Aktuality 2016

05-11-2016 Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 2. novembra 2016 Usmernenie č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je optimalizácia 13. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 vo vzťahu ku kategórii podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa a vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené.

05-11-2016 Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky, druhá výzva pre podniky existujúce minimálne 3 roky.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie k predmetným výzvam a ich vyhlásenie sa predpokladá v 45. týždni 2016. Výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fkEt1e

05-11-2016 USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 27.10.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

05-11-2016 Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná od 1. novembra 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Organizačná schéma (účinná od 01.11.2016) (pdf, 73.62 Kb, 20785x)

05-11-2016 Informácia o výzve

Dňa 29.10.2016 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2017 (2016/C 401/09)

Výzva na predkladanie návrhov:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.401.01.0011.01.SLK&toc=OJ:C:2016:401:TOC

05-11-2016 Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016.

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:
– úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave,
– úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,
– formálnych úprav.

Viac podrobností nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa“.

05-11-2016 V škôlkach pribudnú tisíce miest

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.

„Uvedomujeme si akútny nedostatok miest v škôlkach. Dnešným dňom preto spúšťame výzvu, vďaka ktorej pribudnú tisíce nových miest,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Prostriedky v novej výzve budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 1,3 mld. eur vyčlenená na integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny.“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v poslednej dobe odložilo spustenie viacero výziev a rozhodlo sa ich prehodnotiť. Cieľom bolo lepšie nastavenie parametrov tak, aby spĺňali požiadavky regiónov a boli v súlade so strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja. „Po prvý krát v histórii sú krajské mestá zahrnuté do implementácie a budú participovať na výbere a hodnotení projektov v súlade s definovanou stratégiou,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná. Po materských školách budú nasledovať výzvy zamerané na regionálne cesty, verejnú osobnú dopravu, stredné školy, cyklotrasy, základné školy a sociálne veci.

„Združenie miest a obcí (ZMOS) víta zrýchlenie procesov implementácie Integrovaného operačného programu. Kým v lete tohto roku sa čerpanie v rámci IROP javilo ako ohrozené, dnes je na svete prvá dôležitá výzva, navyše v prioritnej oblasti, akou sú materské školy,” uviedol výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška. “Oceňujeme obrovský kus práce, ktorý pre to odviedol riadiaci orgán a akceptoval pri tom aj viaceré zásadné pripomienky samosprávy. Zavedenie dvojkolovosti do výzvy vnímame ako snahu šetriť čas aj finančné prostriedky konečných žiadateľov a dúfame, že sa to pretaví aj do reality.“

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

01-11-2016 Vyjadrenie splnomocnenca ku schváleniu zákona o registri partnerov verejného sektora

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti víta schválenie zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“) Národnou radou SR.

Vypracovanie návrhu protischránkového zákona je súčasťou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 a jeho prijatie prispeje k zvýšeniu transparentnosti a obmedzeniu korupcie pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

01-11-2016 Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 28. októbra 2016 s účinnosťou od 31. októbra 2016 Usmernenie č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

Popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia a úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk v časti Výzvy/Aktuálne výzvy/2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

01-11-2016 Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 31. 10. 2016 bola zverejnená 15. a 16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 100 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.
Obe výzvy sú vyhlásené ako otvorené, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Vychádzajúc zo skúseností v rámci predchádzajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať na webovom sídle OP KŽP alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

01-11-2016 Prehľad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2016

Prehľad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2016 (k 27.10.2016) nájdete tu.

Zdroj : Creative Europe Desk Slovensko

01-11-2016 Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 4, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

01-11-2016 Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu

Úrad vlád SR v pozícií Národného kontaktného bodu Dunajského nadnárodného programu po ukončení prvej výzvy informuje potencionálnych žiadateľov druhej výzvy o najčastejších nedostatkoch v procese predkladania projektových žiadostí.

Cieľom tejto informácie je vyhnúť sa opakovaniu týchto chýb, ktoré môžu mať za následok vylúčenie partnera projektu alebo vylúčenie celého projektu z procesu hodnotenia. Zároveň žiadame žiadateľov najbližšej výzvy, ktorí si nie sú istí, či sú verejným alebo súkromným subjektom, aby pred predložením projektu konzultovali túto otázku s Národným kontaktným bodom (peter.heriban@vlada.gov.sk alebo danube@vlada.gov.sk).

Prehľad najčastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu

01-11-2016 Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti r. 2016 v GSAA

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) si dovoľuje žiadateľov informovať, že správcom a prevádzkovateľom aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu – GSAA je Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „NPPC-VÚPOP“). Vzhľadom k tomu, že aplikácia GSAA bola dňa 24.10.2016 sprístupnená po prvý krát pre žiadateľov na úpravu hraníc užívania z dôvodu riešenia nezrovnalostí, bolo zaznamenaných viacero sťažností a podnetov zo strany žiadateľov ako aj samosprávnych orgánov zastupujúcich poľnohospodárske subjekty na preverenie funkčnosti a reakčného času aplikácie GSAA. Tieto podnety boli postúpené správcovi NPPC-VÚPOP na riešenie. Ďalšie problémy súvisiace s aplikáciou GSAA je možné nahlasovať na helpdesk@vupop.sk.

V mene všetkých zainteresovaných strán ďakujeme za informácie a podnety, a veríme, že tieto prispejú k zlepšeniu aplikácie GSSA tak, aby sa stala plnohodnotným a užívateľsky prijateľným nástrojom pre žiadateľov ako aj pre využitie platobnej agentúry pri administrovaní žiadostí.

Platobná agentúra zároveň oznamuje žiadateľom, ktorým je v týchto dňoch doručované Oznámenie o nezrovnalostiach vo výmerách súvisiace s GSAA, že termín na odpoveď do 5 pracovných dní je lehota určená z dôvodu následných procesov, ktoré musia byť vykonané pred prvým schvaľovaním priamych podpôr na jednotnej žiadosti v roku 2016. Vzhľadom na situáciu s aplikáciou GSAA bude platobná agentúra za účelom vyriešenia nezrovnalostí administratívnym postupom prihliadať aj na odpovede doručené po tejto lehote. Momentálne je stanovený termín na vykonávanie úprav hraníc užívania v aplikácii GSAA pre všetkých žiadateľov do 03.11.2016. Po analýze údajov z aplikácie GSAA platobná agentúra prehodnotí, či opätovne sprístupní aplikáciu GSAA pre žiadateľov aj po termíne 03.11.2016, o čom bude žiadateľov informovať na svojom webovom sídle www.apa.sk v časti Aktuality.

