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry (upozornenie: každá organizácia môže nominovať len jedného kandidáta) a súčasťou listu je aj jasné identifikovanie každého kandidáta s konkrétnou oblasťou špecializácie RIS3 SK (pozri kapitolu 4 RIS3):
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039  .
2. Životopis kandidáta vo formáte EUROPASS v slovenskom jazyku a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta,
3. Motivačný list kandidáta na člena Rady Výskumnej agentúry, ktorý bude obsahovať najmä:
–          informácie o najhodnotnejších skúsenostiach s  riešením výskumných, vývojových a/alebo inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 (maximálne 5 skúseností v tomto zmysle);
–          relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.);
–          popis skúseností s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím.
Každý kandidát bude musieť splniť nasledovné minimálne kvalitatívne kritériá (informácie o ich splnení bude musieť obsahovať životopis príslušného kandidáta):
1. vzdelanie: minimálne dosiahnutý II. stupeň VŠ vzdelania, preferenčne III. stupeň VŠ vzdelania,
2. prax: minimálne 10 rokov praxe s riešením výskumných, vývojových a inovačných projektov v niektorej z oblastí špecializácie RIS3 SK;
3. ďalšie požiadavky:
–   iné relevantné výstupy v oblasti výskumu, vývoja a/alebo inovácií (publikácie, patenty, priemyselné vzory a pod.) je potrebné uviesť do životopisu,
–   skúsenosti s medzinárodným výskumným, vývojovým a/alebo inovačným prostredím sú výhodou.
Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“ vznikla 1. júla 2015 zmenou zriaďovacej listiny a štatútu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).

20-07-2015 Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta

SIEA začiatkom augusta 2015 zverejní prvé konkrétnejšie podmienky podpory pre inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Budú k dispozícii na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
Vzápätí začne aj prvá registrácia dodávateľských subjektov a zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z európskych fondov a štátneho rozpočtu prostredníctvom národného projektu „Zelená domácnostiam”. O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň.
Pripravovaná podpora bude pre domácnosti výhodnejšia ako v minulosti. Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov sa nové príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému. „Podmienky a výška podpory budú nastavené tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Do akej miery túto šancu využijú, bude záležať predovšetkým na nich,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.
SIEA predpokladá, že vďaka 45 miliónom € bude v slovenských domácnostiach nainštalovaných viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporené budú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW, ako sú fotovoltické panely a veterné turbíny. Podporu môžu Slováci využiť aj na slnečné kolektory, kotly na biomasu či tepelné čerpadlá.
Poukážky bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky, a len v tom prípade, ak ich nainštalujú odborne spôsobilé osoby s osvedčením na výkon tejto činnosti podľa §13a zákona 309/2009 Z. z. „Aby sme domácnosti nezaťažovali zbytočnou administratívou, budú si môcť priamo na stránke www.zelenadomacnostiam.sk vybrať konkrétne zariadenie a spoločnosť, ktorá im zabezpečí odbornú inštaláciu,” poznamenal E. Jambor. Tento spôsob poskytovania príspevkov si vyžaduje vytvorenie zoznamov zariadení a oprávnených zhotoviteľov.
Inštalácie podporených systémov prostredníctvom odborne spôsobilých osôb budú môcť zabezpečovať len fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri, ktoré uzatvoria so SIEA zmluvu a zaviažu sa dodržiavať stanovené podmienky. Následne budú môcť tieto spoločnosti požiadať o zaradenie konkrétnych druhov zariadení do zoznamu zverejneného na stránke SIEA. Musia pritom predložiť dokumentáciu preukazujúcu, že zariadenie spĺňa požadované technické a iné podmienky. Zatiaľ nie je možné žiadať o poukážky, ani inštalovať zariadenie, na ktoré chce domácnosť získať podporu.
Podmienky podpory budú obsahovať aj rozsah oprávnených nákladov pre jednotlivé inštalované zariadenia. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Cieľom je podporiť čo najviac efektívnych riešení s čo najvyšším využitím vyrobenej energie v domácnosti. Preto bude pri jednotlivých druhoch zariadení stanovený príspevok na 1 kW inštalovaného výkonu. Jeho výška môže s rastúcim výkonom klesať. Určená bude aj maximálna podpora, respektíve maximálny podporovaný výkon. Zároveň bude uvedený limit na podiel z fakturovanej sumy, ktorý môže byť uhradený prostredníctvom poukážky.
Detailné informácie o podmienkach podpory, ale aj výhodách a obmedzeniach jednotlivých zariadení bude možné získať na konferenciách, ktoré SIEA zorganizuje v rôznych regiónoch Slovenska. Prvé podujatie sa plánuje už v auguste. Informácia o konkrétnych termínoch a miestach bude v dostatočnom časovom predstihu zverejnená na stránke SIEA.

Viac tu:  http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9354/podmienky-podpory-projektu-zelena-domacnostiam-siea-zverejni-zaciatkom-augusta/

20-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 19.1 Prílohu č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 – 19.1 pre používateľov MS Office staršej verzie 2013.
V nadväznosti na otázkyžiadateľov PPA oznamuje, že pre vyplnenie hustoty obyvateľstva k 31.12.2014 v Prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 majú použiť údaj za rok 2014, ktorý je zverejnený na http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx a je spracovaný ročne.
• Administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiadao prípravnú podporu v prípravnej fáze bod  2.2.1 výzvy č. 4/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 odporúčame žiadateľom v projektoch nastaviť do termínu 15.10.2015. Uvedený termín odporúčame dodržať vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov pre podopatrenie19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

Viac tu:  http://www.apa.sk

20-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 6/PRV/2015 pre opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
Aktualizáciou výzvy sa
1.    doplnil text v tretej odrážke v časti 2.2.2. Rozsah činností, v odseku 2 Živočíšna výroba na strane 5 nasledovne:
„Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat);
2.    zmenil sa text v časti 3.2.1. Oprávnené výdavky, odrážka č. 5 na strane 8 nasledovne:
„V oblasti živočíšnej výroby (oblasť č. 2), špeciálnej rastlinnej výroby (oblasť č. 1) a v rámci oblasti 6 zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou len výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo a ostatné investície zadefinované ako oprávnené v rámci prílohy č. 3.4 tejto výzvy – Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie. Pre výdavky na stroje, technológie, náradie a príslušenstvo, ktoré v predmetnej prílohe nie sú uvedené ako „oprávnené“ a pre výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo, ktoré nie sú v prílohe uvedené vôbec platí že tieto nie sú oprávnené. Uvedené neplatí, t.j. oprávnené sú naviac výdavky na špeciálne stroje na zber ovocia, zeleniny a hrozna, výdavky na vozy na prevoz včelích úľov, výdavky na technológie súvisiace s chovom a liahnutím zvierat v rámci oblasti 2 ( napríklad technológie vzduchotechniky v maštaliach, technológie na kŕmenie zvierat, technológie súvisiace s oplôtkovými systémami a pod ) a technológie súvisiace s pestovaním viacročných (v skleníkoch a fóliovníkoch aj jednoročných ) rastlín a plodín v oblasti 1 ( napr. protinámrazové delá v sadoch, technológia v skleníkoch a pod) a to vrátane technológie v súvislosti s prípravou výrobku v rámci oblasti 1 a 2 na prvý predaj, pokiaľ nejde o spracovanie produktov ( napr. technológia na triedenie a balenie vajec ). Zároveň v oblasti 2 sú oprávnené aj stroje na hnojenie tuhými organickými hnojivami.“
3.    Doplnil sa bod 2.6.4. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane 26 nasledovne:
„Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
•    Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
•    Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“
Zároveň PPA pre žiadateľov zverejnila aj Prílohu č. 7 k formuláru ŽoNFP kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.
Viac tu:  http://www.apa.sk

20-07-2015 Usmernenie PPA č. 2/2015

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 2/2015
k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (pdf, 284.48 Kb, 351x)
•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (docx, 34.17 Kb, 115x)

Viac tu: http://www.apa.sk

20-07-2015 Na výzvu pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia je k dispozícii až 18 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.
Cieľom predmetného usmernenia je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR a zmena telefónneho čísla pre individuálne otázky žiadateľov.

Viac tu: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9360/na-modernizaciu-verejneho-osvetlenia-v-obciach-a-mestach-je-k-dispozicii-az-18-milionov-eur/

20-07-2015 Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF a Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.
Certifikačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1.

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/sekcie–siroka-verejnost/dokumenty-riadenia-strukturalnych-fondov/system-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007—2013-verzia-411

http://opz.health-sf.sk/sekcie–siroka-verejnost/dokument-financneho-riadenia-strukturalnych-fondov/system-financneho-riadenia-sf-a-kf-na-programove-obdobie-2007—2013-verzia-71

20-07-2015 Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 9. júla 2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje.

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzva-zaradenie-do-databazy-hodnotitelov-op-lz.pdf

20-07-2015 Aktuality OPŽP

Prehľad zloženia výberových komisií a zoznamu odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z.

Viac tu: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/prehlad-zlozenia-vyberovych-komisii-a-zoznamu-odbornych-hodnotitelov-podla-vyziev-v-ramci-opzp-v-zmysle-zakona-c-5282008-z-z/

20-07-2015 Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, výzva č. 2015/PRV/37 zmenu v kritériu spôsobilosti č. 19 citujeme: „Ak bude žiadateľ zároveň prevádzkovateľom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovať kamerový bezpečnostný systém v zmysle platnej legislatívy (preukazuje sa pri podaní ŽoP)“. Z uvedeného dôvodu PPA aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 aj dokumenty:
1.    Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
2.    a formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Viac tu: http://www.apa.sk

20-07-2015 OP IS štartuje komunikačnú kampaň

S cieľom propagácie elektronických služieb verejnej správy s prínosom pre občanov, ako aj prezentácie digitalizácie kultúrneho dedičstva spúšť Úrad vlády SR ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) a Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán OP IS komunikačnú kampaň. Poslaním kampane je taktiež budovať znalosť portálu www.slovensko.sk u širokej verejnosti, poukazovať na prínosy elektronických služieb a zvyšovanie záujmu o občiansky preukaz s čipom so zaručeným elektronickým podpisom.
Dominantnými médiami celoslovenskej kampane sú televízne a rozhlasové spoty. Komunikačnými kanálmi sú aj bilboardy, virálne videá, fotoprodukcia, infokiosky, digitálna hosteska či branding MHD. Nechýba ani propagácia na Facebooku a prostredníctvom newslettra. Základný koncept komunikácie zobrazuje prirodzené prostredie bežných ľudí, t.j. odohráva sa v domácnosti bežnej rodiny. Z celej kampane by malo vyjsť jasné posolstvo – aký je prínos elektronických služieb pre bežných ľudí a ako tieto služby pozitívne ovplyvnia ich život.

