Rozvoj vidieka

Rozvoj vidieka je vo všeobecnosti termín používaný na označenie činností a iniciatív, ktoré sú zamerané na zvýšenie životného štandardu v mimomestských oblastiach, v krajine a vo vidieckych sídlach. Aktivity rozvoja vidieka sú hlavne zamerané na sociálny a ekonomický rozvoj oblastí a sú súčasťou SPP (Spoločná poľnohospodárska politika). Rozvoj vidieka na Slovensku napreduje aj prostredníctvom opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

(PRV 2014 – 2020) sa vzťahuje na celé územie Slovenska. Nariadením rady (ES) č. 1698/2005 je definovaný Konvergenčný cieľ, do ktorého patria územné jednotky na úrovni NUTS II: Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko. Bratislavský kraj patrí do Ostatných oblastí (mimo cieľa Konvergencia).

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR boli zverejnené nasledovné dokumenty:

– PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.1.2016) a
– Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dokumenty na stiahnutie:

– PRV SR 2014-2020 (po 1. modifikácii schválenej Európskou komisiou 27.1.2016) – (http://ix.sk/jUWkP);

– Dodatok č. 2, ktorým sa mení Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 (http://ix.sk/nCtJ7).

Dokumenty boli zverejnené na stránke:
http://mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935