01-11-2016 Oznam o Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2017

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2016 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017 EAC/A03/ 2016 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2017/Vyzva_2016_v4.pdf

01-11-2016 Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v dotačných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožňuje oprávneným žiadateľom získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v piatich podprogramoch:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Úspešní žiadatelia môžu pridelené finančné prostriedky použiť na pamiatkový alebo reštaurátorský výskum, prípravu projektovej dokumentácie či nákup materiálu a služby súvisiace s realizáciou projektu.

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadatelia môžu získať dotáciu v rámci podprogramov:

podprogram 2.1 Živá kultúra,

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

Termín uzávierky predkladania žiadostí v obidvoch programoch je 19. decembra 2016 (vrátane).

Všetky potrebné informácie o jednotlivých výzvach nájdete na stránke MK SR v časti Podpora projektov/Dotácie.

01-11-2016 Grantový program Spoločne pre región otvára už svoj 10. ročník

13 500 eur čaká na originálne verejnoprospešné a komunitné projekty neziskových organizácií a obcí z prešovského a košického kraja.

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty v maximálnej výške 2 500 eur podporia inovatívne projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplné voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj environmentálne a vzdelávacie aktivity.

Spoločne pre región je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 16. januára 2017.

Text Výzvy nájdete tu.

ziadost-o-grant_spr_2017

ziadost-o-grant_-rozpocet_spr_2017

vyhlasenie-o-partnerstve_spr_2017

vyzva_spr_2017

V prípade otázok prosím kontaktujte manažéra grantových programov Tomáša Töröka:
+ 421(55)6221152
tomas.torok@karpatskanadacia.sk

01-11-2016 Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu

Dňa 19.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy:

1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií,
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže – neprofesionálne umenie,
4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.fpu.sk/vyzvy-2017/252-vyzva-c-2-2017.

01-11-2016 Informačno-poradenské centrá objasnia čerpanie zdrojov EÚ

V šiestich krajských mestách poskytnú vyškolení odborníci nielen základné informácie, ale aj reálne pomôžu s prípravou kvalitných projektov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu tvrdí, že pre žiadateľov sa tak zvýši šanca uspieť a európske peniaze budú pre všetkých prístupnejšie. Zjednodušovanie čerpania eurofondov je podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho absolútna priorita.

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) – Slovensko sa v týchto dňoch prepája sieťou informačno-poradenských centier, ktoré budú vysvetľovať, ako efektívne čerpať eurofondy. V šiestich krajských mestách poskytnú vyškolení odborníci nielen základné informácie, ale aj reálne pomôžu s prípravou kvalitných projektov. Ako vo štvrtok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pre žiadateľov sa tak zvýši šanca uspieť a európske peniaze budú pre všetkých prístupnejšie.

Vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer – SD) opätovne zdôraznil, že zjednodušovanie čerpania eurofondov je absolútna priorita na najbližšie obdobie. “Ak sa doteraz niekto sťažoval, že eurofondové procesy sú komplikované a príliš nezrozumiteľné, stačí prísť do poradenského centra a na všetko sa opýtať,“ spresnil.
Medzi informačno-poradenskými centrami a riadiacimi orgánmi na ministerstvách bude fungovať intenzívna komunikácia. Napríklad, ak podnikateľ spresní svoje predstavy o investičných projektoch, pracovníci centra ho budú automaticky informovať o vyhlásených výzvach a najvhodnejších možnostiach.

Európska komisia podľa úradu vicepremiéra dlhodobo vníma Slovensko ako krajinu, ktorá pri viac ako 80 % projektov využíva externé posily. Dotknutí sú najmä starostovia, malí a strední podnikatelia, ako aj zástupcovia neziskového sektora.

“Úlohu poradcu a podporovateľa by v tomto prípade mal zohrávať štát. Som rád, že sme našli kvalitné administratívne kapacity a prvé výsledky tohto úsilia môžeme vidieť už dnes. Pri otvorení centra v Nitre ma zamestnanci informovali, že o ich rady už prišiel požiadať starosta z neďalekej obce či riaditeľ strednej školy,” dodal Pellegrini.
Informačno-poradenské centrum zatiaľ nemá Banská Bystrica, nakoľko sa v súčasnosti hľadá spôsob jeho zriadenia.

Kontakty
Informačno-poradenské centrum pre Nitriansky kraj
Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj
Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj
Informačno-poradenské centrum pre Košický kraj
Informačno-poradenské centrum pre Prešovský kraj

Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Centrálny koordinačný orgán koordinuje činnosť siete, poradenstvo pre žiadateľov, prijímateľov a verejnosť poskytujú výhradne jednotlivé informačné poradenské centrá v krajoch.

Kontakt:
ipc.cko@vicepremier.gov.sk
www.vicepremier.gov.sk

01-11-2016 Zo zdrojov EÚ na roky 2014 – 2020 sa využilo 190 mil. eur

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 – 2020 dosiahla k 30. septembru 1,36 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu augusta čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 16,17 mil. eur a miera o 0,12 percentuálneho bodu.

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2016

Detailné info:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992

01-11-2016 Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 – 2013 dosiahlo 97,2 %

Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. septembru 11,292 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2016

Detailné info:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992

01-11-2016 Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 dňom 26. 10. 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 21. septembra 2016, uzavrie 6. výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov dňa 26. októbra 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

10-09-2016 Dôležitý oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy INTERREG SK-CZ/2016/01, INTERREG SK-CZ/2016/02, INTERREG SK-CZ/2016/03 a INTERREG SK-CZ/2016/04 sú v ITMS 2014+ už v stave aktuálne.
Zároveň riadiaci orgán informuje, že koncom septembra 2016 dôjde z dôvodu nekompability papierovej verzie formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 výzvy) k aktualizácii formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+.

Z uvedeného dôvodu bola vykonaná aj aktualizácia výziev s posunom termínu uzavretia jednotlivých výziev.

Riadiaci orgán preto upozorňuje všetkých žiadateľov, aby zatiaľ neregistrovali žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+.

O aktualizácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+ a možnosti registrácie a odosielania žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom ITMS2014+ Vás bude riadiaci orgán informovať prostredníctvom webovej stránky.

