Regionálna rozvojová agentúra BOROLO so sídlom v Sobranciach je neziskovým záujmovým združením právnických osôb.

Naše stanovy

Čl. I: Založenie združenia

Združenie Regionálna rozvojová agentúra BOROLO je založené Zakladateľskou zmluvou podľa ust. § 20f a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

 1. Združenie je neziskovou, neštátnou a verejnoprospešnou organizáciou.

 2. Združenie je samostatnou právnickou osobou.

 3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. II: Názov a sídlo združenia
 1. Názov združenia je:REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BOROLO, skrátene RRA BOROLO

 2. ZSídlom združenia je: Kúpeľská 66, Sobrance 073 01

Čl. III: Predmet činnosti združenia

 1. Regionálna rozvojová agentúra Borolo (ďalej len RRA) iniciuje a koordinuje prípravu a realizáciu stratégie trvalo udržateľného rozvoja regiónu.

 2. RRA zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie rozvojových programov v regióne Košického kraja a v jeho okolí v priamej súvislosti s realizáciou rozvojových programov v susedných krajoch, na Slovensku a v prihraničných regiónoch Maďarskej republiky a Ukrajiny.

 3. RRA koordinuje aktivity so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej, slovenskej i medzinárodnej. Koordinuje prípravu a realizáciu projektov vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov za účelom regionálneho rozvoja v spolupráci s VÚC – Košického samosprávneho kraja, Národnou agentúrou pre regionálny rozvoj a ďalšími inštitúciami regionálneho rozvoja.

 4. RRA zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov a vzdelávanie záujemcov za účelom kvalitnej prípravy projektov.

 5. RRA zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích projektov.

 6. RRA je oprávnená uzatvárať zmluvy o spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami, združeniami občanov a právnických osôb, obchodnými komorami, podnikateľskými subjektmi a inými domácimi i zahraničnými fyzickými a právnickými osobami za účelom dosiahnutia obojstranného prospechu.

 7. RRA pripravuje a vydáva rôzne propagačné a výchovno-vzdelávacie materiály a publikácie, regionálne noviny a pod.

 8. RRA vykonáva vlastnú hospodársku činnosť v zmysle predmetu činnosti združenia.

 9. Vytvorí a zabezpečuje činnosť odborného pracoviska pre tvorbu regionálnych programov a projektov samotným samosprávnym útvarom.

 10. Prekladateľská a tlmočnícka činnosť.

RRA Borolo je v roku 2014 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR (http://mindop.sk/).