Čo je Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky? Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky je súčasťou Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013. Vznikla na základe Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV, podľa ktorého má každý členský štát povinnosť zriadiť NSRV. Aké sú hlavné úlohy Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky? Národná sieť rozvoja vidieka SR má za úlohu:

  • spájať všetkých aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do realizácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 alebo sa podieľajú na rozvoji vidieka.
  • slúžiť na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe
  • slúžiť na podporu miestnych akčných skupín
  • slúžiť na podporu spolupráce na národnej i nadnárodnej úrovni

Štruktúra Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národná sieť rozvoja vidieka (NSRV) má centrálnu kanceláriu – Jednotku NSRV v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre. Regionálne pracoviská NSRV pôsobia v 7 regiónoch Slovenska – v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom, košickom a spoločné pracovisko pre trnavský a bratislavský región. Regionálne pracoviská boli vybrané na základe výberového konania vyhláseného Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

jednotka_nsrv