Informácia bola zverejnená na stránke: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=273

10-09-2016 Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev v IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.

Uvedený harmonogram výziev je zverejnený na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=9943

10-09-2016 Žurnál Rádia Slovensko – čerpanie eurofondov

Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej 300 miliónov EUR, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania. Ešte minulý rok boli preto zavedené ex-ante kontroly (teda kontroly ešte pred vyhlásením verejného obstarávania), ktoré mali zabezpečiť odstránenie chýb už v počiatočnej fáze verejného obstarávania.

Napriek tomu však väčšina nedostatkov, ktoré majú za následok zastavenie programov, bola identifikovaná až v následných auditoch vykonávaných zo strany Európskej komisie alebo nimi poverených organizácií.
Podľa partnera Centire Tamása Szőkeho, najviac problémov spôsobujú prijímateľom nejednotnépravidlá riadiacich orgánov a nedostatočná odbornosť ich zamestnancov, ktorý proces verejného obstarávania kontrolujú. Pre lepšie čerpanie eurofondov by podľa neho ministerstvá mali systematicky budovať odborné kapacity, zbaviť eurofondy politického vplyvu a reálne sa zaoberať spätnou väzbou od prijímateľov európskych peňazí.

Reportáž Rádia Slovensko o tom, prečo Brusel blokuje pre Slovensko preplatenie eurofondov začína minútou 02:47.

Zdroj:https://www.centire.com/sk/novinky/zurnal-radia-slovensko-cerpanie-eurofondov

22-08-2016 Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania.

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR (http://bit.ly/2b3dhVf). Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov na malé a stredné podnikanie (tzv. SME Test), podnikateľské koučovanie a mentoring a podobne. Zavádza aj definíciu pojmu startup. Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu ‘najskôr myslieť v malom’ (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí. „Doposiaľ v právnom poriadku Slovenskej republiky neexistoval zákon, ktorý by upravoval, resp. vytváral rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Nový zákon prispeje k odbúravaniu administratívnej záťaže, podpore inovácií a internacionalizácii malého a stredného podnikania,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Návrh zákona upravuje pôsobnosť MH SR pri poskytovaní podpory v oblasti MSP, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP, konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch) či dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020.
Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zákona vychádza z ustanovení aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Návrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu ex-ante kondicionality, teda podmienky čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť MSP v rámci programovacieho obdobia rokov 2014 až 2020.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/2bvh3VP

22-08-2016 Oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika oznamuje, že z dôvodu technických príčin dôjde k posunu vyhlásených výziev.

O aktualizácii výziev z uvedeného dôvodu, budú žiadatelia informovaní v najbližšej dobe.
Vzhľadom na uvedené je nutné sledovať webové sídlo RO www.sk-cz.eu.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=269

22-08-2016 Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

18.08.2016 – Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 17.08.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.

22-08-2016 Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície bude mať nové kompetencie pri eurofondoch.

Účinnejší dohľad nad transparentnosťou výziev z eurofondových peňazí, ale aj právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány dnes vláda odklepla Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície (http://bit.ly/2bdGooL). Jeho šéf Peter Pellegrini tak bude mať rozšírené kompetencie a zároveň mu pribudnú nové povinnosti.

Nariadenie vlády mu udelilo napríklad právomoc schvaľovania výziev a písomných vyzvaní, a to ešte pred ich vyhlásením riadiacimi orgánmi – teda ministerstvami. “Okrem toho bude našou kompetenciou posudzovať predložené výzvy z pohľadu potenciálnych diskriminačných podmienok, identifikácie prípadných porušení pravidiel implementácie a v neposlednom rade tiež dohliadať na odstraňovanie administratívnej záťaže u prijímateľov,” priblížil Pellegrini.

Novinkou je aj to, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány sa ich budú musieť držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu vlády. “A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia,” vysvetlil Pellegrini.

Účelom týchto nových kompetencií je okrem zvýšenia efektívnosti a rýchlosti čerpania aj zvýšenie dohľadu nad transparentnosťou vyhlasovaných výziev a písomných vyzvaní. Schválenie nariadenia vyplývalo z povinnosti zmeny kompetenčného zákona, ktorým vznikol nový úrad.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/2b0xN69

22-08-2016 Podporné dokumenty k procesu VO

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI zverejnilo na svojom webovom sídle nové podporné dokumenty k procesu VO. Predmetné dokumenty sú zverejnené na https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/.

15-08-2016 Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

Úrad vlády SR – Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016

  • Príloha č. 1 – Žiadosť o príspevok z bilaterálneho fondu (Grant Application)
  • Príloha č. 2 – Žiadosť o platbu (Payment Claim)
  • Príloha č. 3 – Implementačný reťazec a prehľad cieľov, výsledkov a výstupov realizácie aktivity
  • Príloha č. 4 – Vzor partnerskej dohody

Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni – verzia 1.1

  • Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie partnera s finančnou účasťou k výdavkom na mzdu / odmenu

http://www.eeagrants.sk/data/att/20907_subor.pdf

15-08-2016 Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 10. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.

Jej poskytnutie vychádza zo Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM – 17/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2016 dňa 4. augusta 2016.
Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.
Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 5 000,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov viac ako 250 je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.

Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 100 %, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov nad 250 je 45 % celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.
Žiadosti o dotácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 16. septembra 2016.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov vrátane novej databázy oprávnených riešiteľov projektov sú dostupné na adrese:

http://www.mhsr.sk/schema-na-podporu-spoluprace-podnikatelskych-subjektov-a-vedecko-/148067s

15-08-2016 Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM – 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.
Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 50 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 12. septembra 2016.
Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na:

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-priemyselnych-klastrovych-organizacii-jln/148070s

15-08-2016 Záujem odstrániť čierne skládky s podporou envirorezortu prejavilo takmer 500 samospráv.

Do programu odstraňovania čiernych skládok, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 491 samospráv. Na ich likvidáciu envirorezort vyčlenil sedem miliónov eur. Žiadatelia, ktorí získajú dotáciu, musia zrealizovať oprávnené aktivity najneskôr do 30. novembra 2016.