Viac tu: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1329%C5%88

20-07-2015 Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam prijímateľov z OP ŽP a Zoznam údajov o prijímateľoch (opisy projektov) k 30. 06. 2015 v zmysle Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Viac tu: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/

20-07-2015 Zverejňovanie výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na existenciu webového portálu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej „OP KŽP”) bude aktuálne informácie týkajúce sa OP KŽP zverejňovať len na webovom portáli www.op-kzp.sk.
Viac tu: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/

20-07-2015 Programový manuál OP ZaSI verzia 3.3

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálnu inklúziu oznamuje, že vydal aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.3. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie dokumentu.
Programový manuál je účinný od 1. júla 2015

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-zasi/programovy-manual_final-3-3.pdf

20-07-2015 Interreg V-A SK-CZ schválený Európskou komisiou

Dňa 11.6.2015 bol program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vykonávacím rozhodnutím EK schválený.

Viac tu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

20-07-2015 EIB poskytuje Slovenskej republike úver na spolufinancovanie národných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014 – 2020

Európska investičná banka (EIB) poskytuje prvú časť úveru vo výške 600 miliónov euro, ktorá je súčasťou schváleného úveru v celkovej výške 1,16 miliárd euro. Úverové zdroje sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov, ktoré budú podporené z fondov Európskej únie v programovom období 2014-2020. Zdrojmi od EIB bude krytá národná časť spolufinancovania v súlade s Partnerskou dohodou a operačnými programami v oblasti vedy a výskumu, informačnej spoločnosti, ľudských zdrojov, životného prostredia a verejnej správy.
„Týmto úverom od EIB budú spolufinancované prioritné investície na Slovensku s celkovými predpokladanými nákladmi do 14,2 miliárd euro. Prispeje to k čerpaniu fondov EÚ v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rast a tvorbu pracovných miest a posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska. Touto formou sa podporí výskum a inovácie, poskytne sa rovnocenný prístup k informačným a komunikačným technológiám, hlavne vo vidieckych oblastiach a podporí sa celoživotné vzdelávanie občanov, čo prispeje k zlepšeniu pracovných príležitostí.” uviedol viceprezident EIB Lázsló Baranyay.
Financovanie od EIB bude poskytnuté formou štrukturálneho programového úveru. Okrem veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, úver od EIB môže byť tiež použitý na financovanie veľkého množstva relatívne malých investičných projektov, ktoré, vzhľadom na ich malý objem, by inak neboli oprávnené na priame financovanie od EIB.
„Oceňujeme tento úver, ktorý prispeje k implementácii fondov Európskej únie a k ekonomickému rastu na Slovensku. Financovanie nadväzuje na predchádzajúce vynikajúce skúsenosti s operáciami banky v krajine a je dôležitým prvkom v pokračujúcej úspešnej spolupráci medzi Slovenskom a EIB,” doplnil podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír.
Úverom od EIB sa poskytuje dlhodobé spolufinancovanie za výhodných podmienok pre projekty v rámci programov EÚ na celom Slovensku.
Tento úver je pokračovaním úspešnej spolupráce medzi EIB a Slovenskou republikou v oblasti spolufinancovania projektov podporených fondmi EÚ. Zo strany EIB bol predtým poskytnutý úver vo výške 95 miliónov euro v roku 2004 a 1,3 miliárd euro v roku 2010. Predchádzajúci úver bol úspešne alokovaný a ten neskorší bude plne použitý do konca tohto roka.

20-07-2015 Každý, aj malý projekt môže znamenať pre cestovný ruch a miestnu ekonomiku veľa

Výmena skúseností, spojenie rovnako zmýšľajúcich ľudí zo Švajčiarska aj Slovenska, predstaviteľov štátnych inštitúcií, ale aj regionálnych organizácií cestovného ruchu, akademickej a vedeckej obce či samosprávy – to všetko rezonovalo na dvojdňovej Medzinárodnej konferencii s názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj, ktorú v uplynulých dňoch zorganizoval Úrad vlády SR v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou a ktorá sa skončila v utorok 23. júna v Tatrách.
Zúčastnili sa na nej zástupcovia švajčiarskeho veľvyslanectva, partnerských organizácií a vedeckých inštitúcií zo Švajčiarska,  z Poľska a zo Slovenska: napr. z Univerzity v Berne, Technickej univerzity v Rapperswil, Univerzity aplikovaných vied v Luzerne,  Združenia švajčiarskych parkov, Biosférickej rezervácie Entlebuch, UNEP -Grid Warsaw, Univerzity Mateja Bela, Štátnej ochrany prírody, OOCR Spiš, OOCR Slovenský raj, Združenia Tokajská vínna cesta, obce Zemplínske Hámre, nadácie EKOPOLIS, SACR, ako aj  zástupcovia rezortov a úradu vlády.
„Bolo to podujatie, v ktorom rezonovala najmä spolupráca, vzájomné informovanie sa o realizácii dobrých nápadov a príkladov rozvoja prírodného turizmu, regionálnych produktov, ochrany prírody,  čím sa výrazne podporuje na Slovensku cestovný ruch,” skonštatoval veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR Alexander Wittwer.
Počas konferencie sa účastníci oboznámili s úspešnými projektmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Prítomných zaujali prezentácie o zušľachťovaní a zatraktívnení  chránenej oblasti Poloniny a Pieniny, Slovenského raja či Tokaja.  Práve ochrana životného prostredia, ako aj regionálny rozvoj s dôrazom na oblasť geografického zamerania Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorou je východné Slovensko, má v Programe dôležité miesto. Program priamo podporuje v oblasti rozvoja cestovného ruchu a ochrany prírody 4 individuálne projekty, ktoré realizujú obec Stratená, obec Zemplínske Hámre, Združenie Tokajská vínna cesta a Štátna ochrana prírody SR.Čiastka vyčlenená na podporu týchto projektov je viac ako 6 miliónov eur. Okrem toho boli podporené viaceré projekty ochrany prírody a rozvoja cestovného ruchu v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá.
Ivan Ivančin, riaditeľ odboru Švajčiarskeho finančného mechanizmu úradu vlády: „Vysoká pridaná hodnota Programu súvisí aj s početnou a aktívnou účasťou švajčiarskych partnerov pri ich realizácii. Každý podporený projekt má svoje špecifiká a všetky sú rovnako dôležité pre úspech Programu, ktorého cieľom je znižovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi SR a EÚ, ako aj v rámci EÚ. A všetky projekty je pri doterajšej implementácie nutné hodnotiť pozitívne.”
Partneri zo Švajčiarskej konfederácie veľmi aktívne a inšpiratívne pristúpili k vzájomnej slovensko-švajčiarskej spolupráci.  Florian Knaus z Biosférickej rezervácie Entlebuch: “Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sme mali možnosť vypočuť si množstvo podnetov týkajúcich sa prírodného turizmu. Je teraz na daných organizáciách a inštitúciách, aby dané podnety či myšlienky zrealizovali, rozšírili respektíve posilnili svoju spoluprácu a tým pomyselne postavili svoje projekty na vlastné nohy. Entuziazmus, odhodlanie a trpezlivosť sú teraz viac ako žiaduce.”
Dôležitým posolstvom konferencie Prírodný turizmus a regionálny rozvoj je aj myšlienka, že ochrana prírody nesmie byť vnímaná len ako obmedzenie občanov a subjektov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach, ale najmä ako príležitosť pre ekonomicky rast aj formou prírodného cestovného ruchu. A cestovný ruch je o ľuďoch a pre ľudí, preto je dôležitá aj aktívna komunikácia a príjemný prístup spolu s patričnou hrdosťou na to, čo región ponúka.
Konkrétne závery z konferencie úrad vlády oficiálne adresuje na príslušné inštitúcie a rezorty, ktoré majú vo svojich kompetenciách rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku.

16-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015

(Výzva č. 4/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 19.1 Prílohu č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 – 19.1 pre používateľov MS Office staršej verzie 2013. V nadväznosti na otázkyžiadateľov PPA oznamuje, že pre vyplnenie hustoty obyvateľstva k 31.12.2014 v Prílohe č. 3 k Formuláru ŽoNFP – Tabuľka č. 4 majú použiť údaj za rok 2014, ktorý je zverejnený na http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx a je spracovaný ročne.

• Administratívne náklady (náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiadao prípravnú podporu v prípravnej fáze bod  2.2.1 výzvy č. 4/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 odporúčame žiadateľom v projektoch nastaviť do termínu 15.10.2015. Uvedený termín odporúčame dodržať vzhľadom na predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov pre podopatrenie19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6882

16-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015

(Výzva č. 6/PRV/2015) Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 6/PRV/2015 pre opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Aktualizáciou výzvy sa 1.    doplnil text v tretej odrážke v časti 2.2.2. Rozsah činností, v odseku 2 Živočíšna výroba na strane 5 nasledovne: „Investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické riadenie kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat); 2.    zmenil sa text v časti 3.2.1. Oprávnené výdavky, odrážka č. 5 na strane 8 nasledovne: „V oblasti živočíšnej výroby (oblasť č. 2), špeciálnej rastlinnej výroby (oblasť č. 1) a v rámci oblasti 6 zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou len výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo a ostatné investície zadefinované ako oprávnené v rámci prílohy č. 3.4 tejto výzvy – Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie. Pre výdavky na stroje, technológie, náradie a príslušenstvo, ktoré v predmetnej prílohe nie sú uvedené ako „oprávnené“ a pre výdavky na stroje, technológie, náradie príslušenstvo, ktoré nie sú v prílohe uvedené vôbec platí že tieto nie sú oprávnené. Uvedené neplatí, t.j. oprávnené sú naviac výdavky na špeciálne stroje na zber ovocia, zeleniny a hrozna, výdavky na vozy na prevoz včelích úľov, výdavky na technológie súvisiace s chovom a liahnutím zvierat v rámci oblasti 2 ( napríklad technológie vzduchotechniky v maštaliach, technológie na kŕmenie zvierat, technológie súvisiace s oplôtkovými systémami a pod ) a technológie súvisiace s pestovaním viacročných (v skleníkoch a fóliovníkoch aj jednoročných ) rastlín a plodín v oblasti 1 ( napr. protinámrazové delá v sadoch, technológia v skleníkoch a pod) a to vrátane technológie v súvislosti s prípravou výrobku v rámci oblasti 1 a 2 na prvý predaj, pokiaľ nejde o spracovanie produktov ( napr. technológia na triedenie a balenie vajec ). Zároveň v oblasti 2 sú oprávnené aj stroje na hnojenie tuhými organickými hnojivami.“ 3.    Doplnil sa bod 2.6.4. v časti 2.6. Spôsob financovania na strane 26 nasledovne: „Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:

•    Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%

•    Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.“

Zároveň PPA pre žiadateľov zverejnila aj Prílohu č. 7 k formuláru ŽoNFP kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6878

15-07-2015 Oznámenie zo dňa 15. 07. 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6877

14-07-2015 Usmernenie PPA č. 2/2015

k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015 Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (pdf, 284.48 Kb, 515x)

•    Usmernenie č. 2-2015 – oprávnené výdavky na použitý majetok (docx, 34.17 Kb, 165x)

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6861

09-07-2015 Usmernenie PPA č. 1/2015

k oprávnenosti výdavkov na DPH  v rámci PRV SR 2014-2020 Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

•    Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020 (docx, 23.96 Kb, 690x)

•    Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020 (pdf, 371.43 Kb, 330x)

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6858

07-07-2015 Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, výzva č. 2015/PRV/37 zmenu v kritériu spôsobilosti č. 19 citujeme: „Ak bude žiadateľ zároveň prevádzkovateľom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovať kamerový bezpečnostný systém v zmysle platnej legislatívy (preukazuje sa pri podaní ŽoP)“. Z uvedeného dôvodu PPA aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 aj dokumenty:
1.    Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
2.    a formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6851

07-07-2015 Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora. Aktualizáciou výzvy sa doplniltext uvedený v časti 5.2.5. Výberové kritériá na strane 8  nasledovne:
•    „hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy)“.
Aktualizáciou PPA  zosúladila výzvu s bodom 1 písmena b) v časti 3.3.1 Všeobecné podmienky výberu MAS so  Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020. Aktualizácia si vyžiadala aj  zmeny v tabuľkovej časti (doplnený stĺpec výmera katastrálneho územia)  a následne aj úpravy vzorca na výpočet hustoty obyvateľstva.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6850

06-07-2015 Oznámenie pre príjemcov platieb na základe režimov pomoci na zvieratá podporných opatrení na zvieratá v sektore mlieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
•    Oznámenie pre príjemcov platieb na základe režimov pomoci na zvieratá podporných opatrení na zvieratá v sektore mlieka (pdf, 99.8 Kb, 728x)
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6845

29-06-2015 Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6825

24-06-2015 Oznámenie zo dňa 24. 06. 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podporné dokumenty zverejnila Manuál na spracovanie stratégie CLLD Verzia 1. zo dňa 19. júna 2015.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6784

19-06-2015 Oznámenie č. 119 zo dňa 19.06.2015 (Predkladanie Žiadostí o platbu)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môžu, v prípade stavebných prác, podať ŽoP len na uzatvorené celky. Tým sa rozumejú uzatvorené stavebné celky v zmysle “Rekapitulácie rozpočtu”. Napríklad: Práce a dodávky HSV 1 – Zemné práce spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 1- Zemné práce) 2 – Základy spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 2 – Základy) 3 – Zvislé a kompletné konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 3 – Zvislé a kompletné konštrukcie ) 4 – Vodorovné konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 4 – Vodorovné konštrukcie ) …atď… Práce a dodávky PSV 71 – Izolácie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 71 – Izolácie) 72 – Zdravotno – technické inštalácie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 72 – Zdravotno – technické inštalácie) 73 – Ústredné vykurovanie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 73 – Ústredné vykurovanie) 76 – Konštrukcie spolu (ukončené všetky stavebné položky v rámci 76 – Konštrukcie) Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6747

5-3-2015 Výzva pre poľnohospodárov – výzva podopatrenie 4.1 Podpora do poľnohospodárskych podnikov vyhlásená v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Termín na podávanie projektov je do 30.10.2015.

Výzva je prioritne zameraná na projekty súvisiace s investíciami do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve.

Konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je max. 2 mil. EUR pre všetky oblasti mimo Bratislavského kraja a max. 1 500 tis. EUR pre Bratislavský kraj.

Oprávnené aktivity:

investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej  rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt
investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
investície do zlepšenia odbytu
investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde
investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby

Oprávnené výdavky projektu:

Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA a investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Celé územie Slovenskej republiky.

Časová oprávnenosť realizácie projektu:

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Spôsob financovania

Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok).

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj).

Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:

o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

Regionálna rozvojová agentúra BOROLO

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre Košický kraj

Popradská 78 (2. Poschodie), 040 01 Košice

Tel. č.: 0917 054 333

e-mail: borolo@borolo.sk

5-3-2015 Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov pre uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom. Odpovedá na najčastejšie kladené otázky: Ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Ako získať prístup k pôde? Aké zákony musím dodržiavať?

Formou realizácie koncepcie vytvára agrosektor priaznivejšie podmienky pre podnikanie       v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Legislatívny rámec vymedzuje Zákon o pozemkových úpravách (č. 363/2014 Z. z.) a Nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia nehnuteľnosti SPF (č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.).

Prístupu k pôde predchádza schválenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 – 2020 a vyhlásenie výzvy Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Aby boli mladí a malí poľnohospodári úspešnými žiadateľmi o prístup k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), musia splniť podmienky dodržania minimálnej miery zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami na úrovni 0,4 VDJ/ha alebo vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu minimálne v rozsahu 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si oprávnený žiadateľ prenajme od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Dĺžka minimálneho trvania nájomnej zmluvy s SPF sa odvíja od doby realizácie projektu v horizonte 5 rokov odo dňa schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ŽoNFP) a doby udržateľnosti projektu v horizonte ďalších 5 rokov odo dňa ukončenia realizačnej fázy projektu.

Žiadateľ o pôdu musí dodržiavať v prípade špeciálnej rastlinnej výroby stanovené odporúčané minimálne hustoty výsadby na ha poľnohospodárskej pôdy. Maximálna výmera poľnohospodárskych pozemkov, ktorú môže SPF prenajať jednému žiadateľovi je 28 ha, pričom výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od SPF musí zodpovedať výmere poľnohospodárskej pôdy vlastnenej alebo prenajatej žiadateľom pred podaním žiadosti o pôdu na SPF.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (postupové kroky) (pdf, 178.02 Kb, 727x)

5-3-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.) Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6332

5-3-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.) Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6332

4-3-2015 Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.

z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6329

10-04-2015 Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“

Viac tu:
http://isrrask.webnode.sk/news/vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-slovenskej-republike-za-rok-2014/

10-04-2015 Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“.
Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/suhrnna-sprava-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-operacneho-programu-vzdelavanie-za-rok-2014/
Viac tu:  http://www.minedu.sk/spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-opv/

10-04-2015 Aktuality zo 154. schôdze vlády SR

Vláda SR na svojej 154. schôdzi konanej 1.apríla 2015 prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné body:
12.Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v súvislosti s programovým obdobím 2014-2020  Č. m.:UV-12837/2015
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia:153/2015

13.Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – návrh  Č. m.:UV-12839/2015
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia:154/2015
14.Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 – návrh  Č. m.:UV-12843/2015
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Materiál: Schválený
Č. uznesenia:155/2015

Viac tu:  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx

10-04-2015 Pozvánka na konferenciu “Otvorene o obnove bytových domov”

Až polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy, sa bude hovoriť na konferencii “Otvorene o obnove bytových domov”, ktorá sa uskutoční 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.
V Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila v júli 2014, sa uvádza, že do konca roka 2013 boli obnovené budovy so 470-tisícmi bytmi. To je zhruba 50 percent zo všetkých bytových jednotiek. Podľa strategického zámeru by malo byť každoročne obnovených až 29-tisíc bytových domov.
Napomôcť by tomu mali aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý podporuje obnovu bytových domov predovšetkým prostredníctvom zvýhodnených úverov. V tohtoročnom rozpočte by malo byť na tento účel vyčlenených viac ako 150 miliónov €. Väčšina z nich je k dispozícii v rámci projektu JESSICA II financovaného z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 – 2013. Prostriedky majú byť využité na zateplenie, odstránenie systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a vybudovanie bezbariérových prístupov.
Celkom by mala byť v tomto roku prostredníctvom ŠFRB podporená obnova domov s viac ako 30-tisíc bytovými jednotkami. Ďalšie domy sa môžu rozhodnúť pre obnovu z vlastných prostriedkov alebo z iných zdrojov. V každom prípade zástupcov vlastníkov v týchto domoch čaká náročné obdobie príprav, presviedčania a rozhodovania. Keďže pôjde o investície vlastníkov bytov,  je veľmi dôležité, aby mali informácie priamo z praxe a nemuseli napríklad zatepľovať dvakrát. Odborníci im poradia, ako si vybrať projektanta, realizátora či stavebný dozor tak, aby platili za kvalitné práce a materiál. Samostatné prednášky budú venované aj vyregulovaniu vykurovacej sústavy, vyregulovaniu a izolácii vnútorných rozvodov teplej vody a úsporám elektriny.
Program konferencie je pripravený špeciálne pre zástupcov bytových domov, ktorí doteraz pre svoju zaneprázdnenosť alebo z iných dôvodov nevyužili možnosť získať aktuálne informácie v tejto oblasti. Na podujatí v Piešťanoch budú mať šancu zorientovať sa v tejto problematike a získať užitočné informácie o možnostiach dôslednej a kvalitnej obnovy, ktorá sa prejaví aj na úsporách energie. Konferencia je preto určená predovšetkým pre zástupcov vlastníkov a členov rád spoločenstiev bytových domov, ktoré zatiaľ nie sú zateplené, prípadne nerealizovali iné úsporné opatrenia. Pozvaní sú aj predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovia.
Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Štátnym fondom rozvoja bývania. Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Esplanade v Piešťanoch,  je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:
Miesto podujatia: hotel Danubius Health Spa Resort Esplanade v Piešťanoch
Registrácia účastníkov: 14. apríla 2015, 9.00 – 10.00 h
Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.
Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Najbližšie konferencie, ktoré SIEA pripraví v rámci projektu poradenstva, sa budú venovať obnove budov vo vlastníctve samospráv a energeticky efektívnemu osvetleniu.

10-04-2015 MZ SR predĺžilo lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie lehoty na predloženie žiadosti v rámci Výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01 do 17. apríla 2015 spôsobom uvedeným vo Výzve zo dňa 13.3.2015.

10-04-2015 Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP

V nadväznosti na zmeny súvisiace so zrušením Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zmenou názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), IA MPSVR SR vydala Dodatok č.1 Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.4.2015.

