Aktuality (Archív)

 

04-03-2015 Oznámenie

Oznámenie o predkladaní žiadostí o podporu na dobytčie jednotky na rok 2015

v súlade s § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6328

 

21-01-2015 VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

V Y Z Ý V A

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1031/2014“), aby predkladali žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory za vykonané opatrenia v sektore ovocie a zelenina v období od 30. septembra 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie mimoriadnej podpory “) do termínu 31. januára 2015. Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory spolu so sprievodnými dokladmi poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory vrátane formuláru je dostupný na webovom sídle platobnej agentúry v časti Aktuality.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6293

21-01-2015 VÝZVA NA PREDKLADANIA PONÚK NA INTERVENČNÝ NÁKUP MASLA A NA INTERVENČNÝ NÁKUP SUŠENÉHO ODTUČNENÉHO MLIEKA

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a na delegované nariadenie Komisie č. 1336/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou posunutia začiatku obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2015

O Z N A M U J E

že je možné predkladať ponuky na intervenčný nákup masla a sušeného odstredeného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom v období: od 1. januára do 30. septembra 2015 na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore poľnohospodárskych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6292

15-01-2015 Oznámenie

PPA uverejnila Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie masla.

Viac informácií na http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=8178

19-12-2014 Prehľad vypracovaných právnych predpisov MPRV SR uverejnených v Zbierke zákonov SR za rok 2014

Viac informácií na http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=8178

18-12-2014 Oznámenie

PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?start

04-12-2014 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1289/2014 z 3.decembra 2014 sa stanovuje percento prijatia na vydávanie vývozných povolení , zamietajú sa žiadosti o vývozné povolenia a pozastavuje sa podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1289/2014 z 3.decembra 2014 (pdf, 566.07 Kb, 132x)

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6256

01-12-2014 Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020

V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne oprávnenosti výdavkov, začatia prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci a možnosti uskutočnenia verejného obstarávania vydáva PPA nasledovné oznámenie:

V súlade s čl. 60 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia, sa za oprávnené budú považovať iba výdavky príjemcov pomoci, ktoré vznikli po predložení žiadosti na PPA resp. MAS, v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. Výzvy na predloženie projektového zámeru vyhlásených PPA alebo MAS pre dané opatrenie resp. podopatrenie podľa zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci PRV SR 2014-2020 sa neplánuje uplatniť oprávnenosť výdavkov až po schválení ŽoNFP. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci.

Začatie prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 je oprávnené odo dňa dátumu vyhlásenia Výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. Výzvy na predloženie projektového zámeru vyhlásených PPA alebo MAS pre dané opatrenie resp. podopatrenie.

V prípade opatrení alebo ich častí, v rámci ktorých je pomoc poskytovaná prostredníctvom schém štátnej pomoci (investície do nepoľnohospodárskych činností, investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov a pod.) bude v zmysle čl. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 ZFEÚ a čl. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ oprávnené začatie prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci až po predložení Žiadosti o NFP na PPA, s výnimkou obnovy lesného potenciálu, ku ktorého poškodeniu došlo v dôsledku požiarov, prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín, katastrofických udalostí a udalostí súvisiacich so zmenou klímy, ktorá sa môže začať aj pred predložením Žiadosti o NFP na PPA.

PPA v rámci Výziev na predkladanie ŽoNFP resp. Výziev na predloženie projektového zámeru pre dané opatrenie resp. podopatrenie vyhlásených v roku 2015 a 2016 pri určení podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 písm. g) resp. § 17 ods. 4 písm. d) zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude akceptovať začatie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác najskôr od 1.12.2014. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci a na všeobecné náklady vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, kde budú určené presné pravidlá v jednotlivých výzvach.

Nakoľko PRV 2014-2020 zatiaľ nie je zo strany EK schválený, zadefinovanie predmetu verejného obstarávania je na zodpovednosti výhradne samotného obstarávateľa, ktorý nesie riziko možných zmien v PRV SR 2014-2020 schváleného Vládou SR v rámci procesu schvaľovania zo strany EK.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6252

24-11-2014 Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2014 z 20. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie EÚ č.776/2014 sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015 s účinnosťou od 24. novembra 2014.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6226

15-10-2014 Výzva na predkladanie žiadostí o vykonávanie sprievodných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5b nariadenia vlády č. 201/2014, v nadväznosti na čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 a v súlade s Národnou stratégiou pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách – „školské ovocie“ na školský rok 2014/2015

vyzýva

žiadateľov (netýka sa schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre školský rok 2014/2015), že môžu predkladať žiadosti o vykonávanie sprievodných opatrení, t.j. propagačných a informačných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015 v termíne:

od 15. októbra 2014 do 15. novembra 2014

V žiadosti na vykonávanie sprievodných opatrení budú uvedené predpokladané náklady na realizáciu činností podľa bodu 2 metodického postupu počas celého školského roka 2014/2015

Zoznam schválených žiadateľov zverejní PPA na svojom webovom sídle a zároveň zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonané sprievodné opatrenia pre všetky oprávnené subjekty.

