Činnosť Národnej siete rozvoja vidieka SR

Činnosti NSRV sú zadefinované v kapitole 16.2. Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a vychádzajú z nasledovných kategórií:

  • zhromažďovať, analyzovať a šíriť dáta o opatreniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka SR;
  • sledovať a monitorovať údaje v oblasti rozvoja vidieka;
  • poskytovať informácie v oblasti rozvoja vidieka pre verejnosť a potreby Európskej siete pre rozvoj vidieka prostredníctvom informačných bulletinov, príručiek, internetových stránok a pod.;
  • zabezpečovať školenia, semináre a výmenu skúseností s implementáciou programu rozvoja vidieka;
  • pripravovať vzdelávacie programy pre miestne akčné skupiny v procese formovania;
  • podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu formou konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, študijných a výmenných návštev a pod.;
  • slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít prístupu Leader pre všetkých vidieckych partnerov;
  • zabezpečovať pravidelné stretnutia tímu NSRV;
  • poskytovať spätnú väzbu riadiacej autorite a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka (MP SR, MH SR, MVaRR SR, atď.).