Medzi žiadateľmi na získanie finančnej podpory je šesť krajských miest, vrátane Bratislavy, viaceré okresné mestá, ale aj malé obce z celého Slovenska. „Naším cieľom bolo slovenským mestám a obciam, ktoré si dlhodobo nevedia poradiť s odstránením väčších a starších čiernych skládok, podať pomocnú ruku. Túto možnosť využilo takmer päťsto samospráv,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Zdôraznil, že najmä na samosprávach bude teraz záležať, aby nelegálne skládky odstránili a miesta, kde ležal opustený odpad, opäť ozeleneli. „Nikomu nemôže byť ľahostajné prostredie, v ktorom žije. Verím, že ľudia, ktorí odpad uložili na miesta, kde nemá čo hľadať, sa aj vďaka vnútornému zelenému kompasu, ktorý je v každom z nás, začnú správať zodpovednejšie,“ dodal minister.

V najbližších dňoch začne Environmentálny fond vyzývať na prípadné doplnenie žiadostí o potrebné náležitosti. V druhej polovici septembra predpokladá ministerstvo vydanie prvých rozhodnutí o tom, ktorá samospráva príspevok získa a v akej výške. Pri čerpaní dotácie bude Environmentálny fond postupovať v zmysle uzatvorených zmlúv a finančné prostriedky uvoľní na základe predložených účtovných dokladov.
Žiadatelia mohli s likvidáciou čiernych skládok začať prakticky od prvého dňa zverejnenia výzvy Environmentálnym fondom, teda od 15. júna 2016. Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 70 tisíc eur a v jednej žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest. Štát uhradí maximálne 95 % nákladov a zvyšok samospráva. Celý projekt spravuje Environmentálny fond, ktorý pri žiadostiach posúdi sociálno ekonomické, environmentálne a funkčno-technické kritériá projektu.

V prvom kole projektu, ktorý bol vlani, sa podarilo odstrániť 570 čiernych skládok po celom Slovensku.
Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/2bm6Drd

15-08-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vydá na jeseň novú výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl. Výzve s rovnakým zameraním, vydanej v januári 2016, totiž nepredchádzala výzva na projektové zámery, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok by tak nebolo možné financovať a výzva preto musela byť zrušená. O žiadosť o nenávratný finančný príspevok pritom za pol roka požiadala len jediná obec.

Nová výzva zameraná na zvýšenie kapacít materských škôl na Slovensku v objeme desiatok miliónov eur bude realizovaná v spolupráci so samosprávnymi krajmi dvojkolovým systémom. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok totiž musí predchádzať projektový zámer, čo výzva z januára nespĺňala. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok, zriaďovatelia materských škôl, budú musieť v rámci novej výzvy najprv predložiť projektové zámery samosprávnym krajom, ktoré vydajú hodnotiace správy jednotlivých zámerov a odporučia ich do druhého kola.

Ministerstvo plánuje vydať novú výzvu na jeseň. MPRV SR preto odporúča potenciálnym žiadateľom, aby sledovali stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O vydaní novej výzvy bude ministerstvo informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Predpokladané trvanie výzvy bude 6 mesiacov.
Informácia bola zverejnená na stránke:
http://mpsr.sk/?navID=1&id=10504

06-05-2016 Usmernenie MPRV SR č. 1492/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády č. 122/2016 Z. z.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie MPRV SR č. 1492/2016-640 (pdf, 470.25 Kb, 127x)

06-05-2016 Oznam o zverejnení Príručiek pre prijímateľa OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek pre prijímateľa OP KŽP, ktoré nájdete v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP.

06-05-2016 Oznam o zverejnení Príručiek k procesu verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 23. a 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.

06-05-2016 GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT VO VEREJNEJ SPRÁVE

Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať  tri roky vo verejnej správe.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných študijných oblastiach.

Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.

Tým, že cieľom grantového programu je posilňovanie analytických kapacít verejnej správy, uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2016 sa uskutočňuje výber na 10 možných pozícií.

06-05-2016 Výzva č. 9/2016 – Program 5

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5: Medzinárodné aktivity a mobility na nasledujúce podprogramy:
5.1 – Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 – Medzinárodné mobility

Prioritou fondu v rámci Programu 5 je podpora projektov medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.

Oficiálny dokument Výzvy č. 9/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č. 9/2016 – aktuálna

06-05-2016 Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len “PPA”) oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie Jednotnej žiadosti na rok 2016, že všetky dôležité informácie pre podávanie žiadosti sú uvedené v Oznámení o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016.

Odporúčame žiadateľom, ktorí nepredkladajú žiadosti v súvislosti so schémami viazanych priamych platieb na zvieratá využiť termín na podávanie žiadosti od prvých dní (t. j. od 11.4.2016), aby tak predišli dlhšiemu čakaniu na podanie žiadosti v posledných dňoch na podávanie žiadostí na jednotlivých regionálnych pracoviskách PPA. Ďalej odporúčame všetkým žiadateľom už pri preberaní dokumentácie k žiadostiam o zvýšenú súčinnosť s pracovníkmi RP PPA a o včasné dohodnutie si termínu na predloženie identifikačného listu, jednotnej žiadosti a ostatných žiadostí podľa ďalších výziev a oznámení, ktoré budú postupne uverejňované.

06-05-2016 Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

Návod na vypĺňanie formulárov
Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

06-05-2016 Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP”) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva”) presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov – Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Podmienky a termín vyhlásenia novej výzvy budú oznámené po úplnom uzatvorení a vyhodnotení výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 . Do akej miery bude pripravovaná  aj pre Subjekty územnej samosprávy bude osobitne oznámené po uvedenom termíne.

06-05-2016 Oznámenie PPA

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia:  „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva – Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat (pdf, 158.17 Kb, 19x)
Príloha č. 1 – Žiadosť na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat (pdf, 120.08 Kb, 16x)
Príloha č. 2 – Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti – kontrola úžitkovosti (pdf, 334.83 Kb, 6x)
Príloha č. 3 – Sadzby na testovanie 1 ks zvieraťa – KÚ (pdf, 324.31 Kb, 12x)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie žiadateľa – poskytovateľa služby (pdf, 97.05 Kb, 5x)

06-05-2016 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

Indikatívny harmonogram si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://bit.ly/1SyrwfX

Dokument bol zverejnený na stránke:

http://bit.ly/1qnUYhX

06-05-2016 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Usmernenia PPA Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020. Usmernenie sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí zverejnili výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku pre verejné obstarávanie do 17.04.2016, alebo už ukončili verejné obstarávanie na predmet alebo predmety projektu. PPA bude akceptovať podklady z obstarávania v jednotlivých projektoch aj ako kombináciu, kde časť predmetu projektu  bola obstarávaná pred termínom do 18.04.2016 cez Vestník verejného obstarávania a časť  v zmysle uvedeného usmernenia.