Žiadosti sa predkladajú osobne alebo poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na predpísanom formulári žiadosti, ktorý je prílohou č. 1 k Metodickému postupu pre žiadateľov o vykonávanie sprievodných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015.

Bližšie informácie: sekcia organizácie trhu – odbor poľnohospodárskych komodít

kontakt:
Ing. Klaudia Dulíková, e-mail: klaudia.dulikova@apa.sk, tel.: 0918 612 605
Ing. Gabriela Boďová, e-mail: gabriela.bodova@apa.sk, tel.: 0918 612 564

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6198

14-10-2014 Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín.

Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva na predkladanie žiadostí (doc, 42 Kb, 255x)

Výzva na predkladanie žiadostí (pdf, 122.47 Kb, 117x)

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6196

06-10-2014 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

v y z ý v a

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny, aby podľa článku 78 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 2) pre nasledovné produkty: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladká paprika, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno a to vždy minimálne 24 hodín pred uskutočnením plánovaných činností realizovaných v období od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2014,
(resp. do dátumu, ktorý oznámi platobná agentúra, v prípade, že bude vyčerpané pridelené množstvo celkovo 3 000 t pre SR)

a zároveň vyzýva

žiadateľov na priebežné zasielanie oznámení o vykonaných činnostiach v rámci operácií stiahnutia z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 3., Príloha č. 4., Príloha č. 5.) a to vždy do 24 hodín po ukončení realizovaných činností

Oznámenia je potrebné zasielať v elektronickej forme na všetky nasledovné mailové adresy:
klaudia.dulikova@apa.sk
noemi.nagyova@apa.sk
gabriela.bodova@apa.sk
milena.kristofova@apa.sk

V prípade operácií stiahnutia z trhu navyše na e-mailové adresy:

stulc@svps.sk
zavracka@svps.sk

V prípade, že žiadateľ nezašle platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch, podpora mu nebude poskytnutá.

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia – kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) a zelený zber / neuskutočňovanie zberu budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry, prípadne Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v prípade operácií stiahnutia z trhu.

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky budú zverejnené v aktualizovanom Metodickom postupe pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny. Ďalšie pokyny pre žiadateľov budú zverejňované priebežne.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6190

29-09-2014 Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015 možnosť podávania žiadosti o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín v termíne do 15. októbra 2014.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu – Rastlinné komodity – Propagácia.

Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6186

11-09-2014 Oznam pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6160

09-09-2014 Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6158

03-09-2014 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

v y z ý v a

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny, aby podľa článku 78 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 2) pre nasledovné produkty: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladké papriky, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, kivi

a to vždy minimálne 24 hodín pred uskutočnením plánovaných činností v období od 3. septembra 2014 do 30. novembra 2014 a a operácie stiahnutia z trhu pre broskyne a nektárinky v období od 3. septembra 2014 do 30. septembra 2014.

V prípade, že žiadatelia zrealizovali uvedené činnosti v období od 18. augusta, resp. 11. augusta 2014 v prípade broskýň a nektáriniek 2014 do 3. septembra 2014 je potrebné ich tiež oznámiť na platobnú agentúru z dôvodu kontroly do 4. septembra 2014.

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia – kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) a zelený zber / neuskutočňovanie zberu budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry, prípadne Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v prípade operácií stiahnutia z trhu.

Preto je potrebné zasielať oznámenie o plánovaných opatreniach v elektronickej forme podľa prílohy č. 2 tejto výzvy na všetky uvedené e-mailové adresy: klaudia.dulikova@apa.sk noemi.nagyova@apa.sk gabriela.bodova@apa.sk milena.kristofova@apa.sk

V prípade operácií stiahnutia z trhu navyše na e-mailové adresy: BARICICOVA@svssr.sk VRANKA@svssr.sk

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky budú zverejnené v Metodickom postupe pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6139

28.2.2014 Oznámenie PPA o uverejnení Metodického pokynu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2169/2014-640

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=251

27.2.2014 Oznámenie o strategickom dokumente NÁVRH PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR NA PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2014 – 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

21.2.2014 OZNÁMENIE č. 20 zo dňa 21.02.2014 (Výzva č. 2013/OPRH/02 – AKTUALIZÁCIA)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, aktualizovala na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2013/OPRH/02 tabuľkové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Prioritnej osi 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh“ pre opatrenie č. „2.1 Investície do akvakultúry“ a pre opatrenie č. „2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh“. Aktualizácia sa týka nahradenia nefunkčných tabuľkových príloh (Príloha 3a – Tabuľková časť, Príloha 3b – Jednoduché účtovníctvo a Príloha 3c – Podvojné účtovníctvo) funkčnými. Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5785

20.2.2014 OZNÁMENIE

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5781

19.2.2014 OZNÁMENIE

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 2 „Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch“ Vyhlášky MPRV SR č. 320/2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka. Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5779

18.2.2014 OZNÁMENIE

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 3, ods. písm. b) a c) “Dotácia na účasť na výstave” nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5778

14.2.2014 OZNÁMENIE

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 4 „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ a na podporné opatrenie podľa § 5 „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat“ nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5776