Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zverejnila na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2012/OPRH/01 nové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov a schválenú Metodickú príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 10.0.

http://www.apa.sk/index.php?navID=5796