Viac tu: http://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/dodatok-c.1-prirucky-pre-prijimatela-nfp

10-04-2015 Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

V termíne od 30.3. – 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev  Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 spustený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutia v dĺžke 1,5h. Konzultácie budú prebiehať pre výzvu OPVaV-2015/1.1/03-SORO od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v pondelky a stredy). Pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO budú prebiehať konzultácie v rovnakých časoch počas dvoch dní v týždni (vždy utorky a štvrtky).

Konzultácie budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU podľa typu Vami žiadanej konzultácie, zameranej na:
1) formálnu kontrolu žiadosti o NFP a jej príloh,
2) rozpočet,
3) zameranie aktivít v zmysle výzvy.
Konzultácie budú prebiehať v priestoroch ASFEU na Hanulovej 5/B v Bratislave.

Vstup do Rezervačného systému:
www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/

10-04-2015 PREMIÉR: Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach

Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to 27.3. novinárom premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci konferencie o eurofondoch na nové programové obdobie, ktorá sa konala v Bratislave. Kabinet podľa neho zaistil viac ako 100-% zazmluvnenosť finančných prostriedkov z končiaceho sa obdobia, stále však zostáva do decembra vyčerpať približne 3,5 miliardy eur.

“Zmluvy sa podpísali napríklad minulý rok, ale my už nemáme zodpovednosť ani schopnosť ovplyvňovať to, ako mestá a obce zorganizujú verejné obstarávanie a kedy peniaze reálne minú. Nevieme prinútiť mesto, obec alebo iného konečného prijímateľa, ako to má robiť. Je to plne v zodpovednosti konečných prijímateľov. My sme si úlohu splnili na 100 %,” vyhlásil Fico.

Pomôcť samosprávam a organizáciám zlepšiť efektívnosť čerpania eurofondov by mohol program kolegiálnej výmeny skúseností, ktorý pripravila Európska komisia. O tejto možnosti vládu počas svojej dvojdňovej návštevy informovala komisárka pre regionálnu a mestskú politiku Corinu Cretu. “Môžete požiadať, aby sme vám poslali expertov a urobíme všetko pre to, aby sme vám pomohli vyriešiť konkrétne problémy. Musíte nám len povedať, akých odborníkov potrebujete a oni tu môžu stráviť dva až päť dní,” navrhla.

Eurokomisárka uviedla, že Slovensko patrí medzi osem krajín únie, ktoré majú problém s nízkou absorpčnou schopnosťou, no vďaka úzkej komunikácii s Bruselom sa dostalo z pohľadu efektívnosti na ich čelo. Ako zdôraznila, administratívne kapacity sú ešte dôležitejšie ako samotné peniaze. “Je dôležitejšie mať ľudí, ktorí sú dobre vybavení, ktorí sú odborníci, aby vedeli pripraviť dobré projekty,” dodala Cretu.
Fico zároveň upozornil na možnosť fázovania projektov, vďaka ktorej sa môže časť projektu financovať zo starých eurofondov a zvyšok zo zdrojov určených na nové obdobie. Doteraz, ak sa projekt neukončil včas, doplatil ho štát alebo prijímateľ. “Mnohí však začínajú špekulovať. Minie iba časť peňazí z rokov 2007 až 2013 a druhú časť zoberie z rokov 2014 až 2020. Nám spôsobuje riziko nesplnenia záväzku a súčasne obsadzuje finančné kapacity v ďalšom období,” vysvetlil.

Z celkového záväzku končiaceho sa obdobia 11,5 miliardy eur Slovensko zatiaľ vyčerpalo necelých 65 %. Zvyšok peňazí musí minúť do konca tohto roka. V novom období má štát k dispozícii až 15,3 miliardy eur, za rok a tri mesiace však ešte nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie projektov. Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny  oznámil, že prvé výzvy budú vypísané v apríli a máji. “Odhadujem, že za rok 2015 bude vyčerpaných asi 500 až 700 miliónov eur, a to najmä v ľudských zdrojoch a doprave,” avizoval

Príhovor predsedu vlády na odbornej konferencii Partnerská dohoda 2014 – 2020 a tlačovú konferenciu počas tohto podujatia si môžete otvoriť na:    http://www.vlada.gov.sk/premier-vlada-si-pri-eurofondoch-ulohu-splnila-zvysok-je-na-mestach-a-obciach/

10-04-2015 Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP“ – 59. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1. Správa je zverejnená TU.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/

10-04-2015 Informácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o zrušení Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 4/2015 zo dňa 9. marca 2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa právnym nástupcom príspevkovej organizácie:
Centrum vzdelávania  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 25/B, 811 08  Bratislava,
IČO: 30 795 362 stáva dňom 1. apríla 2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Všetky práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených s tretími osobami zanikajúceho Centra vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prechádzajú v celom rozsahu na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňom 1. apríla 2015.
V súlade s Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja zo dňa 9. marca 2015 sa názov „Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ od 1. apríla 2015 mení na „Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.

Prílohy:

Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja

Dodatok č.1 k Štatútu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky č.4/2015 o zrušení príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky jej zlúčením s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/informacie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-sr/

10-04-2015 Podnikateľská misia do Číny

Odbor koordinácie subjektov regionálneho rozvoja si dovoľuje informovať podnikateľskú obec, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang, organizuje podnikateľskú misiu do Číny, v rámci ktorej dáva slovenským podnikateľom možnosť bezplatne vystavovať produkty a služby na 14. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015. Veľtrh sa uskutoční v Ningbo v dňoch 08. – 11. 06. 2015 pri príležitosti organizovania Investično-obchodného veľtrhu Čína – krajiny strednej a východnej Európy v rámci formátu 16SVE+ČĽR.

Minuloročný veľtrh mal veľmi pozitívnu odozvu a pre rok 2015 sa podujatie rozšírilo o podstatnú časť, a to, investičnú. Okrem iného bude veľtrh pozostávať z nasledujúcich kľúčových podujatí:

• Čína-CEEC: Investment promotion Event,
• Čína (Ningbo)-CEEC Investičný a obchodný seminár pre obchodné komory,
• Veľtrh mimoriadnych produktov zo strednej a východnej Európy,
• Dlhodobá výstava produktov zo strednej a východnej Európy,
• Druhé stretnutie China – CEEC Mayors,
• Kooperačné a developerské fórum,
• Fórum o spolupráci v turizme,
• Fórum o edukačnej spolupráci,
• Kultúrna a umelecká výmena.
Viac tu:  www.sario.sk

09-03-2015 Program rozvoja vidieka 2014-2020

Slovakia – Rural Development Programme (National)
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6333

09-03-2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152 / 2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb (v znení č. 20/2014 Z. z., 7/2015 Z. z.)

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6332

09-03-2015 Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.

z 18. februára 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6329

09-03-2015 Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.
Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328

09-03-2015 Na operačný program Vzdelávanie nadviaže operačný program Ľudské zdroje

V novom programovom období 2014-2020 plní/preberá úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) za oblasť vzdelávania  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a riadiacim orgánom OP ĽZ  je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie neplánuje vyhlásiť žiadne ďalšie výzvy, zároveň pokračuje v implementácii dopytovo-orientovaných projektov za programové obdobie 2007 – 2013.

Vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ, ako aj poskytovane bližších informácií k nemu,  je v gescii MŠVVaŠ SR, prípadne jeho riadiaceho  orgánu.

Operačný program OP ĽZ predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Viac tu: http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

09-03-2015 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ PROGRAMU POĽSKO-SLOVENSKO KOMISÁRKOU EÚ PRE REGIONÁLNU POLITIKU

26. februára t. r. sa vo Varšave uskutočnila slávnosť, počas ktorej premiérka Ewa Kopacz v spoločnosti poľskej ministerky infraštruktúry a rozvoja Márie Wasiak, komisárov EÚ a maršalov vojvodstiev symbolicky inaugurovala využitie ďalšej finančnej pomoci Európskych fondov.

V perspektíve 2014-2020 sa v programoch Európskej územnej spolupráce bude okrem 6 národných programov a 16 regionálnych programov Poľsko zúčastňovať aj na – 7 cezhraničných (Južné Baltsko, Poľsko – Sasko, Poľsko-Slovensko, Česko – Poľsko, Brandenbursko – Poľsko, Meklenbursko – Predné Pomoransko – Brandenbursko – Poľsko, Litva – Poľsko), 2 transnárodných (Stredná Európa, Región Baltského mora) ako aj na medziregionálnom programe (Interreg Europa).

Prvý program cezhraničnej spolupráce, ktorý bol prijatý Európskou úniou, je program Poľsko-Slovensko. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu odovzdala na slávnosti Marcelovi Niezgode, námestníkovi ministra infraštruktúry a rozvoja, zodpovednému za riadenie programu EÚS v ministerstve, rozhodnutie o schválení programu Európskou úniou.

Aby bolo možné, čo najrýchlejšie vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie žiadostí, riadiaci orgán programu Poľsko-Slovensko (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja) spolu so slovenským partnerom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a zvyšnými subjektmi zapojenými do prípravy programu, pokračuje v prácach nad zvyšnými dokumentmi.

09-03-2015 Nové pravidlá oprávnenosti výdavkov SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydáva novú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre slovenských partnerov projektov podporených z programu CBC SK-ST 2007-2013. Úpravy v príručke vychádzajú z odporúčaní audítorov SR.

Viac tu: http://www.sk-at.eu/

09-03-2015 Usmernenie č. 1 k výzve s kódom č. OPŽP-PO4-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. marca 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-14-1. Cieľom Usmernenia je vykonať zmenu v podmienkach poskytnutia pomoci definovaných výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorými sú oprávnenosť výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po4-14-1-4-4/

09-03-2015 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.8

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.8 platnú od 25.02.2015.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

–       doplnenia povinnosti prijímateľa predkladať návrh Zápisnice z vyhodnocovania ponúk časť „Ostatné“ v rámci administratívnej  kontroly verejného obstarávania – nadlimitné zákazky;

–       aktualizácie postupu prevádzkovania majetku v rámci operačných cieľov 1.1 a 1.2;

–       doplnenia kapitoly „Sankčný mechanizmus pri nenapĺňaní merateľných ukazovateľov výsledku“;

–       aktualizácie kapitoly „Postupy súvislosti s ukončovaním pomoci“.

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/

09-03-2015 Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 25. februára 2015 vydalo Usmernenie poskytovateľa

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

09-03-2015 OP KaHR: Elektornické trhovisko je už ostrej prevádzke

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznamuje všetkým žiadateľom/prijímateľom, že od 1. februára 2015 bola spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska (https://www.eks.sk/).

Podľa § 155m ods. 13 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac po zriadení elektronického trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c); na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 1. marca 2015 je verejný obstarávateľ/osoba podľa § 7 ZVO povinný pri podlimitných zákazkách, predmetom ktorých je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu využiť elektronické trhovisko (a teda postupovať podľa § 92 až 99 ZVO).