20-04-2016 Na portál Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

bol pridaný dokument: OPII – Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 202

20-04-2016 Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené verzie 2.2 Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré sa vzťahujú na postupy zadávania zákaziek začatých po 17. apríli 2016 (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 18. apríla 2016).

Na postupy zadávania zákaziek začaté do 17. apríla 2016 vrátane sa vzťahujú pravidlá, postupy a odporúčania uvedené v Príručkách k procesu verejného obstarávania, verzia 2.1 (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Príručky k procesu verejného obstarávania nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.

20-04-2016 Aktuálne informácie v rámci OP KŽP.

Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované o nasledovné oznamy:

Aktualizácia v časti Aktuality:
– Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016:
http://bit.ly/1SpmCEZ

Aktualizácia v časti Aktuality:
– Pozvánka na informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11:
http://bit.ly/1Sgkf50

Prezentácie (10 a 11 výzva OP KŽP):
– Základné informácie o 10. a 11. výzve OP KŽP (http://bit.ly/1WCyXZv)
– Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (http://bit.ly/1VzVy9A)
– Realizácia verejného obstarávania (http://bit.ly/1VzVCpI)

Aktualizácia v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Podporné dokumenty k procesu VO:
http://bit.ly/1VzeJ42

Aktualizácia v časti Dokumenty/Metodické dokumenty/Príručka k procesu verejného obstarávania:
http://bit.ly/1WciSJn

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/1MEWVkB

20-04-2016 Oznam o zverejnení podporných dokumentov k procesu verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené Metodická pomôcka k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP (verzia 1.0), ktorá poskytuje jednoduchý návod na aplikovanie zeleného verejného obstarávania a Usmernenie k procesu zadávania „in-house“ zákaziek v rámci OP KŽP (verzia 1.0), ktoré predstavuje metodický dokument pre zadávanie in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce.

Uvedené dokumenty nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.

20-04-2016 Dávame do pozornosti usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP kódOPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01:

https://www.opvai.sk/media/11619/vyzva-opvai-mh-dp-2016-122-01-v-znení-usmernenia-č-1.pdf

20-04-2016 Usmernenie č.1 k výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č.1 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01)

Usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie termínu uzávierky 1.kola a objasnenie a spresnenie definícií, resp. postupov popisovaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy, nadobúda účinnosť dňa 28.4.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít v znení usmernenia č.1

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-01/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_mh/

20-04-2016 Oznámenie príjemcom podpory z PRV SR 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti  PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Monitorovanie zverejnila formuláre Monitorovacích správ pre podopatrenia:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

20-04-2016 Oznámenie PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.

07-03-2016 Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.1 Výzvu č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 22.03.2016.

07-03-2016 Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 26. februára 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 je otvorená do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 29. apríla 2016.

Úplné znenie výzvy je dostupné na webovom sídle OP VaI www.opvai.sk.
Podrobnejšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá sa zaoberá administráciou výzvy.

Kontakt
Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:
tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: opvai@siea.gov.sk
v dňoch: pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 – 12.00
utorok v čase od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00

07-03-2016 Usmernenie MPRV SR č. 1297/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Usmernenie MPRV SR č. 1297/2016-640 (pdf, 369.33 Kb, 138x)

07-03-2016 Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality – schválené žiadosti

Prinášame informáciu o  projektoch schválených na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

Účelom výzvy bola podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálno-patologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Dokumenty na stiahnutie Zoznam všetkých doručených a schválených žiadostí na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality (740,8 kB)
pdf Zdroj: MV SR

07-03-2016 Oznámenie Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánov pre OP KŽP pre žiadateľov a prijímateľov o spôsobe zadávania vybraných druhov zákaziek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) a Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP za účelom minimalizovania rizika vzniku neoprávnených výdavkov upozorňujú žiadateľov a prijímateľov na povinnosť postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu podľa pravidiel a postupov určených poskytovateľom v príslušnej príručke k procesu verejného obstarávania, ktorá je zverejnená TU.

Zvlášť upozorňujeme, že príslušná príručka k procesu verejného obstarávania upravuje špecificky  postup zadávania:
zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní (napr. zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 5 zákona o verejnom obstarávaní, zákazky zadávané vnútorným obstarávaním a zákazky horizontálnej spolupráce).

Predmetné pravidlá pre zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní stanovené poskytovateľom je žiadateľ a prijímateľ povinný dodržať bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol postup zadávania zákazky realizovaný (t.j. pred alebo po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, resp. pred alebo po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). V prípade, ak v rámci implementácie projektu prijímateľ predloží poskytovateľovi na administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb a prác dokumentáciu z postupu zadávania zákazky, pri realizácii ktorej sa postupovalo v rozpore so stanovenými pravidlami (napr. informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v hodnote nad 5 000 Eur nebola zaslaná na zverejnenie Centrálnemu koordinačnému orgánu a pod.), budú výdavky vyplývajúce z realizácie takéhoto obstarávania vylúčené z financovania v plnom rozsahu, t.j. budú považované za neoprávnené.

23-02-2016 Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ – štúdium na strednej pedagogickej škole

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.

Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do programu, neváhajte Nás kontaktovať! Prihlášku do programu: Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách nájdete tu.

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap
Levočská 4, Prešov 080 01 Slovakia
Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841
email: vteru@romaeducationfund.org, s.dzurikova@romaeducationfund.org

23-02-2016 Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

– Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Žiadosti bude možné predkladať od 16. marca 2016.

Na pomoc pri podávaní žiadostí je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení. Dostupné sú na internetovej stránke www.zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.

23-02-2016 Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.4), platnú od 12. 02. 2016, ktorú nájdete v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty OP KŽP.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné a percentuálne limity, kde došlo k zmene výšky finančných limitov pre osobné výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky), ako aj k úprave výšky finančných limitov pre riadenie projektu (interné/externé).

23-02-2016 V Kežmarku schválili akčný plán v zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov

Výjazdové rokovania v tomto volebnom období zavŕšili ministri v Kežmarku. Okrem štandardnej analýzy sociálno-ekonomickej situácie okresu sa venovali aj akčnému plánu, ktorý má zlepšiť životnú úroveň v tomto regióne.

