Regionálna rozvojová agentúra BOROLO so sídlom v Sobranciach je neziskovým záujmovým združením právnických osôb.

 

Hlavným cieľom RRA BOROLO je pomáhať pri príprave, vypracovávaní a implementácii projektov s využitím najmä fondov EÚ, organizovať odborné konferencie pre starostov i poslancov obecných samospráv, podnikateľov, ale i mimovládny sektor a tak napomáhať rozvíjať región – prispieť k celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju.

 

Ďalšou nosnou myšlienkou je zameriavanie sa na vzdelanostnú ekonomiku marginalizovaných skupín podľa potrieb regiónu s prihliadnutím na spoločenské opotrebovanie obyvateľstva.

 

Rovnako dôležitá oblasť je aj cestovný ruch, a to zveľadenie kultúrno – historických pamiatok okresu, kongresový cestovný ruch, poznávacie zájazdy v rámci okresu, ako aj do susednej Zakarpatskej krajiny.