Túto legislatívnu zmenu sú žiadatelia/prijímatelia povinní zohľadniť aj pri aplikácii pravidiel a postupov zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO uvedených v Metodickom pokyne RO pre OP KaHR k zadávaniu zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZVO v podmienkach OP KaHR v znení aktualizácií, t.j. postupovať podľa jeho pravidiel pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou do 1.000,- EUR bez DPH a nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác v limitoch zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO.

09-03-2015 Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 2 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1 v znení Usmernenia č. 1

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/01_Vyzva_OPZP-PO2-14-1_Usmernenie_2.pdf

4-03-2015 Oznámenie

Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328

25-02-2015 VÝZVA – národný projekt Rodina a práca

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.

Ďalšie informácie na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca

25-02-2015 Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu podpora mládežníckych organizácií

Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015.

Ďalšie informácie na: https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej

25-02-2015 MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5″.

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc”, opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc” a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc”.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 – ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ďalšie informácie na: http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy

25-02-2015 Oznámenie

Príručka pre žiadateľa pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

s  účinnosťou od 24. 2. 2015 na základe R GR č. 11/2015 zo dňa 23. 02. 2015.

Viac tu:  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6325

25-02-2015 Príručka pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie verzia 9.0

Aktuálna verzia Príručky pre prijímateľa NFP v rámci OP Vzdelávanie (verzia 9.0, platná od 17.2.2015, účinná dňa 19.2.2015);

Viac tu: http://www.minedu.sk/prirucka-pre-prijimatela-nfp-aktualna-verzia-90-platna-od-1722015-ucinna-dna-1922015/

25-02-2015 Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015

Plán hodnotení operačného programu Vzdelávanie na rok 2015

Viac tu: http://www.minedu.sk/rocne-plany-hodnoteni-opv/

25-02-2015 Informácia o procese tvorby značky krajiny

Vláda SR na svojej 147. schôdzi 18. februára okrem iných materiálov prerokovala a vzala na vedomie:

Informáciu o procese tvorby značky krajiny a o jej implementácii do prezentačnej praxe subjektov štátnej správy

Viac tu: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-174523?prefixFile=m_

25-02-2015 Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy

Vybrané príklady dobrých projektov za jednotlivé operačné programy.

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/vybrane-priklady-dobrych-projektov-za-jednotlive-operacne-programy/

25-02-2015 Informácia Environmentálneho fondu pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond 16.01.2015 rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 30.01.2015 (vrátane).
Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 30.01.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 10 pracovných dní.
Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).
V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú (tel. č. 0906 31 1901)  alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA ( tel. č. 0906 31 1911), resp. e-mailom na adresách:maslejova@envirofond.sk alebo sasfaiova@envirofond.sk
Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte, prosím, telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve (v záhlaví listu).

25-02-2015 Minister Jahnátek predstavil Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020.  Tvorený je vyvážene, aby napĺňal tri hlavné ciele – konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva; udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy, a tiež vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky. Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií vrátane preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Rozpočet daného programu je 2 079 595 129,0 EUR verejných zdrojov na 7 rokov, z toho 1 545 272 844 EUR predstavuje príspevok Európskeho poľnohospodárskeho fondu a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života, zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Alokácia daného programu predstavuje 1 754 490 415 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a celková alokácia vrátane národného spolufinancovania je 2 122 886 242 EUR. Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 má 6 prioritných osí. Prvou je bezpečná a ekologická doprava v regiónoch a druhou ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Ďalej je to mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

25-02-2015 Zelená pre program Rozvoj vidieka na Slovensku

Program rozvoja vidieka na Slovensku (PRV), ktorý Európska komisia oficiálne schválila 13.2.2015, načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia od roku 2014 do roku 2020 (1 545 miliónov EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych finančných prostriedkov).

K schválenému programu Rozvoja vidieka uviedol vedúci Zastúpenie EK na Slovensku Dušan Chrenek: „Nový program rozvoja vidieka dáva Slovensku ďalšiu príležitosť pozdvihnúť naše poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti. Slovenský vidiek a farmári už dlhodobo dostávajú značnú podporu z európskeho rozpočtu. Z Programu rozvoja vidieka sa od roku 2007 financovala modernizácia viac ako 1 500 poľnohospodárskych podnikov a budovanie infraštruktúry  vo viac ako tisícke obcí. Program podporuje aj znevýhodnené oblasti,  ekologické či tradičné výrobky a obnovu lesov.

Na roky 2014-2020 má Slovensko viac ako 3 miliardy eur na priame platby farmárom a viac ako 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka. Na toto obdobie sa podpora pre väčšinu európskych krajín znížila, no pre Slovensko stúpla približne o 700 miliónov eur. V súčasnosti sú európske dotácie pre Slovensko na úrovni európskeho priemeru. Európske prostriedky ponúkajú ďalšiu šancu posilniť slovenské poľnohospodárstvo, pritiahnuť doň mladých ľudí, podporiť kvalitné lokálne potraviny, oživiť spracovateľský sektor a mať tak životaschopný vidiek.”

„Jednou z najväčších devíz našej koncepcie rozvoja vidieka je, že máme centrálne stanovené základné priority, ale členské štáty a regióny si môžu samé navrhnúť programy, ktoré  sa hodia v ich situácii. Som rád, že na Slovensku sa dáva osobitný dôraz na podporu životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. Cieľom je cez investície povzbudiť rast a vytváranie pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Zároveň sa budú v slovenskom poľnohospodárstve šíriť ekologické praktiky bez negatívneho vplyvu na klímu a udržateľné lesné hospodárstvo.“ povedal európsky komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.

Program sa zameriava najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (zameranie investícií do 1 250 poľnohospodárskych a 400 potravinárskych podnikov), pričom zabezpečuje primerané hospodárenie s prírodnými zdrojmi a podporuje poľnohospodárske postupy priaznivé pre klímu na takmer 20 % poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej s cieľom ochrany biodiverzity, pôd a/alebo vodných zdrojov. PRV sa tiež zameriava na podporu odvetví vidieckeho hospodárstva vytvorením 2 000 pracovných miest vďaka investíciám do podnikov, ako aj inovačných projektov spolupráce, infraštruktúry a ľudských zdrojov prostredníctvom poradenských služieb v oblasti odbornej prípravy a miestnych služieb obyvateľstvu vrátane integrácie marginalizovaných spoločenstiev.

Rozvoj vidieka predstavuje druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky poskytujúci členským štátom balík finančných prostriedkov EÚ, ktoré môžu riadiť na celoštátnej či regionálnej úrovni v rámci viacročných, spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch ráta so 118 programami. Nové nariadenie o rozvoji vidieka na obdobie rokov 2014 – 2020 sa týka šiestich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych priorít, pričom jednotlivé programy obsahujú jasné ciele, v ktorých je stanovené, čo je potrebné dosiahnuť. V snahe o lepšiu koordináciu opatrení a maximalizovanie synergických účinkov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) bola navyše s každým členským štátom uzavretá partnerská dohoda, v ktorej sa kladie dôraz na širokú stratégiu daného štátu v oblasti štrukturálnych investícií financovaných z prostriedkov EÚ.

05-02-2015 Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2015.

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev

05-02-2015 Projekty na oživenie rekreačných miest môžu získať podporu z programu Pohoda za mestom

Ak máte dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi,  máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený  sumou max. 3 500 eur z programu Pohoda za mestom. V poradí už piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 16 000 eur.

„Často počúvame, že doba, ktorú žijeme, najmä jej rýchlosť, nám znemožňuje robiť tie najdôležitejšie veci – venovať sa samým sebe, stretávať sa s priateľmi a starať sa o svojich blízkych či komunitu, v ktorej žijeme. Pohoda za mestom poskytuje vo všetkých fázach – od prípravy projektu, cez jeho realizáciu až po samotné užívanie oddychovej zóny – príležitosť sústrediť sa na tie najdôležitejšie veci v našom okolí. Spojiť sily pre dobrú vec a vytvoriť niečo, z čoho budú mať radosť a úžitok mnohí ďalší,“ povedala na margo podpory programu manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko Hana Šimková.
Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Výsledkom by mali byť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov bude ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Uzávierka prijímania žiadostí je 25. februára 2015.
„Výstupmi jednotlivých projektov by mali byť miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti. Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.
O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne, vysoké školy, športové kluby alebo kluby turistov. Ďalej samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou organizáciou.
Projekty sa musia týkať rekreačných zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000, ktoré sú verejne prístupné, ale nemusia byť v katastri daného mesta. Pod rekreačným zázemím mesta sa rozumie územie, ktoré zabezpečuje každodennú rekreáciu obyvateľstva a turistov. Jeho podstatnú časť tvoria zeleň, vodné toky a plochy, športoviská, ihriská a iné zariadenia, ktoré sú určené pre oddych a trávenie voľného času.
Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na vytváranie a obnovu priestorov pre relax, zábavu a športové aktivity, výsadbu a ošetrenie zelene, obnovu a doplnenie drobného mobiliáru, opravu či vytvorenie miest pre oddych a stretávanie sa na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.). Okrem toho je možné finančné prostriedky použiť na doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a tiež na osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, napr. zvonkohier, interaktívnych náučných prvkov a umeleckých artefaktov.
Proces výberu projektov je v tomto roku jednokolový. Žiadosti musia byť doručené v papierovej a elektronickej podobe najneskôr 25. februára 2015 do 12:00. Podporené projekty budú zverejnené koncom marca 2015. Každý podporený projekt navyše získa od Nadácie Ekopolis konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru. Projekty by mali byť zrealizované v období od marca do konca októbra 2015.
V  predchádzajúcich štyroch ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 23 projektov, v celkovej výške 117 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre, Piešťanoch, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Ďalšie informácie na: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html

05-02-2015 NOVÁ VÝZVA_EACEA/6/2015 Podpora vývoja európskych videohier

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.