Výjazdové 197. rokovanie vlády v Kežmarku, tlačová konferencia

http://www.vlada.gov.sk/v-kezmarku-schvalili-akcny-plan-v-zmysle-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-regionov/

23-02-2016 Smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch bolo predložené na pripomienky

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy má zadefinovať smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch. Pripravila ju architektonická kancelária verejnej správy na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“).

Aktuálne je materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a to v termíne do 19.2.2016. Celý materiál je dostupný prostredníctvom portálu právnych predpisov, pričom súvisiace dokumenty, na ktoré sa koncepcia odvoláva sú zverejnené na http://www.informatizacia.sk/suvisiace-dokumenty/22701s

23-02-2016  Odovzdali ocenenia víťazom Európskej ceny za prevenciu kriminality 2015 zameranú na problematiku kyberkriminality

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček odovzdal v utorok 9. februára 2016 ocenenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality na tému prevencia kybernetickej kriminality za prítomnosti riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra – Jozefa Halcina, tajomníčky Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Petry Barnovej a národnej zástupkyni SR pre EUCPN Evy Ivančovej.

Víťazom v roku 2014 bolo občianske združenie eSlovensko

23-02-2016  Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje na vydanie Usmernenia pre Regionálny operačný program k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie aktualizácie Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0. Usmernenie je zverejnené v časti Dokumenty na stiahnutie: http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/.

23-02-2016  Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Dátum platnosti: od 8. 2. 2016 – časovo otvorená výzva

V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 2 ako partnerská organizácia (PO).

Viac info: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=580169

23-02-2016  Environmentálny fond – prehľady žiadateľov v rámci činnosti L2 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania)

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:
http://envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_prehlad-ziadatelov-ne-L2

Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete na stránke:
http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/vyradene

23-02-2016  Európa pre občanov – semináre / 10.2. Košice, 11.2. Banská Bystrica

Informačné semináre budú zamerané na všetky opatrenia v programe: 1. Európska pamäť a 2.1 Družobné partnerstvá miest, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.

Určené sú predovšetkým mimovládnym neziskovým organizáciám a verejným subjektom – vzdelávacím a výskumným organizáciám v oblasti pamäťových aktivít a občianskej spoločnosti, zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v marcovej uzávierke (k 1.3.2016).

10.2.2016 Košice
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

11.2.2016 Banská Bystrica
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

PROGRAM
10:00 – 12:00  Zuzana Ivašková, vedúca EKB Slovensko: “Európa pre občanov – priority 2016 a marcová uzávierka”
12:00 – 13:00  individuálne konzultácie projektov

Registrácia na: http://eepurl.com/bNmmor do 7.2.2016.

Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Vstupné: zdarma

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

KONTAKT

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk

19-02-2016 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí prostredníctvom generátora žiadostí (Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).

Na stránke Žilinského samosprávneho kraja je zverejnený dokument – Príručka – Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom generátora žiadostí (Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).

Príručka predstavuje opis a odporúčania týkajúce sa prípravy projektu, vypĺňania a predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
V programovom období 2014-2020 budú žiadosti v rámci Programu predkladané v elektronickej podobe (on-line) pomocou generátora žiadostí, ako taktiež aj v papierovej podobe.
Generátor, dostupný na adrese: www.eplsk.eu, je systém vytvorený v súlade s požiadavkami Programu, ktorý žiadateľom umožňuje správne vyplnenie žiadostí, ich upravovanie a prípravu.

Dokument si môžete pozrieť a stiahnuť na stránke (dokument zasielame aj v prílohe e-mailu): http://ix.sk/UHC29

19-02-2016 Mladí majú šancu

(Nitra, 2. februára 2016) – Presne 36 dní zostáva mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, na podanie projektu. Získať môžu štartovací kapitál 50 tisíc Eur. Treba však pripraviť podnikateľský plán, v ktorom načrtnú svoj zámer a podať žiadosť so všetkými potrebnými prílohami. „Pripravili sme pre vás model, ktorý považujeme za najlepší v rámci EÚ. Teraz je však rad na vás, ako sa tejto šance chytíte,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek na stretnutí klubu mladých farmárov v Nitre. Ako ďalej uviedol, ani jednému mladému, ktorý sa pre podnikanie v poľnohospodárstve rozhodne, nezávidí. „Je to dennodenná drina, a preto je potrebné na niektoré veci pamätať už pri príprave biznis plánu. Ten svoj musíte postaviť na viacerých pilieroch, aby ste rozdelili prípadne riziká. Potom aj vaše podnikanie bude jednoduchšie“.

Podrobnosti k výzve „6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ nájdete na http://www.apa.sk/index.php?navID=530. Termín na podávanie žiadostí uplynie 8. marca 2016.

19-02-2016 Oznam PPA

PPA zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na opatrenie včely na podporný rok 2015/2016.

Nájdete ju tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=139

19-02-2016 Informácia pre prijímateľov OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že dňa 26.01.2016 bolo Ministerstvom financií SR vydané aktualizované Usmernenie č.1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.

Usmernenie je dostupné tu: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=8881

19-02-2016 MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR VYPISUJE 19. ROČNÍK SÚŤAŽE  PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2016

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.
Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2016.

Súťažné kategórie:
a) byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b) formy bývania odlišného štandardu
c) obnova bytového fondu.

V zmysle súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby:
a) na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
b) na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.

Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.
Súťažné podmienky a prihlášky sú na stiahnutie: prihláška, súťažné podmienky.
Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2017.
Vyhodnotenie 19. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2017.

Bližšie informácie poskytuje odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja MDVRR SR, tel.: 02/59494 574, 02/59494 623 alebo na e-mailovej adrese: pcdb@mindop.sk

01-02-2016 UPOZORNENIE pre úspešných žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP OP Výskum a inovácie – zmeny v procese verejného obstarávania (§9 odst. 9)

Pre programové obdobie 2014 – 2020 platia pre všetky operačné programy zmeny v oblasti verejného obstarávania zákaziek podľa § 9 ods. 9.

Zmeny sú podrobne upravené v nasledovnom dokumente : Systém riadenia EŠIF, verzia 2, zverejnené na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

V prípade, ak bude zákazka podľa § 9 ods. 9 obstaraná iným ako doluuvedeným spôsobom, nebudú výdavky z nej uznané ako oprávnené.