Ďalšie informácie na: http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-vyvoja-videohier

05-02-2015 Konferencia Verejné budovy pod lupou

Pätina z úspor energie, ktoré má Slovensko dosiahnuť do roku 2020, pripadá na verejný sektor. Ušetriť sa má najmä vďaka hospodárnejšej prevádzke verejných budov. Aj o požiadavkách na obnovované budovy a možnostiach financovania  sa bude hovoriť na konferencii „Verejné budovy pod lupou“, ktorá sa uskutoční 17. a 18. 2. 2015 v Patinciach

Konferencia, ktorá sa uskutoční vo Wellness Hoteli Patince, je určená predovšetkým pre najmä prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve, ale aj odborne spôsobilým osobám v oblasti certifikácie budov, energetickým audítorom, pracovníkom stavebných úradov a poskytovateľom energetických služieb.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

17. február 2015

09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie

10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.10 Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.30 Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12.00 Obed

13.30 Energetická hospdárnosť budov – požiadavky a realita
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

14.00 Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska
Henrich Pifko, Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy

14.30 Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov pre financovanie z operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15.00 Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti
Miloš Staštík, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15.30 Občerstvenie

16.00 Usmernenie pre verejný sektor na plnenie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

16.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Je tu príležitosť postatne znížiť energetickú náročnosť verejných budov. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Miloš Staštík (SIEA), zástupca Inštitútu pre energeticky pasívne domy

18.00 Záver

18. február 2015

09.00 Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová – ultranízkoenergetický štandard alebo budova s takmer nulovou potrebou?
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy

09.40 Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada,

10.20 Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Dalkia Východné Slovensko.s.r.o., Košice, Slovenský zväz výrobcov tepla

10.50 Občerstvenie

11.20 Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho” energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.50 Monitorovanie spotreby energie – významný faktor znižovania energetickej náročnosti
Matúš Izakovič, Yzamer, energetické služby a monitoring s.r.o.

12.10 Zásobovanie teplom z lokálnych alebo centrálnych zdrojov tepla

12.40 Diskusia

13.00 Obed

14.30 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci sa musia zaregistrovať prostredníctvom online formulára, ktorý bude zverejnený 5.2.2015. Vašu prihlášku považujeme za záväznú.

Z jednej spoločnosti sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 13. 2. 2015.

Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.

Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.

Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.

Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 17. februára 2015, 9.00 – 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

05-02-2015 MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0

MZ SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o NFP, verzia 13.0 v sekcii “Manuály, príručky a metodické pokyny” v kategórii “Príručka pre žiadateľa o NFP”

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/archiv_aktualit_2015

Zverejnený zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu Zelené oázy 2015

Zoznam projektov postupujúcich do II. kola programu nájdete TU.

Uzávierka prijímania žiadostí v II. kole je 16. február 2015.

Viac tu: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

05-02-2015 Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7

Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 28. januára 2015 vydalo aktualizovanú Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie aktualizovanej Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

„Všetky inštitúcie, ktoré majú povinnosť nakupovať prostredníctvom elektronického trhoviska budú mať jeden mesiac, aby sa zaregistrovali. Povinne používať tento systém budú od 1. marca. Informoval o tom vo štvrtok (22. 1. 2015) na tlačovej konferencii minister vnútra Robert Kaliňák.“

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

30-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

30-01-2015 Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

Ďalšie informácie na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

30-01-2015 Aktuálne termíny grantových programov Nadácie Tatra banky na rok 2015

Nadácia Tatra banky uverejňuje aktuálne termíny grantových programov na rok 2015.

Ďalšie informácie na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/

30-01-2015 Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:

prístavba materských škôl formou modulov,

prístavba materských škôl formou nadstavby,

výstavba nových materských škôl formou modulov,

rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:
„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

Ďalšie informácie na: http://www.minedu.sk/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol/

30-01-2015 Štát sprístupňuje malým a mladým poľnohospodárom pôdu na podnikanie

Manuál pre poľnohospodárov vznikol ako doplnok Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov pre uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom. Odpovedá na najčastejšie kladené otázky: Ako začať podnikať v poľnohospodárstve? Ako získať prístup k pôde? Aké zákony musím dodržiavať?

Formou realizácie koncepcie vytvára agrosektor priaznivejšie podmienky pre podnikanie       v poľnohospodárstve pre mladých, malých a rodinných  farmárov s cieľom riešiť generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku. Legislatívny rámec vymedzuje Zákon o pozemkových úpravách (č. 363/2014 Z. z.) a Nariadenie vlády SR o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobudnutia nehnuteľnosti SPF (č. 416/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 238/2010 Z. z.).

Prístupu k pôde predchádza schválenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 – 2020 a vyhlásenie výzvy Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Aby boli mladí a malí poľnohospodári úspešnými žiadateľmi o prístup k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), musia splniť podmienky dodržania minimálnej miery zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami na úrovni 0,4 VDJ/ha alebo vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu minimálne v rozsahu 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si oprávnený žiadateľ prenajme od Slovenského pozemkového fondu (SPF).

Dĺžka minimálneho trvania nájomnej zmluvy s SPF sa odvíja od doby realizácie projektu v horizonte 5 rokov odo dňa schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ŽoNFP) a doby udržateľnosti projektu v horizonte ďalších 5 rokov odo dňa ukončenia realizačnej fázy projektu.

Žiadateľ o pôdu musí dodržiavať v prípade špeciálnej rastlinnej výroby stanovené odporúčané minimálne hustoty výsadby na ha poľnohospodárskej pôdy. Maximálna výmera poľnohospodárskych pozemkov, ktorú môže SPF prenajať jednému žiadateľovi je 28 ha, pričom výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od SPF musí zodpovedať výmere poľnohospodárskej pôdy vlastnenej alebo prenajatej žiadateľom pred podaním žiadosti o pôdu na SPF.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (postupové kroky) (pdf, 178.02 Kb, 727x)

30-01-2015 Upozornenie pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie na najčastejšie pochybenia v procese VO a odporúčanie ASFEU

Na základe častých pochybení v procese verejného obstarávania (VO) zo strany prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie ASFEU zverejnila dokument Najčastejšie pochybenia vo VO a dokument Odporúčania ASFEU.

Zároveň ASFEU prijímateľov NFP vyzýva, aby si pred zaslaním dokumentácie na administratívnu kontrolu pred podpisom zmluvy overili, či sa v predkladanej dokumentácii uvedené nedostatky nenachádzajú. ASFEU taktiež odporúča zaslať uvedené materiály osobám zodpovedným za prípravu a realizáciu VO.

Viac tu: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/dokumenty-pre-prijimatelov/

30-01-2015 Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili 21.1.2014 nový Operačný program Výskum a inovácie.

Je to spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR pre poskytnutie podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Nadväzuje na operačné programy Výskum a vývoj a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z programového obdobia 2007 – 2013.

V novom programovacom období je pripravených viac ako 2,2 miliardy eur. Podľa ministra školstva Juraja Draxlera sú tri štvrtiny finančných prostriedkov určené na posilnenie výskumu a inovácií. Zvyšná časť má smerovať na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Významnou zmenou v porovnaní s dobiehajúcim programovým obdobím je možnosť podporovať projekty aj v Bratislavskom samosprávnom kraji. To je dobrá správa pre výskumné a vedecké inštitúcie na Slovensku, ktorých väčšina je sústredená práve v tomto vyššom územnom celku.

Pri príprave tohto programu oba rezorty intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou. „Považovali sme to za pozitívny fakt pri jeho príprave. Je totiž dôležité, aby sme prepojili akademické prostredie s podnikateľskou sférou,” skonštatoval minister školstva Juraj Drexler. Podľa jeho slov sa majú oproti minulému programovaciemu obdobiu zaviesť kvalitatívne zmeny a zefektívniť vyhlasovanie výziev. Taktiež by sa mala znížiť miera byrokracie.

„Primárnym cieľom tej časti programu, za ktorú prevzalo zodpovednosť Ministerstvo hospodárstva SR, bolo nájsť a ponúknuť slovenským firmám a živnostníkom nové nástroje pre rast, rozvoj a expanziu. Očakávame, že prispeje k zvýšeniu efektívnosti a výkonnosti celého systému výskumu, vývoja a inovácií a k skráteniu cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi,” uviedol minister hospodárstva Pavol Pavlis. Rezort hospodárstva po prvýkrát presadil, aby sa o tieto prostriedky z Európskej únie mohli uchádzať aj veľké podniky a zoskupenia podnikov, tzv. klastre. Novou, v doterajších programoch nerealizovanou oblasťou, sú horizontálne opatrenia pre vznik, a následne i podporu etablovaných malých a stredných podnikov. Pomoc podnikom bude orientovaná na hľadanie nových trhov, na prístup ku kapitálu, rozvoj kreatívnych odvetví hospodárstva a na rozvoj duševného vlastníctva. Na zmieňované aktivity Ministerstva hospodárstva SR je pripravených viac ako 1,2 mld. EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Minister Pavlis predpokladá, že vďaka novému operačnému programu sa vytvorí minimálne 4 000 pracovných miest.

Zástupca Európskej komisie Christopher Todd považuje tento program za fantastickú možnosť pre Slovensko, pretože sa kladie dôraz na aplikovaný výskum, ktorý umožňuje rýchlejšie pretaviť výsledky výskumu do obchodovateľného tovaru alebo vytvárania pracovných miest. Pozitívum vidí aj v tom, že sa zvýšia investície do výskumu a inovácií, čo je prioritou Európskej únie.

„Ministerstvo hospodárstva v súčasnosti sústreďuje svoje aktivity na jeden cieľ – čo najskôr zverejniť prvé výzvy na predkladanie žiadostí. Očakávam, že prvé projekty by sme mohli začať prijímať približne v polovici tohto roka”, uzavrel minister hospodárstva Pavol Pavlis.

30-01-2015 Monitorovací výbor operačného programu Integrovaná infraštruktúra začal naplno pracovať

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s Európskou komisiou a partnermi oficiálne začali činnosť monitorovacieho výboru pre nový Operačný program Integrovaná Infraštruktúra. Na dnešnom prvom zasadnutí monitorovacieho výboru sa zúčastnili aj noví prijímatelia pomoci z eurofondov, ktoré sú určené na rozvoj dopravy a informatizácie spoločnosti.

„Medzi najvýznamnejšie projekty v novom finančnom rámci bude patriť dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnic D1 a D3. Budeme pokračovať v modernizácii železničnej infraštruktúry po Žilinu a ďalej na východ a tiež v úspešných projektoch nákupu nových regionálnych vlakov. Okrem Bratislavy a Košíc je po novom rozšírená oblasť verejnej osobnej dopravy na ďalšie krajské mestá. Novinkou sú tiež projekty z oblasti vodnej dopravy a, samozrejme, dôležitou súčasťou operačného programu Integrovaná Infraštruktúra sú projekty zamerané na rozvoj informačnej spoločnosti,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Ministerstvo dopravy bude v novom programovom období aj riadiacim orgánom pre projekty informatizácie. Sprostredkovateľským orgánom bude, tak ako doteraz, ministerstvo financií.

Členmi monitorovacieho výboru OPII sú okrem zástupcov Európskej komisie pracovníci príslušných ministerstiev, prijímatelia pomoci, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj technickí experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions – konzultanti EK v poradnej funkcii), a zástupca Európskej investičnej banky.