Detailný postup zadávania zákazky nad 5000 EUR je nasledovný:

V prípade zákaziek nad 5000 EUR prijímateľ musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na súťaž.

Prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle zadávanie takejto zákazky minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Prijímateľ je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom (napr. prinstscreenom). Pokiaľ prijímateľ preukázateľne nedisponuje vlastným webovým sídlom, výzvu zverejní na inom vhodnom webovom sídle, alebo v printových médiách.

Zadávanie tejto zákazky je realizované zverejnením výzvy na súťaž, v rámci ktorej prijímateľ uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky opísanú nediskriminačným spôsobom v súlade s § 34 ods. 9 ZVO, podmienky účasti (ak ich stanovuje), predpokladanú hodnotu zákazky, podmienky realizácie zmluvy (najmä lehotu na realizáciu zmluvy a miesto jej realizácie), kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk. Riadiaci orgán (RO)/Sprostredkovateľský orgán (SO) bude požadovať, aby uvádzaný dokument obsahoval takéto  minimálne náležitosti, pričom ale názov, štruktúra alebo forma dokumentu môže byť aj odlišná.

Prijímateľ je povinný v ten istý deň, ako zverejnení výzvu na súťaž na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle alebo v printových médiách, zaslať e-mailom informáciu o tomto zverejnení,  aj na osobitný e-mailový kontakt v rámci Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). E-mailový kontakt na zaslanie informácie na CKO je: zakazkycko@vlada.gov.sk, telefonický kontakt: +421 2 20925674. Telefonický kontakt slúži len pre účely technických otázok súvisiacich s plnením uvedenej povinnosti a nie pre účely poskytovania metodických usmernení a konzultácii spojených s prípravou a realizáciou zákaziek v zmysle určených pravidiel.

CKO túto informáciu po jej doručení povinne a bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.

CKO nenesie zodpovednosť za údajovú presnosť takto predložených informácií a ani nevykonáva overenie týchto údajov. V prípade, že prijímateľ v rámci tejto štruktúry údajov poskytne nepresné, chybné alebo zavádzajúce informácie, ktoré nevedú k spoľahlivému identifikovaniu predmetnej zákazky, je toto považované za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.6.1 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ ale nenesie zodpovednosť za situáciu, keď dôjde k oneskorenému zverejneniu alebo informácia nebude zverejnená vôbec a to napriek tomu, že si splnil povinnosť riadne zverejnenej výzvy a informácie o zverejnení Výzvy na súťaž zaslal v zmysle určených podmienok (pozn. uvedené môže teoreticky nastať, napr. z technických dôvodov na strane zverejňovateľa informácií webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk).

V prípade zákaziek do 5 000 EUR nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak prijímateľ musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe prieskumu trhu  (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu). Tento prieskum musí byť riadne zdokumentovaný a musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača.

Pri tomto type zákaziek je prijímateľ povinný  osloviť minimálne piatich potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne piatich potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, alebo informácií zistenými inými spôsobmi ako je predloženie ponuky (napr. údajmi na webových sídlach záujemcov, informáciami identifikovanými v katalógoch a pod.), pričom prijímateľ je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil.

Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky môže prijímateľ osloviť/identifikovať aj menej ako piatich záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená.

Pri zákazkách do 5000 EUR nie je prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie takejto zákazky na svojej stránke, ani zasielať informáciu o zadávaní takýchto zákaziek na e-mailový kontakt CKO RO/SO a ani zverejňovať, resp. zasielať výzvu na súťaž vybraným záujemcom. Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné princípy VO.

Postup prijímateľa bude zdokumentovaný v rámci záznamu z prieskumu trhu.

Zákazky do 1000 EUR

Prijímateľ je povinný postupovať pri obstarávaní zákazky do 1000 EUR rovnakým spôsobom, ako pri obstarávaní zákazky do 5000 EUR, okrem výnimky z minimálneho počtu záujemcov, ktorých prijímateľ osloví alebo identifikuje. Pri tomto type zákaziek je prijímateľ povinný osloviť minimálne troch potenciálnych záujemcov, alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).

V prípade, ak bude zákazka podľa § 9 ods. 9 obstaraná iným ako horeuvedeným spôsobom, nebudú výdavky z nej uznané ako oprávnené.

01-02-2016 Príručka pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SR 2014 – 2020

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami

01-02-2016 Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015, že žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do opatrenia zasiela osobitným listom oznámenie o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo v zmysle nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „oznámenie“).

Prílohu oznámenia tvorí špecifikácia záväzku s výmerami pre opatrenie ekologické poľnohospodárstvo, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku pre roky 2015 – 2019.

Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. podmienkou na zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo je predloženie záväzného vyhlásenia, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia ekologické poľnohospodárstvo v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Formulár záväzného vyhlásenia je zverejnený na webovom sídle PPA www.apa.sk v časti Priame a agroenvironmentálne podpory / Oznámenia, resp. je k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA.

PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, že nie je prípustné nijako meniť, upravovať, či dopĺňať formulár záväzného vyhlásenia.

Záväzné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou (v prípade právnických osôb v súlade s výpisom z Obchodného registra SR) je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Adresy jednotlivých regionálnych pracovísk PPA sú uvedené v časti Kontakty / Regionálne pracoviská PPA na vyššie uvedenom webovom sídle PPA.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Záväzné vyhlásenie žiadateľa EP 2015 (pdf, 147.95 Kb, 105x)

01-02-2016 Informácia o otvorení výzvy

Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je aj MPRV SR, vyhlasuje 1. spoločnú spolufinancovanú výzvu na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Informácia (rtf, 134.96 Kb, 43x)

01-02-2016 Informácie k Zelenej domácnostiam sa oplatí overovať

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyzýva zhotoviteľov, aby dbali na správnosť a korektnosť informácií, ktoré šíria v súvislosti so svojou účasťou na projekte Zelená domácnostiam

„Všetci oprávnení zhotovitelia projektu Zelená domácnostiam majú rovnaké štandardné možnosti spravovať poukážky prostredníctvom informačného systému. Zároveň majú aj rovnaké povinnosti, ktoré sa zaviazali dodržiavať v zmluve o preplácaní poukážok. V prípade ich porušovania môže byť so zhotoviteľom ukončená zmluva zo strany SIEA, ” zdôraznila generálna riaditeľka agentúry Svetlana Gavorová.