Na dnešnom rokovaní schválili členovia monitorovacieho výboru štatúty a rokovacie poriadky pre jednotlivé oblasti podpory a boli informovaní o hlavných prioritách OPII.

Plánované výsledky OPII:

– 115 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest

– 300 kilometrov nových a zmodernizovaných ciest I. triedy

– 100   kilometrov zmodernizovaných železničných tratí

– ďalších 35 nových vlakových súprav

–  obnova električkových tratí  v Bratislave a Košiciach

– 78 nových vozidiel MHD a vybudovanie ôsmich terminálov osobnej dopravy

– zmodernizovaný verejný prístav v Bratislave

– projekty na pokrytie Slovenska širokopásmovým internetom

– budovanie eGovernmentu

– modernizácia verejnej správy

30-01-2015 Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Vláda SR na svojom 143. zasadnutí 21.1.2015 ako druhý bod prerokovala a schválila:

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Viac tu: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-170044?prefixFile=m_

30-01-2015 Národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci so sekretariátom programu európskej územnej spolupráce URBACT zorganizovalo dňa 21. januára 2015 v priestoroch auly Dionýza Ilkoviča STU národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III.

Viac než 80 zástupcov slovenských miest, odborníkov a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja, ktorí sa podujatia zúčastnili, malo možnosť dozvedieť sa informácie o aktuálnom priebehu projektov URBACT II a ich doterajších úspechoch priamo od zástupcu Sekretariátu programu URBACT, pána Raffaela Barbata.

Skúsenosti s priebehom a realizáciou projektov a ich prínos pre mesto prezentovali zástupcovia z Nitry (Štefan Lančarič, Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra) a z Košíc (Marian Matusák, projektový manažér Košice 2013, n. o.). Obe tieto mestá sú v súčasnosti zapojené do medzinárodných projektov v rámci URBACTu.

Pre slovenské mestá bolo podnetné vypočuť si informácie aj o pripravovanom programe URBACT III a zmenách, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prináša.

Ďalšie podnetné informácie o dôležitosti podpory rozvoja miest ako aj o budúcej koncepcii mestského rozvoja, ktorú MDVRR SR pripravuje, predniesli generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja pani Elena Szolgayová a vedúca oddelenia mestského rozvoja pani Erika Horanská.

Bližšie informácie o programe URBACT je možné nájsť na nasledujúcich odkazoch: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110375

30-01-2015 Úrad splnomocnenca začína aktualizovať stratégiu a jej akčné plány

Členovia Poradnej komisie pre prípravu revízie a aktualizácie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie sa po prvýkrát stretli v Bratislave dňa 19. januára 2015 na pracovnom zasadnutí. Témou zasadnutia poradnej komisie bola tvorba nových akčných plánov pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania, finančného začlenenia a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti.

Tvorba nových aktualizovaných akčných plánov, úprava politík a evaluácia dopadov existujúcich programových opatrení stratégie  vyplýva zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 bola schválená v januári 2012 ako komplexný dokument, ktorým vláda SR reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskych komunít i na úrovni EÚ. Princípy obsiahnuté v stratégii majú ambíciu tvoriť základ politík (najmä v oblasti vzdelávania, zamestnania, bývania a zdravia) s cieľom riešiť nepriaznivú situáciu Rómov pre obdobie do roku 2020, ako aj pre programové obdobie na roky 2014 – 2020 pre použitie štrukturálnych fondov. Dôležitým aspektom stratégie je smerovanie politík na väčšinovú populáciu.

Revízia stratégie a príprav nových akčných plánov je potrebná kvôli zrevidovaniu cieľov a aktivít, ktoré nadväzujú na ne, vytvorenie nových opatrení, ktorými sa naplní filozofia stratégie. Úrad splnomocnenca považuje za kľúčové nielen zadefinovanie nových aktivít na obdobie od roku 2016 – 2020, ale aj nastavenie jasných a merateľných ukazovateľov, prostredníctvom ktorých sa bude vyhodnocovať dopad jednotlivých realizovaných opatrení.

30-01-2015 Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 3 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013. Dokument je zverejnený aj v časti OPV – Dokumenty pre prijímateľov.

Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013, aktualizácia č. 3

30-01-2015 Workshop projektu Transhusk Plus

dovoľujeme si Vás pozvať na workshop projektu Transhusk Plus
PROGRAM  workshopu:
Téma: Informačná podpora plánovania a využívania cezhraničnej verejnej dopravy s osobitným zreteľom na jej využitie s hľadiska cyklodopravy
Dátum: 18. február 2015, streda
Miesto: Holiday Inn TRNAVA
Hornopotočná 5
917 01 Trnava
Slovensko

08,30 – 08,45 – Registrácia

BLOK – PREDSTAVENIE PROJEKTU

08,45 – 09,00 – Uvítanie a otvorenie
Otvorenie (základná informácia o projekte a cieľoch workshopu)
09,00 – 10,00 – Predstavenie projektu
Informácia o cieľoch, termínoch a stave rozpracovanosti projektu
Aktivity projektu zamerané na informačnú podporu verejnej dopravy v prihraničnom priestore s osobitným zameraním na cyklodopravu
10,00 – 10,15 – Prestávka
10,15 – 11,15 – Nástroje na zabezpečenie informačnej podpory verejnej dopravy v prihraničnom priestore
Požiadavky na údajové zabezpečenie informačnej podpory verejnej dopravy v prihraničnom priestore
Existujúce a plánované plánovače trás a ich využitie pre cezhraničnú verejnú dopravu
Možnosti integrácie existujúcich nástrojov informačnej podpory z pohľadu koncového užívateľa
Súčasný stav návrhu informačnej podpory verejnej dopravy s osobitným zameraním na podporu cyklodopravy z pohľadu projektu Transhusk Plus
11,00 – 12,00 – Diskusia na tému informačného zabezpečenia pre cezhraničnú verejnú dopravu
Diskusia o stave, potrebách a ďalších zámeroch k rozvoju informačnej podpory verejnej dopravy v prihraničnom regióne
12,30 – Záver workshopu
12:45 – Obed

Svoju účasť prosím potvrďte mailom na adresu: erasmus@stonline.sk do 10.2.2014.

Tešíme sa Vašu účasť.

Drahomíra Polakovičová
manažér worshopu

21-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2014 (vrátane LEADER) a Sumárny prehľad – OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2014

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=353

21-01-2015 VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

V Y Z Ý V A

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1031/2014“), aby predkladali žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory za vykonané opatrenia v sektore ovocie a zelenina v období od 30. septembra 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory “) do termínu 31. januára 2015. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory spolu so sprievodnými dokladmi poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory vrátane formuláru je dostupný na webovom sídle platobnej agentúry v časti Aktuality.

Viac informácií na  http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6293

21-01-2015 VÝZVA NA PREDKLADANIA PONÚK NA INTERVENČNÝ NÁKUP MASLA A NA INTERVENČNÝ NÁKUP SUŠENÉHO ODTUČNENÉHO MLIEKA

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a na delegované nariadenie Komisie č. 1336/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015

O Z N A M U J E

že je možné predkladať ponuky na intervenčný nákup masla a sušeného odstredeného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom v období: od 1. januára do 30. septembra 2015 na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore poľnohospodárskych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6292

20-01-2015 ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015  prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja podľa miesta stavby nasledovne:
a) Úvery na výstavbu nájomných bytov – okresné úrady v sídle kraja
b) Úvery na obnovu bytovej budovy – mestské úrady v sídle okresu
c) Úvery na výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb – okresné úrady v sídle kraja
d) Úvery pre fyzické osoby – mestské úrady v sídle okresu

Žiadosti sa predkladajú v nasledovných termínoch:
a) od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie nájomných bytov
b) od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obnova bytovej budovy
c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pre účely:
– výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb
– obnova zariadenia sociálnych služieb
d) od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby

Uvedená aktivita zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie informácie na: www.sfrb.sk

20-01-2015 Pripomienky verejnosti k stavebnému zákonu boli vyriešené

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR (MDVRR) dnes prerokovalo so zástupcami verejnosti ich pripomienky k návrhu nového stavebného zákona. Dnešným rokovaním sa vyriešili prakticky všetky zásadné pripomienky ľudí k návrhu zákona. Vo väčšine prípadov sa na rokovaní, ktoré viedol rezortný štátny tajomník František Palko, podarilo nájsť kompromis, s ktorým sú spojné všetky zúčastnené strany.

„Pre verejnosť je veľmi dobrou správou, že finišujeme s prípravou nového stavebného zákona, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť život našich občanov,“  skonštatoval F. Palko. Ako sa ministerstvo zaviazalo už pri predstavení nového návrhu stavebného zákona, iniciovali sme širokú odbornú diskusiu s odborníkmi z tejto oblasti. Na dnešnom rokovaní so zástupcami verejnosti boli verejne prerokované predovšetkým zásadné pripomienky Inštitútu urbánneho rozvoja a Via Iuris.

Tieto sa týkali hlavne okruhu účastníkov konkrétnych konaní, zjednodušenia  rozhodovacích procesov či problematiky takzvaných čiernych stavieb. Pripomienky zúčastnených subjektov boli často úplne protichodné, preto je hľadanie kompromisov veľmi náročné. Dnes sme napríklad riešili rozpor, kedy časť verejnosti chcela zvýšiť a druhá časť znížiť počet účastníkov stavebného konania. „Ide o veľmi odborne namáhavé rokovania, preto som veľmi rád, že sa nám darí jednotlivé rozpory riešiť a smerujeme ku kompromisu, s ktorým budú spokojné všetky zúčastnené strany,“ povedal F. Palko.
Po dnešnom rokovaní ostali otvorené niektoré otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť aj za účasti iných subjektov. Ide napríklad o problematiku zefektívnenia činnosti stavebných úradov. V tomto bude potrebné rokovať so zástupcami samospráv. V mnohých prípadoch sa pripomienky týkali precizovania niektorých ustanovení zákona, čo sa nám podarilo v rámci dnešného rokovania vyriešiť.

20-01-2015 Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 13. januára 2015 vydalo Informáciu č. 7 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne postupu pri podlimitných zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/

20-01-2015 Prezentácie z konferencie Energetická efektívnosť do roku 2020

Zákon o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť šetriť energiou predovšetkým tým, ktorí môžu spotrebu významne znížiť. O tom, aké sú možnosti a kde sú na Slovensku najväčšie rezervy v úsporách energie, sa podrobne hovorilo na konferencii Energetická efektívnosť do roku 2020.

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Podujatie sa konalo v Trnave v dňoch 9. a 10. decembra 2015, len týždeň po nadobudnutí účinnosti Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej účinnosti.