V tejto súvislosti SIEA upozorňuje najmä na časť zmluvy a príslušné usmernenie týkajúce sa informovania a komunikácie. Zhotoviteľ nesmie v rámci reklamy svojich produktov a služieb uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje. Naopak, musí informovať pravdivo v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu Zelená domácnostiam. Pri propagácii súvisiacej s jeho účasťou na projekte by mal okrem iného odkázať aj na stránku zelenadomacnostiam.sk, kde sú k dispozícii aktuálne všeobecné podmienky projektu.

SIEA stále častejšie dostáva aj podnety upozorňujúce na to, že niektorí zhotovitelia prezentujú či už na svojich stránkach alebo aj v médiách zavádzajúce informácie o zariadeniach zaručujúcich úsporu energie a nákladov, ktoré nie je možné v skutočnosti dosiahnuť. Opatrnosť je namieste najmä pri „atraktívnych, jedinečných a bezkonkurenčných” ponukách. SIEA domácnostiam vyslovene odporúča, aby si nechali vypracovať návrh a ponuku aj od konkurenčných zhotoviteľov a k žiadosti o poukážku pristúpili až vtedy, ak majú naozaj všetky potrebné informácie a sú rozhodnuté pre konkrétne zariadenie. Tvrdenia súvisiace s podmienkami projektu, ale aj výhodami a obmedzeniami druhov zariadení si môžu overiť aj priamo v konzultačnom centre Zelenej domácnostiam alebo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

01-02-2016 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os 2:  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:  2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (docx, 182.1 Kb, 261x)
Priloha č. 1 – Formulár žiadosti o NFP 2.2.1. (docx, 124.02 Kb, 52x)
Priloha č. 2 – Zoznam povinnych príloh žiadostí 2.2.1 (docx, 140.5 Kb, 63x)
Priloha č. 3 – Formuláre k ŽoNFP 2.2.1. (rar, 491 Kb, 29x)
Príloha č. 4 – Príručka pre žiadateľa (rar, 624.32 Kb, 48x)
Príloha č. 5 – Zoznam merateľných ukazovateľov 2.2.1 (docx, 100.61 Kb, 35x)
Príloha č. 6 – Podmienky oprávnenosti výdavkov 2.2.1. (docx, 108.83 Kb, 52x)
Príloha č. 7 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 č. 1302_2008 2.2.1. (docx, 95.76 Kb, 25x)
Príloha č. 8 – Identifikácia oblastí podpory so synergickým a komplementárnym účinkom 2.2.1. (docx, 100.46 Kb, 26x)
Príloha č. 9 – Kritériá pre výber projektov 2.2.1. (docx, 55.98 Kb, 46x)
príloha č. 10 – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP – všeobecný vzor CKO (rar, 1.02 Mb, 20x)
Príloha č. 11 – Informácia o inkluzívnom vzdelávaní 2.2.1. (docx, 99.84 Kb, 27x)
Príloha č. 12 – Princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie 2.2.1. (docx, 100.75 Kb, 27x)
Kompletná dokumentácia k výzve IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (rar, 3.06 Mb, 63x)

01-02-2016 Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné:

Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej  len „Zmluva o poskytnutí NFP“) oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Podľa článku 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ je povinný predložiť záverečnú  žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.

V prípade, ak to zmluvné podmienky umožňujú (uvedené platí len pre projekty s ukončením realizácie aktivít v mesiacoch 11/2015 a 12/2015), môže Prijímateľ predložiť záverečnú žiadosť o platbu najneskôr do 29.02.2016.

Uvedené vyplýva z ustanovení kap. 6 ods. 9 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.12, z  Usmernenia č. 1/2013 – U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1 a článku 14, ods. 1, písm. a) a písm. g) prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky).

Prijímateľ je zároveň povinný vystaviť a predložiť Vyhlásenie o ukončení realizácie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu je zhodný alebo predchádza dátumu uvedenému v článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

01-02-2016 Eurofondy v správe sekcie európskych programov podporia začlenenie marginalizovaných rómskych komunít

Jednou z priorít ministerstva vnútra je začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Na podporu inkluzívnych programov získal rezort vnútra 450 miliónov eur z fondov EÚ na obdobie 2014-2020. Prostredníctvom sekcie európskych programov ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje nasmeruje investície najmä do obcí a miest s najvyšším stupňom segregácie, respektíve podrozvinutosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje delegovalo vybrané právomoci pri riadení eurofondov Ministerstvu vnútra SR, čím odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na sekcii európskych programov získal mandát na spravovanie dvoch prioritných osí programu:

Prioritná os č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“

Prioritná os č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

V prípade otázok ohľadom prioritnej osi 5 a 6 Operačného programu Ľudské zdroje prosím kontaktujte sekciu európskych programov na metodika.imrk@minv.sk.

01-02-2016 Oznam pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vzhľadom na aktuálny stav funkcionalít a procesov IT monitorovacieho systému pre nové programové obdobie 2014-2020 (ďalej len “ITMS2014+”) sa pre všetky povinnosti a postupy, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31.12.2015, uplatňuje obdobný postup ako bol stanovený v Príručke pre prijímateľa pre národné projekty pre prioritné osi 2,3 a 4 na programové obdobie 2014-2020, v Systéme riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 ako aj v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 do 31.12.2015.

Zároveň si dovoľujeme prijímateľov upozorniť na skutočnosť, že po spustení príslušných funkcionalít v ITMS2014+ budú o tejto skutočnosti informovaní a zároveň budú mať povinnosť dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch ITMS2014+.

01-02-2016 Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len “PPA”) v súčasnosti vykonáva administratívne kontroly a kontroly na mieste všetkých žiadostí o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

V zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podľa článku 75 ods. 2 NEPR č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74.

Zároveň dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. PPA rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) tohto zákona v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje informácie o prebiehajúcich správnych konaniach. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov.

16-01-2016 Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 12/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Aktualizáciou výzvy sa:

v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4  na nasledovné znenie:

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy  PPA.

16-01-2016 Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 13/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 13/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Aktualizáciou výzvy sa:

v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4  na nasledovné znenie:

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy  PPA.

16-01-2016 Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 14/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 14/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Aktualizáciou výzvy sa:

v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4  na nasledovné znenie:

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy  PPA.