Prednášky venované záväzným energetickým dokumentom, požiadavkám uvedeným v legislatíve, ale aj príkladom z praxe si vypočulo viac ako 250 účastníkov konferencie.

Viac tu: http://www.isrra.sk/informacie/aktuality/1168-prezentacie-z-konferencie-energeticka-efektivnost-do-roku-2020.html

20-01-2015 POZVÁNKA NA INFO SEMINÁRE k marcovej uzávierke 2015 Európa pre občanov

29.1.- Bratislava
Program:
10:00-11:45 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku”

11:45 – 12:30 prestávka
12:30-13:30 Kadri Sikk, vedúca EKB Estónsko: “Cezhraničná spolupráca s Estónskom”
13:30 – 14:00 inidividuálne konzultácie projetkov
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 27. 1. 2015
Viac informácií nájdete tu.

5.2. Košice

Program:
10:00-12:00 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku”
12:15 – 14:00 individuálne konzultácie
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 3. 2. 2015
Viac nformácií nájdete tu.

10.2. – Žilina
Program:
10:00 – 11:45 Želmíra Gérová, vedúca EKB na Slovensku: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcové uzávierky”
12:00 – 13:45 Zuzana Duchová, vedúca Kreatívnej Európy: “Kreatívnej Európa, podprogram Kultúra v roku 2015”
13:45 – 14:15 individuálne konzultácie projektov
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 9. 2. 2015
Viac informácií nájdete tu.

12.2. – Banská Bystrica
Program:
10:00-12:00 Želmíra Gérová, vedúca EKB Slovensko: “Nový pracovný program EpO pre rok 2015 so zameraním na marcovú uzávierku”
12:15 – 14:00 individuálne konzultácie projetkov
Registrácia na: office@europapreobcanov.sk do 10. 2. 2015
Viac informácií nájdete tu.

———————————————————————————————————–

UZÁVIERKY V ROKU 2015:

2. marec 2015:
1.1 Európska pamiatka
2.1 Družobné mestá
2.2 Siete medzi mestami
2.3 Projetky občianskej spoločnosti
1. setpember 2015:
2.1 Družobné mestá
2.2 Siete medzi mestami

20-01-2015 URBACT Info deň

Dňa 21.1.2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity na Vazovovej 5 v Bratislave uskutoční

URBACT Info deň

Od URBACT II k URBACT III: Ako podporovať mestá?

Info deň je určený pre zástupcov slovenských miest a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja.

V rámci programu bude predstavený operačný program URBACT III, ktorý je vhodným nástrojom na tvorbu plánov rozvoja miest a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce. Zároveň budú predstavené východiská politiky mestského rozvoja Slovenskej republiky.

Program stretnutia nájdete tu (pdf)

Bližšie informácie o programe URBACT tu (pdf)

registrovať sa je možné e-mailom na adrese: lucia.pospisova@mindop.sk

20-01-2015 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo 16. decembra 2014, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie masla do 28. februára 2015

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu

Odbor poľnohospodárskych komodít

Oddelenie živočíšnych komodít

kontakt: Ing. Jozef Spinčiak

e-mail: jozef.spinciak@apa.sk

tel.: 0918 612 202

Ing. Gabriela Gembešová

vedúca oddelenia

e-mail: gabriela.gembesova@apa.sk

tel.: 0915 762 127

20-01-2015 OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo 16. decembra 2014, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 28. februára 2015

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: jozef.spinciak@apa.sk
tel.: 0918 612 202
Ing. Gabriela Gembešová
vedúca oddelenia
e-mail: gabriela.gembesova@apa.sk
tel.: 0915 762 127

15-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla.
Viac informácií na  http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=8178

15-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=75

14-01-2015 Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  (ďalej  len  „zákon“)  majú  obce  možnosť  predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie  aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so  zákonom  môžu obce v rozpočtovom roku 2015  požiadať o dotáciu  od 15. januára  2015  do  28.  februára 2015.  O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne  do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť  podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Ing. arch. Želmíra Kalinová

riaditeľka odboru územného plánovania MDVRR SR

14-01-2015 Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľujú informovať o zámere vyhlásiť výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK1. K informácii o zámere je príloha.

14-01-2015 Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave

Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva – EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.

Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Výzva na predloženie žiadostí. Príloha 1 Výzvy – Záväzok kvality. Žiadosť o chartu v pdf formáte (on-line elektronická verzia bude dostupná v marci 2015). Inštrukcie k vypĺňaniu žiadosti. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.

Viac tu:
http://www.erasmusplus.sk/aktuality/2014/vyzvaCharta/Vyzva_FINAL_VET%20mobility%20Charter-EAC-A05-2014-EN%20for%20translation%20R3%20changes%20again%20december%20+%2018CET%20deadline.pdf

14-01-2015 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx

14-01-2015 Výzva Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/

14-01-2015 Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmongram-v%C3%BDziev-OP-K%C5%BDP-03_2015-02_2016.pdf

14-01-2015 Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmonogram-vyziev-OP-ZP-na-2014_aktualizacia_4_2014-11-24.pdf

14-01-2015 Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvára verejnú konzultáciu k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Účelom konzultácie je získať názory odbornej verejnosti z oblasti elektronických komunikácií k zámerom a cieľom pripravovaného návrhu Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020. Vaše návrhy a názory môžete zasielať do 31. januára 2015.

Viac tu: http://www.vus.sk/npek2020/

14-01-2015 Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov.

Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce bude od 19. 1. 2015:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Všetky ďalšie súvisiace informácie budú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk, ako aj na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie www.opzp.sk (napríklad poštová adresa, sídlo podateľne, kontaktné údaje zamestnancov, atď.).

Súčasne si Vás dovoľujeme upozorniť na dočasné odpojenie elektronickej pošty a pevných liniek počas doby sťahovania.

14-01-2015 Hlavné novinky na trhu prace platné od januára 2015

1. Minimálna mzda bola zvýšená na 380 eur.

2. Začína platiť súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Po novom tak majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi ti dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí si našli pracú a ich zárobok nie je vyšší ako dvojnásobok sumy minimálnej mzdy. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7222/Zacina-platit-subeh-pomoci-v-hmotnej-nudzi-a-mzdy

3. Ľudia, ktorí zarobia maximálne 570 eur mesačne, majú nárok na odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné odvody. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7216/Nizkoprijmovi-zamestnanci-maju-narok-na-odvodovu-ulavu

4. Študentom, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci, sa zvyšuje hranica zárobku, do ktorej nemusia platiť odvody, a to na jednotnú sumu 200 eur. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7228/Brigadujucim-studentom-sa-zvysuju-odvodove-ulavy-na-200-eur

5. Firmy na Slovensku sa môžu uchádzať o príspevok od štátu na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7214/Firmy-sa-m-zu-uchadzat-o-statny-prispevok-na-pracovne-miesta-pre-mladych

6. Štát začína daňovo zvýhodňovať firmy a tých podnikateľov na Slovensku, ktorí budú investovať do výskumu a vývoja. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7256/Slovensko-danovo-zvyhodni-podniky-ktore-zainvestuju-do-vedy-a-vyskumu

7. Nadobudol účinnosť zákon o sociálnej práci, ktorý rieši otázky profesijného zabezpečenia sociálnej prace v praxi. Viac informácii nájdete v tomto článku: https://www.istp.sk/clanok/7219/Zakon-o-socialnej-praci-nadobuda-dnesnym-dnom-ucinnost.

14-01-2015 Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb. Usmernenie je dostupné tu.

14-01-2015 Oznámenie pre prijímateľov o zavedení využívania Elektronických pracovných výkazov od 01. 01. 2015

V nadväznosti na prijaté nápravné opatrenia zo systémového auditu číslo 2012-1516 vykonaného Európskou komisiou je zavedené využívanie Elektronických pracovných výkazov (ePV) od 01.1.2015 v rámci implementácie dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia riadených Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI (IA ZaSI). Elektronické pracovné výkazy sú dostupné na webovom sídle https://pracovnevykazy.employment.gov.sk.

Implementácia ePV je rozdelená do nasledovných fáz:

Adaptačné obdobie – od 01.01.2015 do 28.02.2015 bude IA ZaSI požadovať predkladanie papierových pracovných výkazov a vypĺňanie pracovných výkazov elektronicky súčasne. Vypĺňanie ePV bude pre prijímateľov povinné. V prípade rozdielov bude záväzná papierová forma pracovného výkazu.

Ostrá prevádzka – od 01.03.2015 do konca programového obdobia 2007-2013. Počas tohto obdobia nebude IA ZaSI požadovať pravidelné predkladanie papierových verzií pracovných výkazov ako podpornej dokumentácie v rámci žiadostí o platbu (ďalej aj „ŽoP“). Pre účely administratívnej kontroly žiadosti o platbu bude postačovať „odoslanie“ ePV  prostredníctvom webovej aplikácie.

14-01-2015 Materiály zo 140.schôdze vlády SR

Vláda SR na svojej 140. schôdzi dňa 7.1.2015 prerokovala okrem iných aj nasledovné materiály:

Ako bod 8 prerokovala a schválila materiál:

Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 za rok 2013

Ako bod 11  prerokovala a schválila materiál:

Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020

Ako bod 12  prerokovala a schválila materiál:

Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020

Ako bod 13  prerokovala a schválila materiál:

Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 – návrh

Ako bod 14  prerokovala a schválila s pripomienkou materiál:

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie

Viac tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/779

14-01-2015 Materiály z portálu MDVRR SR

Na portáli Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja boli uverejnené nasledovné materiály:

– Nariadenie vlády SR  z 3.decembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

– Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. decembra 2014 č. 16949/2014/B821-SBPMR/76773-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Viac tu: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

14-01-2015 Verejné konzultácie pre SC5 na roky 2016-17

V rámci pracovného programu 2016-2017 pre spoločenskú výzvu SC5 “Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny” rámcového programu Horizont 2020, má Európska komisia v úmysle vyhlásiť výzvy aj pre veľké pilotné/demonštračné projekty. Preto otvára verejnú konzultáciu, kde môžete vyjadriť, v akých oblastiach máte záujem o veľké demonštračné a pilotné projekty.

Viac tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5

14-01-2015 Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=441

14-01-2015 KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

14-01-2015 KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutoční 21. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ul. Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Záujemcov prosíme vyplniť prihlášku do 15. januára 2015.
Program konferencie si môžete stiahnúť tu.

Program konferencie 21.01.2015

Kontakt

Často kladené otázky (FAQ)

Informovanie a komunikácia

Dokumenty, usmernenia a príručky

Aktuality

Príprava operačného programu Výskum a inovácie

Viac tu: http://www.minedu.sk/data/att/7157.pdf